image

Tuntunin at Kundisyon T

KASUNDUAN SA MGA TAKDA

Ang Mga Takda sa Paggamit na ito ay bumubuo ng isang kasunduang legal na umiiral sa pagitan mo, personal man o sa ngalan ng isang entity (“ikaw”, “ka”, “iyo”, at “mo”), at ng Quaestor Solutions LLC, isang limited liability company na binuo sa Republika ng Malta (“kami”, “amin”, at “namin”), patungkol sa iyong access sa at paggamit ng mga websites na Quaestor-Solutions.com at Quaestror.io pati na rin ang anumang iba pang anyo ng media, channel ng media, mobile website o mga mobile application na may kinalaman, nakalink, o di kaya’y nakadugtong dito (sama-sama bilang “Sites”).

Sumasang-ayon ka na sa pag-access ng Sites, binasa mo, naunawaan, at sumasang-ayon kang matali ng lahat ng mga Takda sa Paggamit na ito. Kung hindi ka sang-ayon sa lahat ng Mga Takda sa Paggamit, ikaw ay hayagang pinagbabawalan sa paggamit ng Sites at dapat mong agad na tigilan ang paggamit.

Ang mga karagdagang mga takda at kondisyon o mga dokumentong maaaring i-post sa Sites sa kada panahon ay malinaw na isinasama dito sa pamamagitan ng pagiging isang sanggunian. Taglay namin ang karapatan, ayon sa sarili naming pagpapasya, na magsagawa ng mga pagpalit o pagbabago sa Mga Takda sa Paggamit na ito sa anumang panahon o anumang kadahilanan.

Aalertuhin ka namin tungkol sa anumang pagpapalit sa pamamagitan ng pag-update sa petsa ng �Huling inupdate� sa mga Takda sa Paggamit na ito, at iwinawaksi mo ang anumang karapatang makatanggap ng natatanging abiso para sa nasabing pagpapalit.

Tungkulin mong regular na suriin ang Mga Takda sa Paggamit na ito upang manatiling may-alam sa mga updates. Ikaw ay mapapasailalim, at ituturing na napagbigyang-kaalaman at tumanggap, sa mga pag-babago sa anumang pinagbuting mga Takda sa Paggamit sa pamamagitan ng iyong patuloy na paggamit ng Sites matapos ang petsa na ang mga nasabing mga pagbabago sa Mga Takda sa Paggamit ay nai-post.

Ang impormasyong ibinibigay sa Sites ay hindi nakalaan para sa pagpapamamahagi o paggamit ng sinomang tao o entity saan mang nasasaklaw o bansa kung saan ang nasabing pagpapamahagi o paggamit ay magiging labag sa batas o alituntunin, o magpapasailalim sa amin sa anumang pangangailangang magrehistro sa nasabing nasasaklaw o bansa.

Ayon dito, ang mga taong pipiliing i-access ang Sites mula sa ibang mga lugar ay kumikilos sa sarili nilang pagkukusa, at nag-iisang responsible para sa pagsunod sa mga lokal na batas, kung at hanggang saan ang mga lokal na batas ay nararapat.

Ang Sites ay nakalaan para sa mga user na 18 taong gulang pataas. Ang mga taong mababa sa 18 taong gulang ang edad ay hindi pinapayagang magrehistro para sa Sites.

MGA KARAPATAN SA YAMANG-ISIP

Hangga�t walang pahiwatig, ang Sites ay aming sariling pag-aari at ang lahat ng mga source code, databases, kagamitan, software, mga disenyo ng website, audio, video, teksto, mga larawan, at mga graphics sa Sites (sama-sama bilang �Content�) at ang mga tatak-pangalakal, tatak ng serbisyo, at mga logos na nakapaloob sa mga iyon (ang mga �Marka�) ay pagmamay-ari at kinokontrol namin, naka-lisensya, at protektado ng mga batas sa karapatang-ari at tatak-pangalakal at iba�t-iba pang mga karapatan sa yamang-isip at mga batas sa di-patas na kompetisyon ng Estados Unidos, mga dayuhang saklaw, at mga pandaigdigang kapulungan.

Ang mga Content at ang mga Marka ay ibinigay sa Sites �AS IS� para sa iyong kaalaman at personal na gamit lamang. Maliban kung hayagang ibinigay sa Mga Takda sa Paggamit, walang anumang bahagi ng Sites at walang Content o Marka ang maaaring kopyahin, paramihin, pagsama-samahin, muling ilathala, i-upload, i-post, i-display sa publiko, i-encode, isalin ang wika, ipakalat, ipamahagi, ibenta, lisensyahan, o di kaya�y pagsamantalahan para sa anumang layuning komersyal, ng wala ang aming hayagang naunang kasulatang nagbibigay-pahintulot.

