image

AML Policy A

Policy Mot Penningtvätt

Denna policy ska utgöra grunden för standarder för överensstämmelse med principerna och skyldigheterna enligt lagen om internationell och nationell lagstiftning om bekämpning av Penningtvätt och Terrorismlagstiftning (nedan kallade “Förordningar”). Referenser i denna Policy Mot Penningtvätt bör också tolkas som hänvisningar till terroristfinansiering.

Översikt

Att följa Förordningarna är en fortlöpande skyldighet att upprätthålla handlingssätt och förfaranden som är avsedda att bekämpa penningtvätt. Denna Policy och relevanta interna rutiner bör stödjas på rätt sätt av funktioner i ledningsgruppen, som uppdateras och kommuniceras till de anställda. Quaestor Solutions, LLC (Företaget) kommer att anta ett riskbaserat tillvägagångssätt med varierande åtgärder som vidtagits mot bakgrund av den bedömda risken för penningtvätt.

Nyckel till att förhindra penningtvätt är:
 • Övervakning
 • Identifiering av kunder på flera nivåer; inklusive Förenklad Due Diligence med enda kravet att identifiera IMA men utan krav att verifiera informationen; Standard Due Diligence; Förstärkt Due Diligence (krävs där kunden och kombinationen med produkt/tjänst anses vara av stor risk).
 • Identifiering och rapportering av kunskap eller misstankar om penningtvätt;
 • Journalföring.

Stödjande Riktlinjer och Kontroller

Interna Riktlinjer och Förfaranden

Företaget bör upprätthålla interna riktlinjer och förfaranden för:

 • Känn din kund (KYC; Know Your Customer) och due diligence;
 • Rapportering;
 • Journalföring;
 • Intern förvaltningskontroll;
 • Riskbedömning och hantering;
 • Övervakning och hantering av överensstämmelse; och
 • Intern kommunikation av sådana handlingssätt och förfaranden.
Företagets riktlinjer och förfaranden bör ta ett riskbaserat tillvägagångssätt. Företagets riktlinjer och förfaranden måste:
 • Se till att komplexa eller ovanligt stora transaktioner, eller ovanliga transaktionsmönster, identifieras och noga granskas;
 • Ange de ytterligare åtgärder som ska vidtas för att förhindra användning av produkter och transaktioner som främjar anonymitet.

Företagets högre chefer är ansvariga att tillse att företagets riktlinjer och förfaranden införs och tillämpas effektivt, för att säkerställa en korrekt bedömning och hantering av penningtvättriskerna för företaget.

Nominerad Tjänsteman

Företagets riktlinjer och förfaranden måste också utse en individ (Nominerad Tjänsteman) till att:
 • Ta emot upplysningar om misstänkt verksamhet från företagets personal; och att rapportera misstänkt aktivitet till berörda myndigheter;
 • Se till att personalen avslöjar misstänkt aktivitet till Nominerad Tjänsteman;
 • Se till att Nominerad Tjänsteman bedömer sådana upplysningar och, om det finns rimliga skäl utifrån dessa uppgifter att misstänka penningtvätt, rapportera misstänkt till berörda myndigheter.
 • Se till att ingen av de till berörd myndighet rapporterade misstänkta transaktionerna utförs, utan föregående godkännande av den behöriga myndigheten.
 • ”Kunskap”: kunskap om penningtvättverksamhet grundad på information som kom till en anställd eller Nominerad Tjänsteman under Företagets verksamhet.

  "Misstänkt": en åsikt baserad på information eller omständigheter men utan säkerhet eller bevis.

Kontroller och Kommunikation

Företaget måste tillse att interna förvaltningskontroller införs för att kunna vara medveten om potentiell penningtvätt.

Interna kontroller bör innehålla:
 • Identifiering av högre chefers ledningsansvar;
 • Regelbunden delgivande av information till ledande befattningshavare om riskerna för penningtvätt;
 • Relevant personalutbildning om riktlinjer och förfaranden;
 • Dokumentation av riktlinjer och förfaranden för riskhantering.

Företaget ska regelbundet bedöma sina riktlinjer, förfaranden och förvaltningskontroller för att säkerställa att riskerna för penningtvätt fortsatt är kända och hanterade.

Riskbaserat Tillvägagångssätt

Ett riskbaserat tillvägagångssätt är ett tillvägagångssätt som är ett kostnadseffektivt och proportionellt sätt att hantera risken för penningtvätt. Vid genomförandet av ett riskbaserat tillvägagångssätt bör Företaget överväga: risken som kunden ställer.

