image

HỢP ĐỒNG ĐIỀU KHOẢN H

Thỏa thuận với các điều khoản

Các Điều khoản sử dụng này tạo thành một thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý được thực hiện giữa bạn, cho dù là cá nhân hay nhân danh một thực thể (“bạn”) và Quaestor Solutions LLC, một công ty trách nhiệm hữu hạn được tổ chức tại Cộng hòa Malta (chúng tôi), liên quan đến việc bạn truy cập và sử dụng các trang web Quaestor-Solutions.com và Quaestor.io cũng như bất kỳ hình thức truyền thông, kênh truyền thông, trang web di động hoặc ứng dụng di động nào có liên quan, liên kết hoặc kết nối với nhau (gọi chung là các trang web)

Bạn đồng ý rằng bằng cách truy cập Trang web, bạn đã đọc, hiểu và đồng ý bị ràng buộc bởi tất cả các Điều khoản sử dụng này. Nếu bạn không đồng ý với tất cả các Điều khoản sử dụng, thì bạn hoàn toàn bị cấm sử dụng Trang web và bạn phải ngừng sử dụng ngay lập tức.

Các điều khoản và điều kiện bổ sung hoặc tài liệu có thể được đăng trên Trang web theo thời gian được kết hợp rõ ràng ở đây bằng tài liệu tham khảo. Chúng tôi bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của chúng tôi, để thực hiện các thay đổi hoặc sửa đổi các Điều khoản sử dụng này bất cứ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì.

Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách cập nhật ngày “Cập nhật cuối cùng” của các Điều khoản sử dụng này và bạn sẽ từ bỏ mọi quyền để nhận thông báo cụ thể về từng thay đổi đó.

Bạn có trách nhiệm định kỳ xem lại các Điều khoản sử dụng này để được thông báo về các cập nhật. Bạn sẽ phải tuân theo và sẽ được coi là đã được biết và chấp nhận, những thay đổi trong mọi Điều khoản sử dụng được sửa đổi bởi việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web sau ngày Điều khoản sử dụng được sửa đổi như vậy được đăng tải.

Thông tin được cung cấp trên Trang web không nhằm mục đích phân phối hoặc sử dụng bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào trong bất kỳ khu vực hoặc quốc gia nơi phân phối hoặc sử dụng đó sẽ trái với luật pháp hoặc quy định hoặc sẽ phải tuân theo bất kỳ yêu cầu đăng ký nào trong phạm vi khu vực hoặc quốc gia đó.

Theo đó, những người chọn truy cập Trang web từ các địa điểm khác sẽ tự mình làm như vậy và tự chịu trách nhiệm tuân thủ luật pháp địa phương, nếu và trong phạm vi luật pháp địa phương được áp dụng.

Trang web dành cho người dùng ít nhất 18 tuổi. Những người dưới 18 tuổi không được phép đăng ký Trang web.

QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Trừ khi có quy định khác, Trang web là tài sản độc quyền của chúng tôi và tất cả mã nguồn, cơ sở dữ liệu, chức năng, phần mềm, thiết kế trang web, âm thanh, video, văn bản, hình ảnh và đồ họa trên Trang web (gọi chung là: “Nội dung”) và các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ và logo có trong đó (các nhãn hiệu) được sở hữu hoặc kiểm soát bởi chúng tôi hoặc được cấp phép cho chúng tôi và được bảo vệ bởi luật bản quyền và nhãn hiệu và các quyền sở hữu trí tuệ khác và luật cạnh tranh không lành mạnh của Hoa Kỳ, các khu vực pháp lý nước ngoài và các hội nghị quốc tế.

Nội dung và Nhãn hiệu được cung cấp trên Trang web “CHỈ LÀ” cho bạn thông tin và sử dụng cá nhân mà thôi. Trừ khi được quy định rõ ràng trong các Điều khoản sử dụng này, không một phần nào của Trang web và không có Nội dung hoặc Nhãn hiệu nào có thể được sao chép, làm lại, tổng hợp, tái bản, tải lên, đăng, hiển thị công khai, mã hóa, dịch, truyền, phân phối, bán, cấp phép hoặc mặt khác được khai thác cho bất kỳ mục đích thương mại nào, mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi.

Miễn là bạn đủ điều kiện sử dụng Trang web, bạn được cấp giấy phép hạn chế để truy cập và sử dụng Trang web và tải xuống hoặc in một bản sao của bất kỳ phần nào của Nội dung mà bạn có quyền truy cập chỉ dùng cho mục đích cá nhân, phi thương mại. Chúng tôi bảo lưu tất cả các quyền không được cấp rõ ràng cho bạn trong và cho Trang web, Nội dung và Nhãn hiệu.

ĐẠI DIỆN NGƯỜI DÙNG

Bằng cách sử dụng Trang web, bạn tuyên bố và bảo đảm rằng:

 1. tất cả thông tin đăng ký bạn gửi sẽ là đúng, chính xác, hiện hành và đầy đủ;
 2. bạn sẽ duy trì tính chính xác của thông tin đó và cập nhật kịp thời thông tin đăng ký khi cần thiết;
 3. bạn có năng lực pháp lý và bạn đồng ý tuân thủ các Điều khoản sử dụng này;
 4. bạn không dưới 18 tuổi;
 5. không phải là trẻ vị thành niên trong khu vực tài phán mà bạn cư trú;
 6. bạn sẽ không truy cập Trang web thông qua các phương tiện tự động hoặc không phải của con người, cho dù thông qua bot, tập lệnh hay cách khác;
 7. bạn sẽ không sử dụng Trang web cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc trái phép nào;
 8. việc bạn sử dụng Trang web sẽ không vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào.

Nếu bạn cung cấp bất kỳ thông tin nào không đúng sự thật, không chính xác, không hiện hành hoặc không đầy đủ, chúng tôi có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của bạn và từ chối mọi hoạt động sử dụng Trang web hiện tại hoặc trong tương lai (hoặc bất kỳ phần nào trong đó).

ĐĂNG KÝ NGƯỜI DÙNG

Bạn có thể phải đăng ký với Trang web. Bạn đồng ý giữ bí mật mật khẩu của mình và sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả việc sử dụng tài khoản và mật khẩu của bạn. Chúng tôi có quyền xóa, lấy lại hoặc thay đổi tên người dùng mà bạn chọn nếu chúng tôi xác định, theo quyết định riêng của chúng tôi, tên người dùng đó không phù hợp, tục tĩu hoặc nói cách khác là phản cảm.

HOẠT ĐỘNG BỊ CẤM

Bạn không được truy cập hoặc sử dụng Trang web cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích chúng tôi cung cấp Trang web. Trang web không được sử dụng liên quan đến bất kỳ nỗ lực thương mại nào ngoại trừ những trang web được chúng tôi xác nhận cụ thể hoặc phê duyệt.