Sa pagpapalagay na ikaw ay maaaring gumamit ng Sites, ikaw ay binibigyan ng limitadong lisensya upang ma-access at magamit ang Sites at makapag-download o makapag-print ng kopya ng anumang bahagi ng Content kung saan wasto kang nakakuha ng access para sa iyong personal, at di-komersyal na paggamit.

MGA PAGSASAGISAG NG USER

Sa paggamit ng Sites, ipinapakita mo at ginagarantiya na:

 1. ang lahat ng mga impormasyong ginamit mo sa pag-rehistro ay magiging totoo, tumpak, napapanahon, at kumpleto;
 2. papanatilihin mo ang katumpakan ng mga nasabing impormasyon at maagap na i-uupdate ang impormasyon sa parerehistro kapag kinakailangan;
 3. mayroon kang legal na kakayahan at sumasang-ayon kang sumunod sa Mga Takda sa Paggamit na ito;
 4. hindi bababa ang edad mo sa 18;
 5. hindi ka isang menor de edad ayon sa batas na nakakasaklaw sa iyong kinatitirahan;
 6. hindi ka mag-aaccess ng Sites sa otomatiko o di-pantaong mga pamamaraan, maging sa pamamagitan man ng isang bot, script, o kung ano pa man;
 7. hindi mo gagamitin ang Sites para sa anumang ilegal at di-awtorisadong layunin;
 8. ang iyong paggamit ng Sites ay hindi lalabag sa anumang naaakmang batas o alituntunin.

Kung magbibigay ka ng anumang impormasyon na di makakatotohanan, hindi tumpak, di napapanahon, at di kumpleto, may karapatan kaming suspendihin o wakasan ang iyong account at tumanggi sa anuman at lahat ng mga kasalukuyan o pang-hinaharap na paggamit mo ng Sites (o anumang bahagi nito).

PAGREREHISTRO NG USER

Maaaring kailanganin mong magrehistro sa Sites. Sumasang-ayon ka na panatilihing lihim ang iyong password at magiging responsable ka sa lahat ng paggamit ng iyong account at password. Taglay namin ang karapatang tanggalin, bawiin, o palitan ang isang username na pinili mo kung sa tingin namin, sa sarili naming pagpapasya, na ang nasabing username ay di wasto, malaswa, o di kaya�y di kanais-nais.

MGA IPINAGBABAWAL NA GAWAIN

Hindi mo maaaring i-access o gamitin ang Sites sa anumang layunin maliban sa kung papaano namin ginawa ang mga ito. Hindi maaaring gamitin ang Sites ng may kaugnayan sa anumang pagsubok na komersyal maliban sa mga partikular naming inendorso o inaprubahan