Följande kunder och beteenden bör betraktas som mer riskfyllda:
 • Följande kunder och beteenden bör betraktas som mer riskfyllda:
  1. European Union Consolidated List
  2. European Union Terrorist List
  3. Financial Action Task Force Non-Cooperative Countries and Terrorists
  4. Her Majesty’s Treasury – också känd som Bank of England (Consolidated List)
  5. Her Majesty’s Treasury (Investment Ban List)
  6. Interpol List of Most Wanted – Recent Event Red Alerts
  7. US Treasury Office of Foreign Assets Control (OFAC) Specially Designated Nationals
  8. US Treasury Office of Foreign Assets Control (OFAC) Sanctioned Countries
  9. US Department of State Foreign Terrorist Exclusion List
  10. United Nations Sanction List.
 • Om kundens svar är oklart eller on det inte ens finns ett svar.
 • Om kunden har ett ovanligt beteende.
 • Om kunden på ett ologiskt sätt ändrar transaktionsmodellen han/hon använde.
 • Om kunden är ovillig att ge information om ursprunget till källan för en insättning.
 • Om kunden försöker kringgå kravet att tillhandahålla nödvändig personlig information när han registrerar sig för att använda Företagets produkter och tjänster.
 • Om kunden vill ta ut pengar utan att betala avgifterna.
 • Om kunden vill ge muta för att påskynda en utbetalning.
 • Om kunden sätter in mycket mer pengar än han/hon förväntas ha (enligt sin profil).
 • Om beloppet av de deponerade medlen inte motsvarar hans/hennes profilhistorik.
 • Om kunden försöker göra en finansiell överföring till en annan kund om det inte finns någon sammanhängande ekonomisk grund för transaktionen.
 • Om kunden är ovillig att identifiera sig själv, inklusive på begäran.
 • Om kunden begär detaljer om Företagets interna AML/CTF-förfaranden och gränser.
 • Om kunden utbetalar sina medel på mycket kort tid (inom 24 timmar) efter deponering och utan att köpa någon produkt eller tjänst .
 • Om kunden talar om brott eller egendom som erhålls genom en sådan handling.
 • Om kunden använder förfalskat ID eller andra dokument för att kunna använda Företagets produkter och tjänster.
 • Om en ny kund gör en stor engångstransaktion.
 • Om kunden har en offentlig eller statlig ställning.
 • Om kunden är verksam i jurisdiktioner som är kända för att ha stor risk för penningtvätt.
 • Om risken på grund av kundens beteende är tillräcklig.
 • Om kunden verkar agera på uppdrag av en annan person.
 • Om kunden visar villighet att bära icke-kommersiella påföljder eller andra risker
Företaget bör övervaka risken för penningtvätt genom att vara medveten om mönster för affärstransaktioner, inklusive:
 • Ovanlig ökning av en befintlig kunds verksamhet;
 • Transaktioner som inte är relevanta för kundens kända verksamhet;
 • Ovanlig ökning av aktiviteten vid vissa tidpunkter; och
 • Ovanliga eller otypiska typer av kunder eller transaktioner.
Riskbaserade kontrollförfaranden omfattar:
 • Kundidentifiering;
 • Verifiera kundidentifiering; och
 • Ytterligare kundidentifiering eller genomförande av ökad kundkännedom vid fall av ökad risk.

Kundkännedom, Identifiering, Övervakning och Restriktioner

Kundkännedom

Syftet med kundkännedom är att identifiera kunder och att verifiera deras identitet.

Customer due diligence should include checking the list of financial sanctions targets listed on the competent authorities website. The Company should not do business with a person or entity subject of a financial sanctions.

Företaget bör kunna visa att åtgärderna för kännedom (KYC) är lämpliga mot bakgrund av Företagets risk för penningtvätt. Steg i KYC-processen (Know Your Customer) är:

 • Identifiering av kunder; inklusive att förenkla due diligence med det enda kravet att identifiera IMA och inga krav på att verifiera informationen (lämplig där det knappast är möjligt eller det finns liten risk för att Företagets tjänster eller kunder blir involverade i penningtvätt eller finansiering av terrorism).
Verksamhetsförhållandet bör kontinuerligt övervakas för utlösande händelser som kan skapa krav på fortsatt due diligence i framtiden.
 • Det är i allmänhet situationer där det finns en potentiell risk men det är osannolikt att dessa risker kommer att kristallisera (en risk som hände och förlust inträffade).

Standardprocedur för kundkännedom kräver kundernas identifiering samt verifiering av kundens identitet. Dessutom säkerställer Företaget insamling av information för att förstå karaktären av affärsrelationen med kunden. Denna kännedomsprocedur bör ge oss förtroende för att vi vet vem våra kunder är och att våra tjänster eller produkter inte används för penningtvätt eller för annan brottslig verksamhet.