Là người dùng của Trang web, bạn đồng ý sẽ không:
 1. Lấy dữ liệu một cách có hệ thống hoặc nội dung khác từ Trang web để tạo hoặc biên dịch, trực tiếp hoặc gián tiếp, một bộ sưu tập, biên dịch, cơ sở dữ liệu hoặc thư mục mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi.
 2. Sử dụng trái phép các Trang web, bao gồm thu thập tên người dùng và / hoặc địa chỉ email của người dùng bằng phương tiện điện tử hoặc phương tiện khác cho mục đích gửi email không được yêu cầu hoặc tạo tài khoản người dùng bằng phương tiện tự động hoặc giả vờ sai.
 3. Sử dụng đại lý mua để mua hàng trên Trang web.
 4. Sử dụng Trang web để quảng cáo hoặc cung cấp để bán hàng hóa và dịch vụ.
 5. Phá vỡ, vô hiệu hóa hoặc can thiệp vào các tính năng liên quan đến bảo mật của Trang web, bao gồm các tính năng ngăn chặn hoặc hạn chế sử dụng hoặc sao chép bất kỳ Nội dung nào hoặc thực thi các giới hạn đối với việc sử dụng Trang web và / hoặc Nội dung có trong đó.
 6. Tham gia vào việc đóng khung trái phép hoặc liên kết đến các Trang web.
 7. Dùng mẹo, lừa gạt hoặc đánh lừa chúng tôi và những người dùng khác, đặc biệt là trong mọi nỗ lực tìm hiểu thông tin tài khoản nhạy cảm như mật khẩu người dùng;
 8. Sử dụng không đúng cách các dịch vụ hỗ trợ của chúng tôi hoặc gửi báo cáo sai về lạm dụng hoặc hành vi sai trái.
 9. Tham gia vào bất kỳ việc sử dụng tự động nào của hệ thống, chẳng hạn như sử dụng tập lệnh để gửi nhận xét hoặc tin nhắn hoặc sử dụng bất kỳ công cụ khai thác dữ liệu, rô bốt hoặc công cụ thu thập và trích xuất dữ liệu tương tự.
 10. Can thiệp, phá vỡ hoặc tạo gánh nặng không đáng có trên Trang web hoặc các mạng hoặc dịch vụ được kết nối với Trang web.
 11. Cố gắng mạo danh người dùng hoặc người khác hoặc sử dụng tên người dùng của người dùng khác.
 12. Bán hoặc chuyển giao hồ sơ của bạn.
 13. Sử dụng bất kỳ thông tin nào có được từ Trang web để quấy rối, lạm dụng hoặc gây hại cho người khác.
 14. Sử dụng Trang web như một phần của bất kỳ nỗ lực nào để cạnh tranh với chúng tôi hoặc sử dụng Trang web và / hoặc Nội dung cho bất kỳ nỗ lực tạo doanh thu hoặc doanh nghiệp thương mại nào.
 15. Giải mã, dịch ngược, phân tách hoặc thiết kế ngược bất kỳ phần mềm nào bao gồm hoặc bằng bất kỳ cách nào tạo nên một phần của Trang web.
 16. Cố gắng bỏ qua mọi biện pháp của Trang web được thiết kế để ngăn chặn hoặc hạn chế quyền truy cập vào Trang web hoặc bất kỳ phần nào của Trang web.
 17. Quấy rối, gây phiền nhiễu, hăm nạt hoặc đe dọa bất kỳ nhân viên hoặc đại lý nào của chúng tôi tham gia cung cấp bất kỳ phần nào của Trang web cho bạn.
 18. Xóa bản quyền hoặc thông báo quyền sở hữu khác khỏi bất kỳ Nội dung nào.
 19. Sao chép hoặc điều chỉnh phần mềm của Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn ở Flash, PHP, HTML, JavaScript hoặc mã khác.
 20. Tải lên hoặc truyền (hoặc cố gắng tải lên hoặc truyền) virus, Trojan hoặc tài liệu khác, bao gồm sử dụng quá nhiều chữ in hoa và spam (đăng liên tục văn bản lặp đi lặp lại), cản trở và gián đoạn việc sử dụng và trải nghiệm các trang web hoặc sửa đổi, làm suy yếu, phá vỡ, thay đổi hoặc can thiệp vào việc sử dụng, tính năng, chức năng, vận hành hoặc bảo trì Trang web.
 21. Tải lên hoặc truyền (hoặc cố gắng tải lên hoặc truyền) bất kỳ tài liệu nào hoạt động như một cơ chế thu thập hoặc truyền thông tin thụ động hoặc chủ động, bao gồm nhưng không giới hạn, các định dạng trao đổi đồ họa rõ ràng (“gifs”), 1 × 1 pixel , bọ web, cookie , hoặc các thiết bị tương tự khác (đôi khi được gọi là “phần mềm gián điệp” hoặc “cơ chế thu thập thụ động” hoặc “pcms”).
 22. Ngoại trừ khả năng là kết quả của việc sử dụng công cụ tìm kiếm tiêu chuẩn hoặc sử dụng trình duyệt Internet, sử dụng, khởi chạy, phát triển hoặc phân phối bất kỳ hệ thống tự động nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ gián điệp, rô bốt, tiện ích gian lận, trình quét hoặc trình đọc ngoại tuyến nào truy cập Trang web hoặc sử dụng hoặc khởi chạy bất kỳ tập lệnh hoặc phần mềm trái phép khác.
 23. Giảm uy tín, làm nhơ hoặc gây hại khác, theo quan điểm của chúng tôi, và / hoặc các trang web.
 24. Sử dụng Trang web theo cách không phù hợp với bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào.

ĐÓNG GÓP NGƯỜI DÙNG

Trang web có thể mời bạn trò chuyện, đóng góp hoặc tham gia vào blog, bảng tin, diễn đàn trực tuyến và các chức năng khác và có thể cung cấp cho bạn cơ hội để tạo, gửi, đăng, hiển thị, truyền, thực hiện, xuất bản, phân phối, hoặc phát nội dung và tài liệu cho chúng tôi hoặc trên Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, bài viết, video, âm thanh, hình ảnh, đồ họa, nhận xét, đề xuất hoặc thông tin cá nhân hoặc tài liệu khác (gọi chung là "Đóng góp").

Những người dùng khác của Trang web và các trang web của bên thứ ba có thể xem được đóng góp. Như vậy, mọi Đóng góp bạn truyền đi có thể được coi là không bí mật và không độc quyền. Khi bạn tạo hoặc cung cấp bất kỳ Đóng góp nào, bạn sẽ tuyên bố và bảo đảm rằng:

 1. Việc tạo, phân phối, truyền tải, hiển thị công khai hoặc thực hiện và truy cập, tải xuống hoặc sao chép các Đóng góp của bạn không và sẽ không vi phạm quyền sở hữu, bao gồm nhưng không giới hạn ở bản quyền, bằng sáng chế, nhãn hiệu, bí mật thương mại hoặc quyền đạo đức của bất kỳ bên thứ ba.
 2. Bạn là người tạo và chủ sở hữu hoặc có các giấy phép, quyền, sự đồng ý, phát hành và quyền cần thiết để sử dụng và cho phép chúng tôi, Trang web và những người dùng khác của Trang web sử dụng Đóng góp của bạn theo bất kỳ cách nào được xem xét bởi Trang web và những điều Điều khoản sử dụng này.
 3. Bạn có sự đồng ý bằng văn bản, phát hành và / hoặc sự cho phép của mỗi và mọi cá nhân có thể nhận dạng trong Đóng góp của bạn để sử dụng tên hoặc chân dung của mỗi cá nhân có thể nhận dạng như vậy để cho phép bao gồm và sử dụng Đóng góp của bạn theo bất kỳ cách nào được dự tính bởi Trang web và các Điều khoản sử dụng.
 4. Đóng góp của bạn không bị sai, không chính xác hoặc gây hiểu nhầm.
 5. Đóng góp của bạn không phải là quảng cáo không được yêu cầu hoặc trái phép, tài liệu quảng cáo, chương trình kim tự tháp, thư chuỗi, thư rác, gửi thư hàng loạt hoặc các hình thức chào mời khác.
 6. Đóng góp của bạn không tục tĩu, dâm dục, mê hoặc, bẩn thỉu, bạo lực, quấy rối, bôi nhọ, vu khống hoặc phản đối (như được xác định bởi chúng tôi).
 7. Đóng góp của bạn không chế nhạo, chế giễu, chê bai, hăm dọa hoặc lạm dụng bất cứ ai.
 8. Đóng góp của bạn không ủng hộ việc bạo lực lật đổ của bất kỳ chính phủ nào hoặc kích động, khuyến khích hoặc đe dọa tổn hại về thể chất đối với người khác.
 9. Đóng góp của bạn không vi phạm bất kỳ luật, quy định hoặc quy tắc hiện hành nào.
 10. Đóng góp của bạn không vi phạm quyền riêng tư hoặc quyền công khai của bất kỳ bên thứ ba nào.
 11. Đóng góp của bạn không chứa bất kỳ tài liệu nào lấy thông tin cá nhân từ bất kỳ ai dưới 18 tuổi hoặc khai thác những người dưới 18 tuổi theo cách thức tình dục hoặc bạo lực.
 12. Đóng góp của bạn không vi phạm bất kỳ luật liên bang hoặc tiểu bang nào liên quan đến nội dung khiêu dâm trẻ em, hoặc nói cách khác là nhằm bảo vệ sức khỏe hoặc hạnh phúc của trẻ vị thành niên;
 13. Đóng góp của bạn không bao gồm bất kỳ bình luận xúc phạm nào có liên quan đến chủng tộc, nguồn gốc quốc gia, giới tính, sở thích tình dục hoặc khuyết tật thể chất.
 14. Đóng góp của bạn không vi phạm hoặc liên kết đến tài liệu vi phạm, bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản sử dụng này, hoặc bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào.

Bất kỳ việc sử dụng Trang web nào vi phạm các điều khoản trên đều vi phạm các Điều khoản sử dụng này và có thể dẫn đến, trong số những điều khác, chấm dứt hoặc đình chỉ quyền sử dụng Trang web của bạn.

GIẤY PHÉP

Bằng cách đăng Đóng góp của bạn lên bất kỳ phần nào của Trang web hoặc làm cho Đóng góp có thể truy cập được vào Trang web bằng cách liên kết tài khoản của bạn từ Trang web với bất kỳ tài khoản mạng xã hội nào của bạn, bạn tự động cấp, và bạn tuyên bố và bảo đảm rằng bạn có quyền cấp, chúng tôi không bị hạn chế, không giới hạn, không thể hủy ngang, vĩnh viễn, không độc quyền, có thể chuyển nhượng, miễn phí bản quyền, thanh toán đầy đủ, quyền trên toàn thế giới và giấy phép để lưu trữ, sử dụng, sao chép, bán, bán lại, xuất bản, phát sóng, lưu trữ, thực hiện công khai, hiển thị công khai, định dạng lại, dịch, truyền, trích đoạn (toàn bộ hoặc một phần) và phân phối các Đóng góp đó (bao gồm, nhưng không giới hạn, hình ảnh và giọng nói của bạn) cho bất kỳ mục đích nào, thương mại, quảng cáo, hoặc nói cách khác, và để chuẩn bị công việc phái sinh, hoặc kết hợp vào các công việc khác, những Đóng góp đó, hoặc cấp và ủy quyền cho những người cấp phép nói trên. Việc sử dụng và phân phối có thể xảy ra ở bất kỳ định dạng và kênh truyền thông nào.