Bilang isang user ng Sites, sumasang-ayon ka na hindi:
 1. Sistematikong kukuha ng datos o iba pang mga content mula sa Sites upang lumikha o magtala, tuwiran man o di-tuwiran, ng isang koleksyon, compilation, database, o directory ng walang nasusulat na pahintulot mula sa amin.
 2. Gagamitin ang Sites sa anumang di awtorisadong paraan, kasama na ang pangangalap ng mga usernames at/o mga email address ng mga user sa pamamagitan ng electroniko o ibang mga pamamaraan para sa layunin ng pagpapadala ng mga di hinihinging email, o paggawa ng anumang mga user accounts sa pamamagatan ng mga awtomatikong paraan o pagpapanggap.
 3. Gagamit ng isang ahente sa pagbili upang magsagawa ng pagbili sa Sites.
 4. Gagamitin ang Sites upang mag-advertise o mag-alok na magbenta ng mga produkto at serbisyo.
 5. Iiwas, magdi-disable, o kaya nama�y hahadlang sa mga tampok ng Sites na may kinalaman sa seguridad, kabilang ang mga tampok na umiiwas sa o pinipigilan ang paggamit ng, o pagkopya ng anumang Content, o pagpapatupad ng mga limitasyon sa paggamit ng Sites at/o ang mga nilalaman nitong Content.
 6. Sasali sa anu mang di awtorisadong pag-frame o pag-link sa ibang Sites;
 7. Manlalansi, mandadaya, o ililigaw kami at ang iba pang mga user, lalo na sa anumang pagsubok na malaman ang mga sensitibong impormasyon tungkol sa account gaya ng password ng user;
 8. Make improper use of our support services or submit false reports of abuse or misconduct.
 9. Gagamitin sa maling paraan ang aming mga serbisyong pansuporta, gaya ng paggamit ng mga scripts upang magpadala ng mga komento o mensahe, o paggamit ng anumang kasangkapan para sa data mining, mga robot, o mga katulad na ginagamit sa data gathering at extraction;
 10. Makikialam sa, manggagambala, o lilikha ng di nararapat na pasanin sa Sites o sa mga networks o serbisyong may kinalaman sa Sites;
 11. Susubok na manggaya ng isa pang user o tao o gagamit ng pangalan ng isa pang user;
 12. Magbenta o di kaya�y isalin ang iyong profile;
 13. Gagamit ng anumang impormasyon mula sa Sites upang manggipit, magabuso, o maminsala ng ibang tao;
 14. Gagamitin ang Sites bilang bahagi ng anumang tangkang makipagkompetensya sa amin o di kaya�y gamitin ang Sites at/o Content nito para sa anumang pakikipagsapalarang kumita o pangkomersyong enterprise;
 15. I-decipher, i-decompile, pagtanggal-tanggalin, o i-reverse engineer ang anumang software na bumubuo o sa anumang paraa�y bumubuo ng ilang bahagi ng Sites;
 16. Susubukang i-bypass ang anumang pamantayan ng Sites na idinisenyo upang maiwasan o higpitan ang accesss sa Sites, o anumang bahagi ng Sites;
 17. Manggigipit, mang-iinis, mananakot, o magbabanta sa sinomang kawani o ahente namin na nagbibigay ng anumang bahagi ng Sites patungo sa iyo;
 18. Buburahin ang karapatang-ari o iba pang mga abiso sa karapatan sa pagmamay-ari mula sa alin mang Content;
 19. Kokopyahin o gagayahin ang software ng Sites, kasama na ngunit hindi nagtatapos sa Flash, PHP, HTML, JavaScript, o iba pang code;
 20. Mag-uupload o magpapadala (o susubukang mag-upload o magpadala) ng mga viruses, Trojan horses o iba pang materyales, kasama na ang labis na paggamit ng mga malalaking titik at pagsa-spam (patuloy na pagpo-post ng paulit-ulit na teksto), na gumagambala sa walang abalang paggamit at kaluguran ng Sites o nagmo-modify, nagpapahina, sumisira, nagpapalit, o gumagambala sa paggamit, mga tampok, functions, operations, o pagapapanatili ng Sites;
 21. Mag-uupload o magpapadala (o susubukang mag-upload o magpadala) ng anumang material na magsisilbing aktibo o pasibong mekanismo upang mangalap o magpadala, kasama nang walang limitasyon ang, malinaw na graphics interchange formats (�gifs�), 1x1 na mga pixels, web bugs, cookie, o iba pang katulad na mga aparato (minsang tinutukoy bilang �spyware� o �passive collection mechanisms� o �pcms�);
 22. Gagamit, maglulunsad, magde-develop, o mamamahagi ng anumang sistemang automated, maliban kung ito ay resulta ng standard na paggamit ng search engine o Internet browser, kung saan kasama nang walang limitasyon, ang anumang spider, robot, cheat utility, scraper o offline reader na nakaka-access ng Sites, o paggamit o paglulunsad ng anumang di awtorisadong script o iba pang software;
 23. Hahamakin, papupusyawin, o di kaya�y mamiminsala, sa aming opinyon, sa amin at/o sa Sites;
 24. Gagamitin ang Sites sa paraang hindi naaayon sa mga nararapat na batas at alituntunin.

MGA AMBAG NA NILIKHA NG USER

Maaari kang anyayahan ng Sites na mag-chat, mag-ambag, o sumali sa mga blogs, message boards, online forums, at iba pang mga pagtitipon, at maaari kang bigyan ng pagkakataong lumikha, magsumite, mag-post, mag-display, magpadala, gumanap, maglathala, magbahagi, o mag-broadcast ng content at materyales sa amin o sa Sites, kasama ngunit di nagtatapos sa, mga teksto, sulatin, video, audio, mga larawan, graphics, mga komento, mungkahi, o personal na impormasyon o ibang materyal (sama-sama bilang �Mga Ambag�).