Precis som med förenklad kännedom övervakar vi våra kunder genom hela affärsrelationen, vilket gör det möjligt för oss att belysa eventuella utlösande händelser som kan leda till fortsatt kännedom krävs.

 • Fördjupad kännedom krävs när kunden och produkt/tjänstekombinationen anses vara förknippad med större risk. Denna högre nivå av kännedom krävs för att dämpa den ökade risken. En högrisk-situation uppträder generellt där det finns en ökad möjlighet till penningtvätt eller finansiering av terrorism genom tjänsten och produkten som tillhandahålls kunden.

Vad den ökade kännedomen faktiskt innebär kommer att bero på riskens art och allvar. Bolagets ytterligare kännedom kan ta många former - från att samla ytterligare information för att verifiera kundens identitet eller inkomstkälla, eller kanske en negativ mediakontroll. Kontrollerna bör vara relativa och proportionella mot den identifierade risknivån och bör ge förtroende för att potentiell risk har minskat och att risken sannolikt inte kommer att kristallisera.

Företaget ber sina kunder att ange huruvida de innehar eller tidigare haft en framträdande offentlig myndighetsfunktion och se till att sådana kunder behandlas med hög risk.

Identifiering och Verifiering

Identifiering kan vara dokumentär, elektronisk eller en kombination av båda. Protokoll bör bevaras av allt bevismaterial som tagits för att fastställa kundens identitet. Identitetsdokumentation bör kompletteras med ytterligare identifiering, såsom en abonnemangsfaktura (exempelvis el- eller vattenräkning) eller ett kontoutdrag från bank, som är mindre än 3 månader gammal och som visar kundens namn och adress.

Löpande Övervakning

Granskning av transaktioner, inklusive källan till medel, anvisningar för medel, förändringar av transaktionsmodeller.

Pågående övervakning innefattar:

Övervakning kan ske som en del av en granskning av tidigare transaktioner och kan vara manuell eller automatisk. Personal bör utbildas i löpande övervakning.

Journalföring

Tillräckliga journaler bör hållas för att visa överensstämmelse med Föreskrifterna, inklusive register över:
 • Riktlinjer och förfaranden;
 • Kontroller och kommunikation;
 • Analys av kund- och transaktionsrisker;
 • Kundkännedom, inklusive bevis på kundens identitet och eventuell stödjande dokumentation;
 • Pågående övervakning; och
 • Transaktioner och företagsbokföring, i ett format tillräckligt för att sammanställa en verifieringskedja.

Journaler bör upprätthållas under affärsrelationen och ytterligare 5 år från och med det datum som relationen med kunden avslutas.

Under inga omständigheter får FÖRETAGET, dess anställda, konsulter, eller representanter engagera sig i förhandlingar med terrorister. Misstänkt beteende eller handlingar kommer omedelbart att rapporteras till behöriga myndigheter.

FÖRETAGET kan under skydd av lagar för ”safe harbor” från ansvar, komma att frivilligt få eller på annat sätt dela information med någon annan finansiell eller statlig institution avseende enskilda personer, enheter eller andra organisationer för att identifiera och vid behov rapportera aktiviteter som kan innebära eventuella terrorist- eller penningtvättsaktiviteter.

Bekämpning Av Penningtvätt (Anti-Money Laundering; AML) Uttagsrestriktioner

För att överensstämma med allmänt accepterade AML-regler och föreskrifter kan medlemmar endast ta ut pengar till sina egna konton (bankkonto, bankkort, Monteline-konto etc.). Företaget kommer endast att genomföra ansökningar om utbetalning från medlemmar med godkända KYC-dokument. Begäran om uttag till tredje part är inte tillåtet. Om ett försök att genomföra transaktioner som misstänks av bolaget är relaterat till penningtvätt eller annan brottslig verksamhet, förbehåller sig bolaget rätten att avbryta sådan verksamhet och har fullständig beslutsrätt att tillfälligt blockera eller säga upp förhållandet till den misstänkta befintliga medlemmen och att agera enligt den interna rapporteringsrutinen.

Utbetalningar är endast tillåtna på medlemmens personliga intäkter, bonusar, belöningar med mera. Medlemmar får inte överföra pengar till andra medlemmars konto för att sedan göra uttag till ett tredjepartskonto. Kontouttag måste utgöra kontot och medlemmens verksamhet.

Alla anställda och agenter har fått en kopia av den nuvarande policyn. Alla nya anställda och agenter kommer att få en kopia av denna policy vid tidpunkten för anställningen.

Vi uppskattar din förståelse och fullt samarbete i samband med genomförandet av denna policy.

Den nuvarande politiken har godkänts av ledningen den 18.01.2017.

Alla förfrågningar om denna policy ska riktas till avdelningen Legal and Compliance.