Giấy phép này sẽ áp dụng cho bất kỳ hình thức, phương tiện hoặc công nghệ nào được biết đến hoặc được phát triển sau này, và bao gồm việc chúng tôi sử dụng tên, tên công ty và tên nhượng quyền của chúng tôi, như áp dụng, và bất kỳ thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại, logo nào, hình ảnh cá nhân và thương mại bạn cung cấp. Bạn từ bỏ tất cả các quyền đạo đức trong Đóng góp của mình và bạn đảm bảo rằng các quyền đạo đức chưa được khẳng định trong các Đóng góp của bạn.

Chúng tôi không khẳng định quyền sở hữu đối với Đóng góp của bạn. Bạn giữ toàn quyền sở hữu tất cả các Đóng góp của mình và mọi quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền sở hữu khác liên quan đến Đóng góp của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tuyên bố hoặc đại diện nào trong Đóng góp của bạn do bạn cung cấp ở bất kỳ khu vực nào trên Trang web.

Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các Đóng góp của bạn cho Trang web và bạn đồng ý rõ ràng miễn trách nhiệm cho chúng tôi khỏi mọi trách nhiệm và tránh mọi hành động pháp lý chống lại chúng tôi về Đóng góp của bạn.

Chúng tôi có quyền, theo quyết định riêng và tuyệt đối của mình, (1) để chỉnh sửa, sắp xếp lại hoặc thay đổi bất kỳ Đóng góp nào; (2) để phân loại lại bất kỳ Đóng góp nào để đặt chúng vào các vị trí phù hợp hơn trên Trang web; và (3) sàng lọc trước hoặc xóa mọi Đóng góp bất cứ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước. Chúng tôi không có nghĩa vụ giám sát các Đóng góp của bạn.

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ

Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn các khu vực trên Trang web để để lại đánh giá hoặc xếp hạng. Khi đăng đánh giá, bạn phải tuân thủ các tiêu chí sau:

 1. Bạn nên có kinh nghiệm trực tiếp với người / thực thể được xem xét;
 2. Đánh giá của bạn không được chứa những lời tục tĩu xúc phạm hoặc lạm dụng, phân biệt chủng tộc, xúc phạm hoặc ghét ngôn ngữ;
 3. Đánh giá của bạn không được chứa các tài liệu liên quan phân biệt đối xử dựa trên tôn giáo, chủng tộc, giới tính, nguồn gốc quốc gia, tuổi tác, tình trạng hôn nhân, khuynh hướng tình dục hoặc khuyết tật;
 4. Đánh giá của bạn không nên liên quan đến hoạt động bất hợp pháp;
 5. Bạn không nên liên kết với các đối thủ khi đăng các đánh giá tiêu cực;
 6. Bạn không nên đưa ra bất kỳ kết luận nào về tính hợp pháp của hành vi;
 7. Bạn không được đăng bất kỳ tuyên bố sai lệch hoặc gây hiểu lầm;
 8. Bạn không được tổ chức một chiến dịch khuyến khích người khác đăng đánh giá, cho dù là tích cực hay tiêu cực.

Chúng tôi có thể chấp nhận, từ chối hoặc xóa đánh giá theo quyết định của chúng tôi. Chúng tôi hoàn toàn không có nghĩa vụ sàng lọc đánh giá hoặc xóa đánh giá, ngay cả khi bất cứ ai xem xét đánh giá phản cảm hoặc không chính xác. Đánh giá không được chúng tôi chứng thực và không nhất thiết phải thể hiện ý kiến của chúng tôi hoặc quan điểm của bất kỳ chi nhánh hoặc đối tác nào của chúng tôi.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ đánh giá hoặc cho bất kỳ khiếu nại, trách nhiệm pháp lý, hoặc tổn thất do bất kỳ đánh giá nào. Bằng cách đăng bài đánh giá, bạn cấp cho chúng tôi quyền vĩnh viễn, không độc quyền, trên toàn thế giới, miễn phí bản quyền, cấp phép toàn bộ, có thể chuyển nhượng và cấp phép để tái tạo, sửa đổi, dịch, truyền tải bằng bất kỳ phương tiện nào, hiển thị, thực hiện, và / hoặc phân phối tất cả các nội dung liên quan đến đánh giá.

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ

Giấy phép sử dụng

Nếu bạn truy cập Trang web thông qua ứng dụng dành cho thiết bị di động, thì chúng tôi sẽ cấp cho bạn quyền có thể hủy bỏ, không độc quyền, không thể chuyển nhượng, hữu hạn để cài đặt và sử dụng ứng dụng di động trên các thiết bị điện tử không dây do bạn sở hữu hoặc kiểm soát và để truy cập và sử dụng ứng dụng di động trên các thiết bị đó tuân thủ nghiêm ngặt các điều khoản và điều kiện của giấy phép ứng dụng di động này có trong các thiết bị này

Điều khoản sử dụng.
 1. Dịch ngược, thiết kế ngược, tháo rời, cố gắng lấy mã nguồn hoặc giải mã ứng dụng;
 2. Thực hiện bất kỳ sửa đổi, thích ứng, cải tiến, nâng cao, dịch thuật hoặc công việc phái sinh từ ứng dụng;
 3. Vi phạm bất kỳ luật, quy tắc hoặc quy định hiện hành nào liên quan đến quyền truy cập hoặc sử dụng ứng dụng của bạn;
 4. Xóa, thay đổi hoặc làm mờ bất kỳ thông báo độc quyền nào (bao gồm mọi thông báo về bản quyền hoặc nhãn hiệu) được đăng bởi chúng tôi hoặc người cấp phép của ứng dụng;
 5. Sử dụng ứng dụng cho bất kỳ nỗ lực tạo doanh thu, doanh nghiệp thương mại hoặc mục đích nào khác mà nó không được thiết kế hoặc dự định;
 6. Cung cấp ứng dụng qua mạng hoặc môi trường khác cho phép truy cập hoặc sử dụng bởi nhiều thiết bị hoặc người dùng cùng một lúc;
 7. Sử dụng ứng dụng để tạo ra một sản phẩm, dịch vụ hoặc phần mềm trực tiếp hoặc gián tiếp, cạnh tranh với hoặc bằng bất kỳ cách nào thay thế cho ứng dụng;
 8. Sử dụng ứng dụng để gửi các truy vấn tự động đến bất kỳ trang web nào hoặc để gửi bất kỳ e-mail thương mại không mong muốn nào;
 9. Sử dụng bất kỳ thông tin độc quyền hoặc bất kỳ giao diện nào của chúng tôi hoặc tài sản trí tuệ khác của chúng tôi trong thiết kế, phát triển, sản xuất, cấp phép hoặc phân phối bất kỳ ứng dụng, phụ kiện hoặc thiết bị nào để sử dụng với ứng dụng.

Thiết bị Apple và Android

Các điều khoản sau đây áp dụng khi bạn sử dụng một ứng dụng di động có được từ Apple Store hoặc Google Play (Nhà phân phối ứng dụng) để truy cập Trang web:

 1. Giấy phép cấp cho bạn cho ứng dụng di động của chúng tôi bị giới hạn ở giấy phép không thể chuyển nhượng để sử dụng ứng dụng trên thiết bị sử dụng hệ điều hành Apple iOS hoặc Android, nếu có, và theo các quy tắc sử dụng được quy định trong Ứng dụng hiện hành Điều khoản dịch vụ của nhà phân phối;
 2. Trang web có trách nhiệm cung cấp mọi dịch vụ bảo trì và hỗ trợ cho ứng dụng di động như được quy định trong các điều khoản và điều kiện của giấy phép ứng dụng di động có trong các Điều khoản sử dụng này hoặc theo yêu cầu khác theo luật hiện hành và bạn thừa nhận rằng mỗi Nhà phân phối ứng dụng đều không có nghĩa vụ cung cấp bất kỳ dịch vụ bảo trì và hỗ trợ nào đối với ứng dụng di động;
 3. Trong trường hợp ứng dụng di động không tuân thủ bất kỳ bảo hành hiện hành nào, bạn có thể thông báo cho Nhà phân phối ứng dụng hiện hành và Nhà phân phối ứng dụng, theo các điều khoản và chính sách của ứng dụng, có thể hoàn trả giá mua, nếu có, đã thanh toán cho ứng dụng di động và trong phạm vi tối đa được luật pháp hiện hành cho phép, Nhà phân phối ứng dụng sẽ không có nghĩa vụ bảo hành nào khác đối với ứng dụng di động;
 4. Bạn tuyên bố và bảo đảm rằng ( i ) bạn không ở trong một quốc gia chịu lệnh cấm vận của chính phủ Hoa Kỳ, hoặc đã được chính phủ Hoa Kỳ chỉ định là ủng hộ khủng bố và (ii) bạn không được liệt kê trong bất kỳ Danh sách của chính phủ Hoa Kỳ về các bên bị cấm hoặc bị hạn chế;
 5. Bạn phải tuân thủ các điều khoản thỏa thuận của bên thứ ba hiện hành khi sử dụng ứng dụng di động, ví dụ: nếu bạn có ứng dụng VoIP, thì bạn không được vi phạm thỏa thuận dịch vụ dữ liệu không dây của họ khi sử dụng ứng dụng di động;
 6. bạn thừa nhận và đồng ý rằng Nhà phân phối ứng dụng là người thụ hưởng bên thứ ba về các điều khoản và điều kiện trong giấy phép ứng dụng di động này có trong các Điều khoản sử dụng này và mỗi Nhà phân phối ứng dụng sẽ có quyền (và sẽ được coi là đã chấp nhận quyền) để thực thi các điều khoản và điều kiện trong giấy phép ứng dụng di động này có trong các Điều khoản sử dụng này đối với bạn với tư cách là người thụ hưởng bên thứ ba.

TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI

Là một phần chức năng của Trang web, bạn có thể liên kết tài khoản của mình với các tài khoản trực tuyến bạn có với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba (mỗi tài khoản đó, một “Tài khoản bên thứ ba”) bằng cách: (1) cung cấp Tài khoản bên thứ ba của bạn thông tin đăng nhập thông qua Trang web; hoặc (2) cho phép chúng tôi truy cập Tài khoản bên thứ ba của bạn, như được cho phép theo các điều khoản và điều kiện hiện hành chi phối việc bạn sử dụng từng Tài khoản bên thứ ba.

Bạn tuyên bố và bảo đảm rằng bạn có quyền tiết lộ thông tin đăng nhập tài khoản bên thứ ba của bạn cho chúng tôi và / hoặc cấp cho chúng tôi quyền truy cập vào tài khoản bên thứ ba của bạn, mà không vi phạm bất kỳ điều khoản và điều kiện nào chi phối việc bạn sử dụng Tài khoản bên thứ ba và không bắt buộc chúng tôi phải trả bất kỳ khoản phí nào hoặc khiến chúng tôi phải chịu bất kỳ giới hạn sử dụng nào do nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của Tài khoản bên thứ ba áp đặt.

Bằng cách cấp cho chúng tôi quyền truy cập vào bất kỳ Tài khoản bên thứ ba nào, bạn hiểu rằng (1) chúng tôi có thể truy cập, cung cấp và lưu trữ (nếu có) bất kỳ nội dung nào bạn đã cung cấp và lưu trữ trong Tài khoản bên thứ ba (Mạng xã hội của bạn Content nội dung) để nó có sẵn trên và thông qua Trang web thông qua tài khoản của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ danh sách bạn bè nào và (2) chúng tôi có thể gửi và nhận từ thông tin bổ sung của Tài khoản bên thứ ba trong phạm vi bạn được thông báo khi bạn liên kết tài khoản của bạn với Tài khoản bên thứ ba.

Tùy thuộc vào Tài khoản bên thứ ba bạn chọn và tuân theo cài đặt quyền riêng tư mà bạn đã đặt trong Tài khoản bên thứ ba đó, thông tin nhận dạng cá nhân mà bạn đăng lên Tài khoản bên thứ ba có thể có sẵn trên và thông qua tài khoản của bạn trên Trang web.

Xin lưu ý rằng nếu Tài khoản bên thứ ba hoặc dịch vụ được liên kết không khả dụng hoặc quyền truy cập của chúng tôi vào Tài khoản bên thứ ba đó bị chấm dứt bởi nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, thì Nội dung mạng xã hội có thể không còn khả dụng trên và thông qua Trang web. Bạn sẽ có thể vô hiệu hóa kết nối giữa tài khoản của bạn trên Trang web và Tài khoản bên thứ ba của bạn bất cứ lúc nào.

XIN LƯU Ý RẰNG MỐI QUAN HỆ CỦA BẠN VỚI NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ CỦA BÊN THỨ BA LIÊN QUAN ĐẾN TÀI KHOẢN BÊN THỨ BA CỦA BẠN CHÍNH XÁC THEO HỢP ĐỒNG VỚI CÁC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ CỦA BÊN THỨ BA CỦA BẠN. Chúng tôi không nỗ lực để xem xét bất kỳ Nội dung mạng xã hội nào cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm nhưng không giới hạn, về tính chính xác, tính hợp pháp hoặc không vi phạm và chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ Nội dung mạng xã hội nào.

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi có thể truy cập sổ địa chỉ email của bạn được liên kết với Tài khoản bên thứ ba và danh sách liên lạc của bạn được lưu trữ trên thiết bị di động hoặc máy tính bảng của bạn chỉ nhằm mục đích xác định và thông báo cho bạn về những liên hệ cũng đã đăng ký sử dụng Trang web .

Bạn có thể hủy kích hoạt kết nối giữa Trang web và Tài khoản bên thứ ba của mình bằng cách liên hệ với chúng tôi bằng thông tin liên hệ bên dưới hoặc thông qua cài đặt tài khoản của bạn (nếu có).Chúng tôi sẽ cố gắng xóa bất kỳ thông tin nào được lưu trữ trên các máy chủ của chúng tôi có được thông qua Tài khoản bên thứ ba như vậy, ngoại trừ tên người dùng và ảnh hồ sơ được liên kết với tài khoản của bạn.

ĐỆ TRÌNH

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng mọi câu hỏi, nhận xét, đề xuất, ý tưởng, phản hồi hoặc thông tin khác liên quan đến Trang web ("Đệ trình") do bạn cung cấp cho chúng tôi là không bảo mật và sẽ trở thành tài sản duy nhất của chúng tôi. Chúng tôi sẽ sở hữu các quyền độc quyền, bao gồm tất cả các quyền sở hữu trí tuệ, và sẽ có quyền sử dụng và phổ biến không giới hạn các Đệ trình này cho bất kỳ mục đích hợp pháp, thương mại hoặc mặt khác, mà không cần thừa nhận hoặc bồi thường cho bạn.

Bạn từ bỏ tất cả các quyền đạo đức đối với bất kỳ Đệ trình nào như vậy và bạn bảo đảm rằng mọi Đệ trình đó là nguyên bản từ bạn và bạn có quyền gửi Đệ trình đó. Bạn đồng ý sẽ không có khiếu nại chống lại chúng tôi đối với bất kỳ hành vi xâm phạm hoặc chiếm đoạt thực tế hoặc chiếm dụng quyền sở hữu nào trong Đệ trình của bạn.

TRANG WEB VÀ NỘI DUNG BÊN THỨ BA

Trang web có thể chứa các liên kết (hoặc bạn có thể được gửi qua Trang web) đến các trang web khác ("Trang web của bên thứ ba") cũng như các bài viết, hình ảnh, văn bản, đồ họa, hình ảnh, thiết kế, âm nhạc, âm thanh, video, thông tin, ứng dụng , phần mềm và các nội dung hoặc mục khác thuộc hoặc có nguồn gốc từ bên thứ ba ("Nội dung của bên thứ ba").

Các trang web của bên thứ ba và nội dung của bên thứ ba như vậy không được điều tra, theo dõi hoặc kiểm tra tính chính xác, phù hợp hoặc tính đầy đủ của chúng tôi và chúng tôi không chịu trách nhiệm cho trang web nào của bên thứ ba nào được truy cập thông qua trang web hoặc bất kỳ Nội dung của bên thứ ba nào được đăng trên, có sẵn thông qua hoặc được cài đặt từ Trang web, bao gồm nội dung, độ chính xác, nhạy cảm, ý kiến, độ tin cậy, thực tiễn bảo mật hoặc các chính sách khác hoặc có trong Trang web của bên thứ ba hoặc Nội dung của bên thứ ba.

Việc bao gồm, liên kết đến hoặc cho phép sử dụng hoặc cài đặt bất kỳ Trang web của bên thứ ba hoặc bất kỳ Nội dung của bên thứ ba nào không bao hàm sự chấp thuận hoặc chứng thực của chúng tôi.Nếu bạn quyết định rời khỏi Trang web và truy cập Trang web của bên thứ ba hoặc sử dụng hoặc cài đặt bất kỳ Nội dung của bên thứ ba nào, bạn sẽ tự chịu rủi ro và bạn nên biết rằng Điều khoản sử dụng này không còn chi phối.

Bạn nên xem lại các điều khoản và chính sách hiện hành, bao gồm thực tiễn thu thập dữ liệu và quyền riêng tư của bất kỳ trang web nào bạn điều hướng từ Trang web hoặc liên quan đến bất kỳ ứng dụng nào bạn sử dụng hoặc cài đặt từ Trang web. Bất kỳ giao dịch mua nào bạn thực hiện thông qua Trang web của bên thứ ba sẽ thông qua các trang web khác và từ các công ty khác và chúng tôi không chịu trách nhiệm gì liên quan đến các giao dịch mua đó là độc quyền giữa bạn và bên thứ ba hiện hành.

Bạn đồng ý và thừa nhận rằng chúng tôi không xác nhận các sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp trên Trang web của bên thứ ba và bạn sẽ giữ cho chúng tôi vô hại trước mọi tác hại do bạn mua các sản phẩm hoặc dịch vụ đó. Ngoài ra, bạn sẽ giữ cho chúng tôi vô hại trước mọi tổn thất do bạn gây ra hoặc tổn hại gây ra cho bạn liên quan đến hoặc dẫn đến bất kỳ cách nào từ bất kỳ Nội dung của bên thứ ba hoặc bất kỳ liên hệ nào với các trang web của bên thứ ba.

