image

Chính sách AML C

CHÍNH SÁCH CHỐNG RỬA TIỀN

Chính sách này đặt ra cơ sở cho các tiêu chuẩn tuân thủ các nguyên tắc và nghĩa vụ theo các yêu cầu lập pháp quốc tế về chống rửa tiền và chống khủng bố Tài chính (sau đây gọi là “Quy định "). Đề cập trong chính sách này về chống rửa tiền cũng được hiểu là đề cập tới khủng bố tài chính.

TỔNG QUAN

Tuân thủ Quy định là liên tục thực hiện các nghĩa vụ để duy trì các chính sách và thủ tục nhằm chống rửa tiền. Chính sách này và các quy trình nội bộ có liên quan cần được hỗ trợ đúng cách bởi kiểm soát của quản lý, được cập nhật và thông báo cho nhân viên. Quaestor Solutions, LLC ( Công ty ) sẽ áp dụng cách tiếp cận dựa trên rủi ro, thay đổi các biện pháp được thực hiện dựa trên rủi ro đánh giá về rửa tiền.

Chìa khóa để phòng chống rửa tiền là:
 • Giám sát
 • Nhận dạng nhiều lớp của khách hàng; bao gồm đơn giản hóa sự thẩm định với yêu cầu duy nhất để xác định IMA và không yêu cầu xác minh thông tin; mứcthẩm định tiêu chuẩn; Tăng cường sự thẩm định (được yêu cầu khi sự kết hợp giữa khách hàng và sản phẩm / dịch vụ được coi là rủi ro lớn hơn.)
 • Nhận diện và báo cáo nhận thức hoặc nghi ngờ về rửa tiền;
 • Giữ các hồ sơ.

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ VÀ KIỂM SOÁT

Chính sách và thủ tục nội bộ

Công ty cần duy trì các chính sách và thủ tục nội bộ cho:

 • Nhận diện khách hàng(KYC) và thẩm định;;
 • Báo cáo;
 • Giữ hồ sơ;
 • Kiểm soát quản lý nội bộ;;
 • Đánh giá và quản lý rủi ro;
 • Giám sát và quản lý sự chấp hành; và
 • Truyền thông nội bộ của các chính sách và thủ tục như vậy..
Các chính sách và thủ tục của Công ty nên có cách tiếp cận dựa trên rủi ro. Các chính sách và thủ tục của Công ty phải:
 • Đảm bảo chắc chắn rằng các giao dịch phức tạp, lớn bất thường, hoặc các mô hình giao dịch bất thường, được xác định và xem xét kỹ lưỡng;
 • Xác định các biện pháp bổ sung sẽ được thực hiện để ngăn chặn việc sử dụng các sản phẩm và giao dịch có lợi cho việc ẩn danh

Các giám đốc cao cấp của Công ty có trách nhiệm đảm bảo rằng các chính sách và thủ tục của Công ty được đặt và áp dụng hiệu quả để đảm bảo đánh giá và quản lý đúng các rủi ro rửa tiền cho công ty.

Cán bộ được đề cử

Các chính sách và thủ tục của Công ty cũng phải đề cử một cá nhân để:
 • Nhận các tiết lộ và hoạt động đáng ngờ từ nhân viên của Công ty; và báo cáo hoạt động đáng ngờ cho các cơ quan hữu quan;
 • Đảm bảo rằng nhân viên tiết lộ hoạt động đáng ngờ cho Cán bộ được chỉ định;
 • Đảm bảo rằng Cán bộ được chỉ định xem xét các tiết lộ đó và, nếu có cơ sở hợp lý cho nhận thức hoặc nghi ngờ rửa tiền, báo cáo hoạt động đáng ngờ cho các cơ quan có liên quan.
 • Đảm bảo rằng không có bất kỳ báo cáo nào cho cơ quan có thẩm quyền liên quan được thực hiện mà không có sự chấp thuận trước của cơ quan có thẩm quyền.
 • "Nhận thức" có nghĩa là nhận biết về hoạt động rửa tiền dựa trên thông tin tới một thành viên nhân viên hoặc Cán bộ được chỉ định trong quá trình kinh doanh của Công ty.

  "Nghi ngờ" có nghĩa là một ý kiến dựa trên thông tin hoặc sự kiện nhưng không có bất kỳ sự chắc chắn hoặc bằng chứng nào.

Kiểm soát và truyền thông

Công ty phải đảm bảo rằng các biện pháp kiểm soát quản lý nội bộ được đưa ra để nhận thức được khả năng tiềm tàng của việc rửa tiền..