QUẢNG CÁO

Chúng tôi có thể cho phép các nhà quảng cáo hiển thị quảng cáo của họ và thông tin khác trong các khu vực nhất định của Trang web, chẳng hạn như quảng cáo trên thanh bên hoặc quảng cáo biểu ngữ. Nếu bạn là nhà quảng cáo, bạn sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn cho mọi quảng cáo bạn đặt trên Trang web và mọi dịch vụ được cung cấp trên Trang web hoặc sản phẩm được bán thông qua các quảng cáo đó.

Hơn nữa, với tư cách là nhà quảng cáo, bạn đảm bảo và tuyên bố rằng bạn có tất cả các quyền và quyền hạn để đặt quảng cáo trên Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn ở quyền sở hữu trí tuệ, quyền công khai và quyền hợp đồng.

Là một nhà quảng cáo, bạn đồng ý rằng các quảng cáo như vậy phải tuân theo các điều khoản về Thông báo và Chính sách về Bản quyền thiên niên kỷ kỹ thuật số DMCA của chúng tôi như được mô tả dưới đây, và bạn hiểu và đồng ý sẽ không hoàn lại tiền hoặc bồi thường khác cho các vấn đề liên quan đến DMCA. Chúng tôi chỉ đơn giản cung cấp không gian để đặt các quảng cáo như vậy và chúng tôi không có mối quan hệ nào khác với các nhà quảng cáo.

QUẢN LÝ TRANG WEB

Chúng tôi bảo lưu quyền, nhưng không phải là nghĩa vụ, để:

 1. Giám sát các Trang web về việc vi phạm các Điều khoản sử dụng này;
 2. Thực hiện hành động pháp lý phù hợp với bất kỳ ai, theo quyết định riêng của chúng tôi, vi phạm luật pháp hoặc các Điều khoản sử dụng này, bao gồm nhưng không giới hạn, báo cáo người dùng đó cho cơ quan thực thi pháp luật;
 3. Theo quyết định riêng của chúng tôi và không giới hạn, từ chối, hạn chế quyền truy cập, giới hạn tính khả dụng hoặc vô hiệu hóa (trong phạm vi khả thi về mặt công nghệ) bất kỳ Đóng góp nào của bạn hoặc bất kỳ phần nào trong đó;
 4. Theo quyết định riêng của chúng tôi và không giới hạn, thông báo hoặc trách nhiệm pháp lý, phải xóa khỏi Trang web hoặc vô hiệu hóa tất cả các tệp và nội dung có kích thước quá mức hoặc gây bất kỳ gánh nặng nào cho hệ thống của chúng tôi;
 5. Mặt khác, quản lý Trang web theo cách được thiết kế để bảo vệ quyền và tài sản của chúng tôi và để tạo điều kiện cho hoạt động đúng đắn của Trang web.

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chúng tôi quan tâm đến quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu. Vui lòng xem lại Chính sách bảo mật của chúng tôi được đăng trên Trang web. Khi sử dụng Trang web, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, được đưa vào các Điều khoản sử dụng này. Xin lưu ý rằng các trang web có thể được lưu trữ tại Hoa Kỳ.

Nếu bạn truy cập Trang web từ Liên minh Châu Âu, Châu Á hoặc bất kỳ khu vực nào khác trên thế giới bằng luật pháp hoặc các yêu cầu khác điều chỉnh việc thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân khác với luật hiện hành ở Hoa Kỳ, thì bạn sẽ tiếp tục sử dụng Các trang web, bạn đang chuyển dữ liệu của mình sang Hoa Kỳ và bạn đồng ý rõ ràng để dữ liệu của bạn được chuyển đến và xử lý tại Hoa Kỳ.

HOẠT ĐỘNG CHÍNH SÁCH BẢN QUYỀN KỸ THUẬT SỐ THIÊN NIÊN KỶ (DMCA) THÔNG BÁO VÀ CHÍNH SÁCH (HIỆP ƯỚC VÀ THỎA THUẬN HOA KỲ CÙNG NƠI KHÁC)

Thông báo

Chúng tôi tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác. Nếu bạn tin rằng bất kỳ tài liệu nào có sẵn trên hoặc thông qua Trang web đều vi phạm bất kỳ bản quyền nào mà bạn sở hữu hoặc kiểm soát, vui lòng thông báo ngay cho Đại lý Bản quyền được chỉ định của chúng tôi bằng cách sử dụng thông tin liên hệ được cung cấp bên dưới (một Thông báo liên quan)

Một bản sao Thông báo của bạn sẽ được gửi cho người đã đăng hoặc lưu trữ tài liệu được đề cập trong Thông báo. Xin lưu ý rằng theo luật liên bang, bạn có thể phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại nếu bạn trình bày sai lệch trọng yếu trong Thông báo. Do đó, nếu bạn không chắc chắn rằng tài liệu nằm trên hoặc được liên kết bởi các Trang web vi phạm bản quyền của bạn, bạn nên xem xét trước tiên liên hệ với luật sư.

Tất cả các Thông báo phải đáp ứng các yêu cầu của DMCA 17 USC § 512 (c) (3) và bao gồm các thông tin sau:
 1. Chữ ký tay hoặc điện tử của người được ủy quyền hành động thay mặt chủ sở hữu quyền độc quyền bị cáo buộc vi phạm;
 2. Nhận dạng tác phẩm có bản quyền được cho là đã bị vi phạm hoặc, nếu nhiều tác phẩm có bản quyền trên Trang web được Thông báo, danh sách đại diện của các tác phẩm đó trên Trang web;
 3. Xác định tài liệu bị tuyên bố là vi phạm hoặc là đối tượng của hoạt động xâm phạm và sẽ bị xóa hoặc truy cập vào tài liệu bị vô hiệu hóa và thông tin đủ hợp lý để cho phép chúng tôi xác định vị trí của tài liệu;
 4. Thông tin đủ hợp lý để cho phép chúng tôi liên hệ với bên khiếu nại, chẳng hạn như địa chỉ, số điện thoại và, nếu có, một địa chỉ email mà bên khiếu nại có thể được liên hệ;
 5. Một tuyên bố rằng bên khiếu nại có niềm tin tốt rằng việc sử dụng tài liệu theo cách bị khiếu nại không được chủ sở hữu bản quyền, đại lý hoặc luật pháp cho phép;
 6. Một tuyên bố rằng thông tin trong thông báo là chính xác và theo hình phạt khai man, rằng bên khiếu nại được ủy quyền hành động thay mặt chủ sở hữu quyền độc quyền bị cáo buộc vi phạm.

Thông báo truy cập

Nếu bạn tin rằng tài liệu có bản quyền của riêng bạn đã bị xóa khỏi Trang web do nhầm lẫn hoặc xác định sai, bạn có thể gửi thông báo phản đối bằng văn bản cho [chúng tôi / Đại lý bản quyền được chỉ định của chúng tôi] bằng cách sử dụng thông tin liên hệ được cung cấp bên dưới ).

Để trở thành Thông báo phản đối hiệu lực theo DMCA, Thông báo truy cập của bạn phải bao gồm đủ các thông tin sau:
 1. Xác định tài liệu đã bị xóa hoặc vô hiệu hóa và vị trí tại đó tài liệu xuất hiện trước khi bị xóa hoặc vô hiệu hóa;
 2. Một tuyên bố rằng bạn đồng ý với quyền tài phán của Tòa án Quận Liên bang nơi có địa chỉ của bạn hoặc nếu địa chỉ của bạn ở bên ngoài Hoa Kỳ, cho bất kỳ khu vực tư pháp nào mà chúng tôi đang ở;
 3. Một tuyên bố rằng bạn sẽ chấp nhận dịch vụ xử lý từ bên đã nộp Thông báo hoặc đại lý của bên đó;
 4. Tên, địa chỉ và số điện thoại của bạn;
 5. Một tuyên bố dưới hình phạt khai man rằng bạn có niềm tin tốt rằng tài liệu đang nghi vấn đã bị xóa hoặc vô hiệu hóa do nhầm lẫn hoặc xác định sai tài liệu bị xóa hoặc vô hiệu hóa;
 6. Chữ ký tay hoặc điện tử của bạn.

Nếu bạn gửi cho chúng tôi một Thông báo phản đối bằng văn bản hợp lệ đáp ứng các yêu cầu được mô tả ở trên, chúng tôi sẽ khôi phục tài liệu bị xóa hoặc bị vô hiệu hóa của bạn, trừ khi trước tiên chúng tôi nhận được thông báo từ bên nộp Thông báo cho chúng tôi biết rằng bên đó đã nộp đơn kiện lên tòa án để hạn chế bạn tham gia vào hoạt động vi phạm liên quan đến tài liệu trong câu hỏi.

Xin lưu ý rằng nếu bạn trình bày sai về mặt nội dung rằng nội dung bị vô hiệu hóa hoặc bị xóa đã bị xóa do nhầm lẫn hoặc xác định sai, bạn có thể phải chịu trách nhiệm cho các thiệt hại, bao gồm chi phí và phí luật sư. Nộp một thông báo phản đối giả cấu thành tội khai man.

Đại lý bản quyền được chỉ định
Quaestor Solutions, LLC
Người nhận: Đại lý bản quyền
135, Tòa nhà Kyle, Triq il- Treasure ,
Thánh Julian. STJ 1870, Malta, EU
support@Quaestor.io

VI PHẠM BẢN QUYỀN

Chúng tôi tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác. Nếu bạn tin rằng bất kỳ tài liệu nào có sẵn trên hoặc thông qua Trang web đều vi phạm bất kỳ bản quyền nào mà bạn sở hữu hoặc kiểm soát, vui lòng thông báo ngay cho chúng tôi bằng cách sử dụng thông tin liên hệ được cung cấp bên dưới (một Thông báo thông báo) Một bản sao Thông báo của bạn sẽ được gửi cho người đã đăng hoặc lưu trữ tài liệu được đề cập trong Thông báo.

Xin lưu ý rằng theo luật liên bang, bạn có thể phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại nếu bạn trình bày sai lệch trọng yếu trong Thông báo. Do đó, nếu bạn không chắc chắn rằng tài liệu nằm trên hoặc được liên kết bởi các Trang web vi phạm bản quyền của bạn, bạn nên xem xét trước tiên liên hệ với luật sư.

ĐIỀU KHOẢN VÀ THỜI HẠN

Các Điều khoản sử dụng này sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ trong khi bạn sử dụng Trang web. KHÔNG GIỚI HẠN BẤT KỲ QUY ĐỊNH NÀO KHÁC CỦA CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY, CHÚNG TÔI BẢO LƯU QUYỀN, TRONG CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT CỦA CHÚNG TÔI VÀ KHÔNG CẦN THÔNG BÁO HOẶC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI VIỆC BẤT KỲ HOẶC THÔNG TIN NÀO KHÔNG CÓ LÝ DO, BAO GỒM MÀ KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI BẤT KỲ ĐẠI DIỆN, BẢO ĐẢM, HOẶC KHẾ ƯỚC NÀO LIÊN QUAN ĐẾN CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG HOẶC BẤT KỲ LUẬT ÁP DỤNG HOẶC QUY ĐỊNH NÀO. CHÚNG TÔI CÓ THỂ KẾT THÚC VIỆC SỬ DỤNG HOẶC THAM GIA CỦA BẠN TRONG CÁC TRANG WEB HOẶC XÓA [TÀI KHOẢN CỦA BẠN VÀ] BẤT KỲ NỘI DUNG HOẶC THÔNG TIN NÀO BẠN ĐÃ BÀI VIẾT BẤT KỲ LÚC NÀO THEO QUYẾT ĐỊNH CỦA CHÚNG TÔI MÀ KHÔNG CÓ CẢNH BÁO.

Nếu chúng tôi chấm dứt hoặc đình chỉ tài khoản của bạn vì bất kỳ lý do gì, bạn bị cấm đăng ký và tạo tài khoản mới dưới tên của bạn, tên giả hoặc mượn hoặc tên của bất kỳ bên thứ ba nào, ngay cả khi bạn có thể thay mặt cho bên thứ ba.

Ngoài việc chấm dứt hoặc đình chỉ tài khoản của bạn, chúng tôi có quyền thực hiện hành động pháp lý phù hợp, bao gồm nhưng không giới hạn theo đuổi việc xử lý dân sự, hình sự và xử phạt.

SỬA ĐỔI VÀ TƯƠNG TÁC

Chúng tôi có quyền thay đổi, sửa đổi hoặc xóa nội dung của Trang web bất cứ lúc nào hoặc vì bất kỳ lý do nào theo quyết định của chúng tôi mà không cần thông báo trước. Tuy nhiên, chúng tôi không có nghĩa vụ phải cập nhật bất kỳ thông tin nào trên Trang web của chúng tôi. Chúng tôi cũng có quyền sửa đổi hoặc ngừng tất cả hoặc một phần của Trang web mà không cần thông báo bất cứ lúc nào.

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ sửa đổi, thay đổi giá, đình chỉ hoặc ngừng hoạt động của Trang web.

Chúng tôi không thể đảm bảo Trang web sẽ khả dụng mọi lúc . Chúng tôi có thể gặp sự cố phần cứng, phần mềm hoặc các sự cố khác hoặc cần thực hiện bảo trì liên quan đến Trang web, dẫn đến gián đoạn, chậm trễ hoặc lỗi.

Chúng tôi có quyền thay đổi, sửa đổi, cập nhật, tạm dừng, ngừng hoặc sửa đổi Trang web bất cứ lúc nào hoặc vì bất kỳ lý do nào mà không cần thông báo cho bạn. Bạn đồng ý rằng chúng tôi không có trách nhiệm đối với bất kỳ mất mát, thiệt hại hoặc bất tiện nào do bạn không thể truy cập hoặc sử dụng Trang web trong bất kỳ thời gian ngừng hoạt động hoặc ngừng hoạt động của Trang web.

Không có điều khoản nào trong các Điều khoản sử dụng này sẽ được hiểu là bắt buộc chúng tôi phải duy trì và hỗ trợ Trang web hoặc cung cấp bất kỳ sửa đổi, cập nhật hoặc phát hành nào liên quan.

LUẬT CHI PHỐI

Các Điều khoản sử dụng và việc sử dụng Trang web của bạn được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp của Cộng hòa Malta áp dụng cho các thỏa thuận được đưa ra và được thực hiện hoàn toàn trong Cộng hòa Malta mà không liên quan đến xung đột của các nguyên tắc luật pháp.

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Lựa chọn 1:

Bất kỳ hành động pháp lý nào do bất kỳ bản chất nào do bạn hoặc chúng tôi mang lại (gọi chung là các Bên và cá nhân) sẽ được bắt đầu hoặc truy tố tại các tòa án ở Cộng hòa Malta và các Bên đồng ý và từ bỏ tất cả các biện pháp bảo vệ thiếu thẩm quyền cá nhân và diễn đàn bất tiện đối với địa điểm và quyền tài phán tại các tòa án đó.

Phương án 2: Đàm phán không chính thức

Để giải quyết nhanh chóng và kiểm soát chi phí của bất kỳ tranh chấp, tranh cãi hoặc khiếu nại nào liên quan đến các Điều khoản sử dụng này (mỗi "Tranh chấp" và gọi chung, Tranh chấp) được đưa ra bởi bạn hoặc chúng tôi (cá nhân, các bên), Các Bên đồng ý trước tiên cố gắng đàm phán bất kỳ Tranh chấp nào (ngoại trừ các Tranh chấp được cung cấp rõ ràng dưới đây) một cách không chính thức trong ít nhất 60 ngày trước khi bắt đầu phân xử trọng tài. Các cuộc đàm phán không chính thức này bắt đầu khi có thông báo bằng văn bản từ một Bên cho Bên kia.

Ràng buộc trọng tài

Nếu các Bên không thể giải quyết Tranh chấp thông qua đàm phán không chính thức, Tranh chấp (trừ những Tranh chấp được loại trừ rõ ràng dưới đây) sẽ được giải quyết cuối cùng và độc quyền bằng ràng buộc trọng tài. BẠN HIỂU RẰNG KHÔNG CÓ QUY ĐỊNH NÀY, BẠN SẼ CÓ QUYỀN TÌM TÒA ÁN VÀ CÓ XÉT XỬ BỒI THẨM ĐOÀN.

Việc phân xử trọng tài có thể được tiến hành trực tiếp, thông qua việc nộp các tài liệu, qua điện thoại hoặc trực tuyến. Trọng tài sẽ đưa ra quyết định bằng văn bản, nhưng không cần đưa ra tuyên bố lý do trừ khi được yêu cầu bởi một trong hai Bên.

Trọng tài viên phải tuân theo luật hiện hành và bất kỳ phán quyết nào cũng có thể bị thách thức nếu trọng tài viên không làm như vậy. Trừ khi có quy định khác theo quy định hiện hành hoặc luật áp dụng, trọng tài sẽ diễn ra tại Cộng hòa Malta.

Trừ khi có quy định khác trong các điều khoản này, các Bên có thể khởi kiện ra tòa để buộc phân xử trọng tài, ở lại thủ tục tố tụng trọng tài hoặc để xác nhận, sửa đổi, bỏ trống hoặc đưa ra phán quyết về phán quyết của trọng tài viên.

Nếu vì bất kỳ lý do nào, Tranh chấp tiến hành tại tòa án thay vì trọng tài, Tranh chấp sẽ được bắt đầu hoặc truy tố tại các tòa án ở Cộng hòa Malta, và các Bên đồng ý và từ bỏ tất cả các biện pháp bảo vệ thiếu thẩm quyền cá nhân và diễn đàn bất tiện liên quan đến nơi xét xử và quyền tài phán ở tòa án như vậy.

Áp dụng Công ước Liên Hợp Quốc về Hợp đồng Mua bán Hàng hóa Quốc tế và Đạo luật Giao dịch Thông tin Máy tính Thống nhất (UCITA) được loại trừ khỏi các Điều khoản Sử dụng này.