Kiểm soát nội bộ nên bao gồm:
 • Xác định rõ trách nhiệm quản lý cấp cao;
 • Cung cấp thông tin thường xuyên cho quản lý cấp cao về các rủi ro của hoạt động rửa tiền;;
 • Đào tạo nhân viên liên quan nâng cao kiến thức về chính sách và thủ tục;
 • Phân tích các chính sách và thủ tục quản lý rủi ro;

Công ty nên thường xuyên đánh giá các chính sách, thủ tục và kiểm soát quản lý của mình để đảm bảo các rủi ro về rửa tiền tiếp tục được nhận biết và quản lý.

PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN DỰA TRÊN RỦI RO

Một cách tiếp cận dựa trên rủi ro là một cách tiếp cận hiệu quả và cân xứng để quản lý rủi ro rửa tiền. Khi thực hiện cách tiếp cận dựa trên rủi ro, Công ty nên xem xét: rủi ro do khách hàng gây ra.

Các khách hàng và hành vi sau đây nên được coi là rủi ro:
 • Nếu khách hàng đến từ một quốc gia từ danh sách của FATF, EU, OFAC hoặc được nhập vào một trong số danh sách đó:
  1. Danh sách hợp nhất của Liên minh Châu Âu
  2. Danh sách khủng bố của Liên minh châu Âu
  3. Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính Các nước không hợp tác và khủng bố
  4. Kho bạc - còn được gọi là Ngân hàng Anh (Danh sách hợp nhất)
  5. Kho bạc (Danh sách cấm đầu tư) 6. Danh sách truy nã nội bộ của Interpol - Cảnh báo đỏ gần đây 7. Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài của Hoa Kỳ (OFAC) Các quốc gia được chỉ định đặc biệt 8. Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) của Hoa Kỳ 9. Danh sách loại trừ khủng bố nước ngoài của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ 10. Danh sách trừng phạt của Liên Hợp Quốc.
 • Nếu phản hồi của khách hàng không rõ ràng hoặc thậm chí không có phản hồi.
 • Nếu hành vi của khách hàng là bất thường
 • Nếu khách hàng thay đổi một cách vô lý mô hình giao dịch mà họ đã sử dụng
 • Nếu khách hàng không ngần ngại cung cấp thông tin về nguồn tiền để ký gửi
 • Nếu khách hàng cố gắng phá vỡ yêu cầu cung cấp đủ thông tin cá nhân cần thiết khi đăng ký sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của Công ty.
 • Nếu khách hàng muốn rút tiền mà không liên quan nhiều đến phí
 • Nếu khách hàng muốn đưa hối lộ, để đẩy nhanh quá trình rút tiền.
 • Nếu khách hàng gửi tiền nhiều hơn nhiều số tiền mà anh ấy / cô ấy dự kiến sẽ có (theo hồ sơ của anh ấy / cô ấy)
 • Nếu số tiền ký gửi không tương ứng với lịch sử hồ sơ của anh ấy / cô ấy.
 • Nếu khách hàng cố gắng thực hiện chuyển tiền cho một khách hàng khác mà khách hàng đó không có cơ sở kinh tế chặt chẽ cho giao dịch
 • Nếu khách hàng không do dự xác định họ, kể cả khi có yêu cầu
 • Nếu khách hàng yêu cầu chi tiết về các quy trình và giới hạn AML / CTF nội bộ của Công ty.
 • Nếu khách hàng rút tiền của mình trong thời gian rất ngắn (trong vòng 24 giờ) sau khi gửi và không mua bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào
 • Nếu khách hàng nói về tội phạm hoặc tài sản có được từ một hành động như vậy.
 • Nếu khách hàng nộp ID giả mạo hoặc các tài liệu khác để sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của Công ty;
 • Nếu một khách hàng mới thực hiện giao dịch một lần lớn;
 • Nếu khách hàng giữ một vị trí công hoặc chính phủ;
 • Nếu khách hàng đang hoạt động tại các khu vực pháp lý được biết là có nguy cơ rửa tiền cao.
 • Nếu rủi ro do hành vi của khách hàng gây ra là đủ.
 • Nếu khách hàng dường như hành động thay mặt người khác;
 • Nếu khách hàng tỏ ra sẵn sàng chịu các hình phạt phi thương mại hoặc rủi ro khác.
Công ty nên theo dõi rủi ro về rửa tiền bằng cách nhận thức được các mô hình giao dịch kinh doanh, bao gồm:
 • Tăng bất thường việc kinh doanh của khách hàng hiện tại;
 • Giao dịch không liên quan đến hoạt động đã biết của khách hàng;
 • Tăng bất thường hoạt động tại các thời điểm cụ thể; và
 • Các loại khách hàng hoặc giao dịch không quen thuộc hoặc không điển hình.
Các thủ tục kiểm soát dựa trên rủi ro bao gồm:
 • nhận dạng khách hàng;
 • xác minh danh tính khách hàng; và
 • bổ sung thông tin nhận dạng hoặc thực hiện nâng cao thẩm định khách hàng trong trường hợp rủi ro cao..