Trong mọi trường hợp, bất kỳ Tranh chấp nào được đưa ra bởi một trong hai Bên liên quan theo bất kỳ cách nào đến Trang web sẽ được bắt đầu sau hơn một năm sau khi nguyên nhân của hành động phát sinh. Nếu điều khoản này bị coi là bất hợp pháp hoặc không thể thi hành được thì cả hai Bên sẽ không chọn phân xử bất kỳ Tranh chấp nào nằm trong phần quy định này là bất hợp pháp hoặc không thể thi hành được và tranh chấp đó sẽ được quyết định bởi một tòa án có thẩm quyền trong các tòa án được liệt kê cho quyền tài phán ở trên và các Bên đồng ý đệ trình lên khu vực tài phán cá nhân của tòa án đó.

Cách 3: Ràng buộc trọng tài

Để giải quyết nhanh chóng và kiểm soát chi phí của bất kỳ tranh chấp, tranh cãi hoặc khiếu nại nào liên quan đến các Điều khoản sử dụng này (mỗi "Tranh chấp" và gọi chung là tranh chấp), bất kỳ Tranh chấp nào được đưa ra bởi bạn hoặc chúng tôi (cá nhân, các bên) sẽ được giải quyết cuối cùng và độc quyền bằng ràng buộc trọng tài.

BẠN HIỂU RẰNG KHÔNG CÓ QUY ĐỊNH NÀY, BẠN SẼ CÓ QUYỀN TÌM TÒA ÁN VÀ CÓ XÉT XỬ BỒI THẨM ĐOÀN. Trọng tài sẽ được bắt đầu và tiến hành theo Quy tắc trọng tài thương mại áp dụng trong Cộng hòa Malta.

Phí trọng tài của bạn và phần bồi thường của trọng tài sẽ được điều chỉnh bởi Quy tắc.

Việc phân xử trọng tài có thể được tiến hành trực tiếp, thông qua việc nộp các tài liệu, qua điện thoại hoặc trực tuyến. Trọng tài sẽ đưa ra quyết định bằng văn bản, nhưng không cần đưa ra tuyên bố lý do trừ khi được yêu cầu bởi một trong hai Bên. Trọng tài viên phải tuân theo luật hiện hành và bất kỳ phán quyết nào cũng có thể bị thách thức nếu trọng tài viên không làm như vậy.

Trừ khi có quy định khác theo quy định hiện hành hoặc luật áp dụng, trọng tài sẽ diễn ra tại Cộng hòa Malta. Trừ khi có quy định khác trong các điều khoản này, các Bên có thể khởi kiện ra tòa để buộc phân xử trọng tài, ở lại thủ tục tố tụng trọng tài hoặc để xác nhận, sửa đổi, bỏ trống hoặc đưa ra phán quyết về phán quyết của trọng tài viên.

Nếu vì lý do nào đó, một tranh chấp tiến hành tại tòa án chứ không phải là trọng tài, tranh chấp sẽ được bắt đầu hoặc bị truy tố tại Cộng hòa Malta, và các Bên đồng bằng lòng, và từ bỏ tất cả thẩm quyền cá nhân và diễn đàn bất lợi với liên quan đến địa điểm và quyền tài phán tại các tòa án như vậy.

Áp dụng Công ước Liên Hợp Quốc về Hợp đồng Mua bán Hàng hóa Quốc tế và Đạo luật Giao dịch Thông tin Máy tính Thống nhất (UCITA) được loại trừ khỏi các Điều khoản Sử dụng này. Trong mọi trường hợp, bất kỳ Tranh chấp nào được đưa ra bởi một trong hai Bên liên quan theo bất kỳ cách nào đến Trang web hoặc Dịch vụ sẽ được bắt đầu sau hơn ba năm sau khi nguyên nhân của hành động phát sinh.

Nếu điều khoản này bị coi là bất hợp pháp hoặc không thể thi hành được thì cả hai Bên sẽ không chọn phân xử bất kỳ Tranh chấp nào nằm trong phần quy định này là bất hợp pháp hoặc không thể thi hành được và tranh chấp đó sẽ được quyết định bởi một tòa án có thẩm quyền trong các tòa án được liệt kê cho quyền tài phán ở trên và các Bên đồng ý đệ trình lên khu vực tài phán cá nhân của tòa án đó.

Tùy chọn 2 / Tùy chọn 3: Hạn chế

Các Bên đồng ý rằng trọng tài sẽ được giới hạn trong Tranh chấp giữa các Bên. Trong phạm vi đầy đủ được pháp luật cho phép, (a) không có trọng tài nào được tham gia với bất kỳ thủ tục tố tụng nào khác; (b) không có quyền hoặc thẩm quyền cho bất kỳ Tranh chấp nào được phân xử trên cơ sở hành động tập thể hoặc sử dụng các thủ tục hành động của lớp; và (c) không có quyền hoặc thẩm quyền cho bất kỳ Tranh chấp nào được đưa ra trong khả năng đại diện có mục đích thay mặt cho công chúng hoặc bất kỳ người nào khác.

Phương án 2 / Phương án 3: Ngoại lệ đối với Đàm phán và Trọng tài không chính thức

Các Bên đồng ý rằng các Tranh chấp sau đây không phải tuân theo các quy định trên liên quan đến [đàm phán không chính thức và] ràng buộc trọng tài: (a) mọi Tranh chấp đang tìm cách thực thi hoặc bảo vệ, hoặc liên quan đến hiệu lực của bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào của một Bên; (b) bất kỳ Tranh chấp nào liên quan đến hoặc phát sinh từ các cáo buộc về hành vi trộm cắp, vi phạm bản quyền, xâm phạm quyền riêng tư hoặc sử dụng trái phép; và (c) bất kỳ tuyên bố biện pháp ngăn chặn

Nếu điều khoản này bị coi là bất hợp pháp hoặc không thể thi hành được thì cả hai Bên sẽ không chọn phân xử bất kỳ Tranh chấp nào nằm trong phần quy định này là bất hợp pháp hoặc không thể thi hành được và tranh chấp đó sẽ được quyết định bởi một tòa án có thẩm quyền trong các tòa án được liệt kê cho quyền tài phán ở trên và các Bên đồng ý đệ trình lên khu vực tài phán cá nhân của tòa án đó.

ĐÍNH CHÍNH

Có thể có thông tin trên Trang web có lỗi đánh máy, không chính xác hoặc thiếu sót có thể liên quan đến Trang web, bao gồm mô tả, giá cả, tính khả dụng và nhiều thông tin khác. Chúng tôi có quyền sửa bất kỳ lỗi nào, không chính xác hoặc thiếu sót và thay đổi hoặc cập nhật thông tin trên Trang web bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.

KHUYẾN CÁO

CÁC TRANG WEB ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ NGUYÊN TRẠNG VÀ HIỆN HÀNH. BẠN ĐỒNG Ý RẰNG BẠN CHẤP NHẬN RỦI RO VIỆC SỬ DỤNG CÁC TRANG WEB VÀ DỊCH VỤ CỦA CHÚNG. ĐẾN HOÀN TOÀN ĐƯỢC PHÉP THEO PHÁP LUẬT, CHÚNG TÔI TỪ CHỐI ĐẢM BẢO, RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý LIÊN QUAN ĐẾN WEBSITE, VÀ VIỆC SỬ DỤNG CỦA BẠN, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, NHỮNG NGỤ Ý ĐẢM BẢO SINH LỢI NGAY LẬP TỨC, PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH THAM GIA VÀ KHÔNG BỊ VI PHẠM. CHÚNG TÔI KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM HOẶC ĐẠI DIỆN VỀ CHÍNH XÁC HOẶC TOÀN BỘ NỘI DUNG CỦA WEBSITE HAY NỘI DUNGCỦA TRANG WEB LIÊN KẾT VÀ CHÚNG TÔI COI NHƯ MIỄN TRÁCH NHIỆM VỚI MỌI (1) SAI, LỖI HAY SỰ KHÔNG CHÍNH XÁC CỦA NỘI DUNG, TÀI LIỆU (2) BẤT LỢI CÁ NHÂN HOẶC TỔN THẤT TÀI SẢN, CỦA BẤT KỲ LÝ DO GÌ, KẾT QUẢ TỪ VIỆC TIẾP CẬN VÀ SỬ DỤNG CÁC TRANG WEB CỦA BẠN,(3) BẤT KỲ TRUY CẬP KHÔNG ĐƯỢC QUYỀN NÀO ĐỂ HOẶC SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ BẢO MẬT CỦA CHÚNG TÔI VÀ / HOẶC BẤT KỲ VÀ TẤT CẢ CÁC THÔNG TIN CÁ NHÂN VÀ / HOẶC THÔNG TIN TÀI CHÍNH ĐƯỢC LƯU TRỮ, (4) BẤT KỲ GIÁN ĐOẠN ĐÌNH CHỈ VIỆC CHUYỂN TỚI HOẶC TỪ WEBSITE, (5) BẤT KỲ BỌ, VIRUSES, TROJAN HORSES, HOẶC TƯƠNG TỰ CÓ THỂ ĐƯỢC CHUYỂN ĐẾN HOẶC QUA CÁC TRANG WEB BẤT KỲ BỞI BÊN THỨ BA, VÀ / HOẶC (6) MỌI LỖI HOẶC BỎ SÓT BẤT KỲ VÀ TÀI LIỆU HOẶC TỔN THẤT HOẶC TỔN HẠI PHÁT SINH LÀ KẾT QUẢ CỦA NỘI DUNG ĐƯỢC ĐĂNG TẢI, TRUYỀN ĐI, HOẶC KHÁC QUA TRANG WEB. CHÚNG TÔI KHÔNG ĐẢM BẢO, KIỂM CHỨNG, BẢO LÃNH HOẶC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI MỌI SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ QUẢNG CÁO HOẶC ĐƯỢC ĐƯA RA BỞI BÊN THỨ BA QUA CÁC TRANG WEB, BẤT KÝ LINK TRANG WEB NÀO, HOẶC BẤT KỲ TÍNH NĂNG ỨNG DỤNG WEBSITE VÀ ĐIỆN THOẠI TRONG BĂNG RÔN HOẶC QUẢNG CÁO KHÁC. VÀ CHÚNG TÔI KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM GIÁM SÁT BẤT KỲ GIAO DỊCH NÀO GIỮA BẠN VÀ NHÀ CUNG CẤP SẢN PHẨM DỊCH VỤ BÊN THỨ BA CỦA BẠN.