THẨM ĐỊNH, NHẬN DIỆN, GIÁM SÁT VÀ GIỚI HẠNKHÁCH HÀNG

Thẩm định khách hàng

Đối tượng của sự thẩm định khách hàng là xác định khách hàng và xác minh danh tính của họ.

Sự thẩm định khách hàng bao gồm kiểm tra danh sách các mục tiêu xử phạt tài chính được liệt kê trên trang web của cơ quan có thẩm quyền. Công ty không nên làm kinh doanh với một cá nhân hoặc đối tượng của bị trừng phạt tài chính.

Công ty sẽ có thể chứng minh rằng các biện pháp thẩm định (KYC) của mình là phù hợp với rủi ro rửa tiền của Công ty. Các bước trong quy trình nhận diện khách hàng (KYC) là:

 • Xác định khách hàng; bao gồm đơn giản hóa thẩm định với yêu cầu duy nhất để xác định IMA và không có yêu cầu xác minh thông tin (thích hợp khi rất khó hoặc rủi ro thấp việc dịch vụ của Công ty hoặc khách hàng tham gia hoạt động rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố).
Mối quan hệ kinh doanh nên được theo dõi liên tục các sự kiện kích hoạt có thể tạo ra các yêu cầu thẩm định nhiều hơn nữa trong tương lai.
 • Nhìn chung đây là những tình huống có rủi ro tiềm ẩn nhưng không chắc là những rủi ro này sẽ được hình thành (một rủi ro đã xảy ra và mất mát xảy ra.)

Thủ tục thẩm định tiêu chuẩn yêu cầu nhận dạng khách hàng cũng như xác minh danh tính của khách hàng. Ngoài ra, Công ty đảm bảo thu thập thông tin để hiểu bản chất của mối quan hệ kinh doanh với khách hàng. Quy trình thẩm định này sẽ cho chúng tôi niềm tin rằng chúng tôi biết khách hàng của mình là ai và các dịch vụ hoặc sản phẩm của chúng tôi không được sử dụng để rửa tiền hoặc cho bất kỳ hoạt động tội phạm nào khác.

Như đơn giản hóa sự thẩm định, chúng tôi giám sát khách hàng của mình trong suốt tất cả các mối quan hệ kinh doanh, điều này cho phép chúng tôi thấy rõ bất kỳ sự kiện kích hoạt tiềm năng nào có thể cần đến sự thẩm định.

 • Tăng cường thẩm định là cần thiết trong đó sự kết hợp giữa khách hàng và sản phẩm / dịch vụ được coi là một rủi ro lớn hơn. Mức độ thẩm định cao hơn này là cần thiết để giảm thiểu rủi ro gia tăng. Một tình huống rủi ro cao thường xảy ra khi gia tăng cơ hội rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố thông qua dịch vụ và sản phẩm cung cấp cho khách hàng.

Sự thẩm định tăng cường thực sự đòi hỏi gì sẽ phụ thuộc vào bản chất và mức độ nghiêm trọng của rủi ro. Sự bổ sung thẩm định của Công ty có thể có nhiều hình thức - từ thu thập thông tin bổ sung đến xác minh danh tính khách hàng hoặc nguồn thu nhập hoặc có thể là kiểm tra phương tiện truyền thông có ảnh hưởng xấu.Việc kiểm tra phải liên quan và tỷ lệ thuận với mức độ rủi ro được xác định và nên tự tin rằng mọi rủi ro đã được giảm thiểu và rủi ro không có khả năng kết thành.

Công ty yêu cầu khách hàng của mình nêu rõ họ có nắm giữ hay trước đó đã nắm giữ vị trí công chính phủ nổi bật và đảm bảo rằng những khách hàng đó được coi là có rủi ro cao.

Nhận dạng và xác minh

Nhận dạng có thể là tài liệu, điện tử hoặc kết hợp cả hai. Một hồ sơ nên được lưu giữ tất cả các bằng chứng được thực hiện để thiết lập danh tính của khách hàng. Tài liệu nhận dạng cần được bổ sung bằng nhận dạng bổ sung, chẳng hạn như hóa đơn tiện ích gần đây hoặc bảng sao kê ngân hàng dưới 3 tháng và có tên và địa chỉ của khách hàng.

Giám sát liên tục

Công ty nên theo dõi hoạt động của khách hàng trên cơ sở liên tục.

Giám sát liên tục bao gồm:
 • Các giao dịch quan trọng, bao gồm cả nguồn vốn, hướng của các dòng quỹ; thay đổi mô thức giao dịch,
 • Đảm bảo thông tin về khách hàng được lưu giữ được cập nhật

Giám sát có thể diễn ra như một phần của đánh giá các giao dịch trước đó và có thể là thủ công hoặc tự động. Nhân viên cần được đào tạo để tiến hành giám sát liên tục.

LƯU TRỮ HỒ SƠ

Cần lưu giữ đủ hồ sơ để chứng minh việc tuân thủ Quy định, bao gồm các hồ sơ về:
 • Chính sách và thủ tục;
 • Kiểm soát và truyền thông;
 • Phân tích rủi ro khách hàng và giao dịch;
 • Thẩm địnhkhách hàng, bao gồm bằng chứng về danh tính khách hàng và bất kỳ tài liệu hỗ trợ nào;
 • Giám sát liên tục; và
 • Hồ sơ giao dịch và kinh doanh, trong một hình thức đầy đủ để biên soạn kiểm toán.

Hồ sơ nên được lưu giữ trong suốt mối quan hệ kinh doanh và trong 5 năm tiếp theo kể từ ngày mối quan hệ với khách hàng kết thúc.

Trong mọi trường hợp, CÔNG TY, nhân viên, chuyên gia tư vấn hoặc đại diện của công ty sẽ tham gia đàm phán với những kẻ khủng bố. Hành vi hoặc hành động đáng ngờ sẽ được báo cáo ngay cho cơ quan có thẩm quyền.

CÔNG TY, dưới sự bảo vệ an toàn khỏi trách nhiệm pháp lý, có thể tự nguyện nhận hoặc chia sẻ thông tin với bất kỳ tổ chức tài chính hoặc chính phủ nào khác về các cá nhân, tổ chức hoặc tổ chức khác cho mục đích xác định và nơi mà các hoạt động báo cáo phù hợp có thể liên quan đến khủng bố có thể hoặc hoạt động rửa tiền.

Chống rửa tiền (AML)Hạn chế rút tiền

Để tuân thủ các quy tắc và quy định chấp nhận chung về chống rửa tiền, Thành viên chỉ có thể rút tiền về tài khoản của mình (tài khoản ngân hàng, thẻ ngân hàng, tài khoản Monteline, v.v.). Công ty sẽ chỉ thực hiện các yêu cầu rút tiền từ các thành viên có tài liệu KYC được phê duyệt. Yêu cầu rút tiền cho bên thứ ba không được phép. Trong trường hợp cố gắng thực hiện các giao dịch, bị Công ty nghi ngờ có liên quan đến rửa tiền hoặc bất kỳ hoạt động tội phạm nào khác, Công ty có quyền đình chỉ các hoạt động đó và hoàn toàn có quyền ngăn chặn tạm thời hoặc chấm dứt mối quan hệ với thành viên bị nghi ngờ hiện có và hành động theo thủ tục báo cáo nội bộ.

Rút tiền chỉ được phép đối với thu nhập cá nhân của thành viên, tiền thưởng, phần thưởng, v.v ... Thành viên không được phép chuyển tiền vào tài khoản của thành viên khác để được rút về tài khoản bên thứ ba. Rút tiền tài khoản phải thể hiện hoạt động của tài khoản và thành viên.

Tất cả nhân viên và đại lý đã được cung cấp một bản sao của chính sách hiện tại. Tất cả nhân viên và đại lý mới sẽ được cung cấp một bản sao của chính sách này tại thời điểm họ tuyển dụng.

Chúng tôi đánh giá cao sự thấu hiểu và hợp tác đầy đủ của bạn liên quan đến việc thực hiện chính sách này.

Chính sách hiện tại đã được Quản lý phê duyệt vào ngày 18.01.2017.

Mọi thắc mắc liên quan đến chính sách này sẽ được chuyển đến bộ phận phòng Pháp lý và Chấp hành