NHƯ VỚI VIỆC MUA SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ QUA BẤT KỲ PHƯƠNG TIỆN HOẶC MÔI TRƯỜNG NÀO, BẠN NÊN SỬ DỤNG PHÁN XÉT VÀ TÍNH CẨN THẬN PHÙ HỢP TỐT NHẤT CỦA BẠN.

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

KHÔNG CÓ SỰ KIỆN NÀO CHÚNG TÔI, GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN, HOẶC ĐẠI LÝ CỦA CHÚNG TÔI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẠN HOẶC BÊN THỨ BA NÀO NHẰM TRỰC TIẾP, ĐỘC LẬP, BÍ MẬT, LÀM MẪU, ĐẶC BIỆT HOẶC CÁC THIỆT HẠI KHÁC PHÁT HIỆN TỪ VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB CỦA BẠN, NGAY CẢ NẾU CHÚNG TÔI ĐÃ TƯ VẤN VỀ KHẢ NĂNG CỦA CÁC THIỆT HẠI.

BẤT KỂ ĐIỀU GÌ TRÁI LẠI NỘI DUNG Ở ĐÂY, TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TÔI VỚI BẠN VỀ BẤT KỲ NGUYÊN NHÂN NÀO VÀ BẤT KỂ HÀNH ĐỘNG NÀO, SẼ LUÔN ĐƯỢC GIỚI HẠN SỐ TIỀN THANH TOÁN, NẾU CÓ, TỪ BẠN CHO CHÚNG TÔI TRONG GIAI ĐOẠN MƯỜI HAI THÁNG TRƯỚC KHI BẤT KỲ NGUYÊN NHÂN HOẶC HÀNH ĐỘNG PHÁT SINH.

NẾU LUẬT NÀY ÁP DỤNG CHO BẠN, MỘT SỐ HOẶC TẤT CẢ CÁC KHUYẾN CÁO HOẶC GIỚI HẠN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN, VÀ BẠN CÓ THỂ CÓ QUYỀN BỔ SUNG.

SỰ BỒI THƯỜNG

Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ chúng tôi vô hại, bao gồm các công ty con, chi nhánh và tất cả các cán bộ, đại lý, đối tác và nhân viên của chúng tôi, từ và chống mọi mất mát, thiệt hại, trách nhiệm, yêu cầu hoặc đòi hỏi, bao gồm cả chi phí hợp lý cho luật sư, được thực hiện bởi bất kỳ bên thứ ba nào do hoặc phát sinh từ: (1) Đóng góp của bạn; (2) sử dụng Trang web; (3) vi phạm các Điều khoản sử dụng này; (4) mọi vi phạm về các đại diện và bảo hành của bạn được quy định trong các Điều khoản sử dụng này; (5) hành vi vi phạm quyền của bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn ở quyền sở hữu trí tuệ; hoặc (6) mọi hành động gây hại công khai đối với bất kỳ người dùng nào khác của Trang web mà bạn đã kết nối qua Trang web.

Mặc dù đã nói ở trên, chúng tôi bảo lưu quyền, bằng chi phí của bạn, đảm nhận việc bảo vệ và kiểm soát độc quyền bất kỳ vấn đề nào mà bạn bắt buộc phải bồi thường cho chúng tôi và bạn đồng ý hợp tác, với chi phí của bạn, với sự bảo vệ của chúng tôi đối với các khiếu nại đó. Chúng tôi sẽ sử dụng các nỗ lực hợp lý để thông báo cho bạn về bất kỳ khiếu nại, hành động hoặc thủ tục nào thuộc đối tượng bồi thường này khi nhận thức được điều đó.

DỮ LIỆU NGƯỜI DÙNG

Chúng tôi sẽ duy trì một số dữ liệu nhất định mà bạn truyền tải tới Trang web cho mục đích quản lý Trang web, cũng như dữ liệu liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web. Mặc dù chúng tôi thực hiện sao lưu dữ liệu thường xuyên, bạn chỉ chịu trách nhiệm cho tất cả dữ liệu bạn truyền hoặc liên quan đến bất kỳ hoạt động nào bạn đã thực hiện khi sử dụng Trang web.

Bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn về bất kỳ mất mát hoặc hư hỏng của bất kỳ dữ liệu nào và bạn từ bỏ bất kỳ quyền hành động nào chống lại chúng tôi phát sinh từ mất mát hoặc hỏng của dữ liệu đó.

GIAO TIẾP, GIAO DỊCH VÀ CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ

Truy cập Trang web, gửi email cho chúng tôi và hoàn thành các biểu mẫu trực tuyến tạo thành thông tin giao tiếp điện tử. Bạn đồng ý nhận các liên lạc điện tử và bạn đồng ý rằng tất cả các thỏa thuận, thông báo, tiết lộ và các thông tin liên lạc khác mà chúng tôi cung cấp cho bạn bằng điện tử, qua email và trên Trang web, đáp ứng mọi yêu cầu pháp lý mà giao tiếp đó phải được viết thành văn bản.

BẠN ĐÃ ĐỒNG Ý VỚI VIỆC SỬ DỤNG CÁC CHỮ KÝ, HỢP ĐỒNG, ĐƠN HÀNG, VÀ HỒ SƠ ĐIỆN TỬ KHÁC VÀ GỬI CÁC THÔNG BÁO, CHÍNH SÁCH VÀ HỒ SƠ GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ SƠ KHAI HOẶC HOÀN THÀNH CỦA CHÚNG TÔI HOẶC QUA TRANG WEB.

Bạn từ bỏ bất kỳ quyền hoặc yêu cầu nào theo bất kỳ đạo luật, quy định, quy tắc, pháp lệnh hoặc luật nào khác trong bất kỳ khu vực tài phán nào yêu cầu chữ ký gốc hoặc giao hoặc lưu giữ hồ sơ phi điện tử, hoặc thanh toán hoặc cấp tín dụng bằng bất kỳ phương tiện nào khác hơn phương tiện điện tử.

QUY ĐỊNH KHÁC

Các Điều khoản sử dụng này và mọi chính sách hoặc quy tắc hoạt động được đăng bởi chúng tôi trên Trang web tạo thành toàn bộ thỏa thuận và sự thấu hiểu giữa bạn và chúng tôi. Việc chúng tôi không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc quy định nào trong các Điều khoản sử dụng này sẽ không hoạt động như sự từ bỏ quyền hoặc quy định đó.

Các Điều khoản sử dụng này hoạt động đến mức tối đa được pháp luật cho phép. Chúng tôi có thể chuyển nhượng bất kỳ hoặc tất cả các quyền và nghĩa vụ của chúng tôi cho người khác bất cứ lúc nào. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất mát, thiệt hại, chậm trễ hoặc không hành động gây ra bởi bất kỳ nguyên nhân nào ngoài tầm kiểm soát hợp lý của chúng tôi.

Nếu bất kỳ điều khoản hoặc một phần nào trong điều khoản của các Điều khoản sử dụng này được xác định là không hợp pháp, vô hiệu hoặc không thể thực thi, thì điều khoản hoặc một phần của điều khoản đó được coi là nghiêm trọng từ các Điều khoản sử dụng này và không ảnh hưởng đến hiệu lực và khả năng thực thi của bất kỳ điều khoản nào còn lại quy định.

Không có mối quan hệ liên doanh, hợp tác, việc làm hoặc đại lý nào được tạo ra giữa bạn và chúng tôi do các Điều khoản sử dụng hoặc việc sử dụng Trang web này. Bạn đồng ý rằng các Điều khoản sử dụng này sẽ không được xây dựng chống lại sự trong sạch của chúng tôi nhờ vào việc soạn thảo chúng.

Bạn từ bỏ bất kỳ và tất cả các biện pháp phòng vệ mà bạn có thể có dựa trên hình thức điện tử của các Điều khoản sử dụng này và việc các bên không ký kết để thực hiện các Điều khoản sử dụng này.

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

Để giải quyết khiếu nại về Trang web hoặc nhận thêm thông tin về việc sử dụng Trang web, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại:

Quaestor Solutions LLC
135, Tòa nhà Kyle, Triq il- Treasure,
Đường Julian. STJ 1870, Malta, EU