Ang Mga Ambag ay maaaring makita ng ibang mga users ng Sites at sa pamamagitan ng third-party websites. Tulad nito, anumang Mga Ambag na ipinapadala mo ay maaaring hindi ituring bilang kompidensyal o pag-aari. Kapag lumilikha ka o ginawang available ang anumang Mga Ambag, sa gayong paraa�y sinasagisag mo�t ginagarantiya na:

 1. Ang paglikha, pamamahagi, pagpapadala, pagdi-display sa publiko, o pagganap, at ang pag-access, pagda-download, o pagkopya ng iyong Mga Ambag ay hindi labag at hindi magiging labag sa mga karapatan sa pagmamay-ari, kasama nang walang limitasyon ang karapatang-ari, patente, tatak-pangalakal, lihim sa pangangalakal, o mga karapatang moral ng sino mang third party.
 2. Ikaw ang lumikha at may-ari ng, o ang nagtataglay ng mga kinakailangang lisensya, karaptan, pahintulot, pagpapalabas, at mga permiso para gamitin at bigyang-kapangyarihan kami, ang Sites, at ang ibang mga users ng Sites na gamitin ang iyong Mga Ambag sa anumanng paraang maiisip ng Sites at ng Mga Takda sa Paggamit na ito.
 3. Ang Mga Ambag mo ay hindi mali, di-tumpak, o nakakaligaw.
 4. Ang Mga Ambag mo ay hindi hinihingi o advertising na di awtorisado, mga materyales pang-promote, pyramid scheme, chain letters, spam, malawakang pagsulat, o iba pang anyo ng panghihingi.
 5. Ang Mga Ambag mo ay hindi malaswa, mahalay, malibog, marumi, marahas, mapanggipit, mapanirang-puri, mapagpintas, o di kaya�y katutol-tutol (ayon sa pagpapasya namin).
 6. Ang Mga Ambag mo ay hindi nanlilibak, nanunuya, nanghahamak, nananakot, o nangaabuso nino man.
 7. Ang Mga Ambag mo ay hindi nagtataguyod ng marahas na pagpapatalsik ng anumang pamahalaan o nag-uudyok, nanghihikayat, o nagbabanta ng pananakit sa bawat isa.
 8. Ang Mga Ambag mo ay hindi lumalabag sa anumang angkop na batas, alituntunin, o panuntunan.
 9. Ang Mga Ambag mo ay hindi lumalabag sa mga karapatan sa pananahimik o pamamahayag ng sino mang third party.
 10. Ang Mga Ambag mo ay hindi naglalaman ng anumang materyal na nanghihingi ng personal na impormasyon sa sino mang mababa sa 18 taong gulang ang edad, o nananamantala ng mga taong nasa edad 18 pababa sa anumang paraan sekswal o marahas.
 11. Ang Mga Ambag mo ay hindi lumalabag sa anumang batas pederal o pang-estado na may kinalaman sa child pornography, o di kaya�y nilalaan upang pangalagaan ang kalusugan o kagalingan ng mga menor de edad;
 12. Ang Mga Ambag mo ay walang kasamang anumang mapanakit na mga komento na may kinalaman sa lahi, bansang pinagmulan, kasarian, kagustuhang sekswal, o pisikal na kapansanan.

Anumang paggamit ng Sites na lalabag sa mga naunang pahayag ay lumalabag rin sa Mga Takda sa Paggamit at maaaring magbunga sa, bukod sa iba pang mga bagay, pagwawakas o pagsususpinde ng iyong mga karapatang gamitin ang Sites.

LISENSYA NG MGA AMBAG

Sa pagpopost ng iyong Mga Ambag sa anumang bahagi ng Sites o maggawa ng Mga Ambag na maaaccess ng Sites sa pamamagitan ng pag-link ng iyong account mula sa Sites patungo sa alinman sa iyong mga social networking accounts, otomatiko mo kaming binibigyan, at sinasagisag mo at ginagarantiya na mayroon kang karapatang magbigay, sa amin ng walang paghihigpit, walang limitasyon, di mababawi, walang hanggan, di eksklusibo, naisasalin, walang royalty, nabayaran nang buo, may pandaidigang karaptan, at lisensya para mag-host, gamitin, kopyahin, paramihin, isiwalat, ibenta, paulit-ulit na ibenta, ilathala, i-broadcast, palitan ang pamagat, i-archive, iimbak, i-cache, ganapan sa publiko, i-display sa publiko, i-reformat, i-salin, ipadala, sipi (sa kabuuan o sa ilang bahagi), at ipamahagi ang nasabing Mga Ambag (kasama, nang walang limitasyon, ang iyong larawan at boses) para sa anumang layunin, komersyal, o pang-advertise, o anupaman, at maghanda ng mga halaw na gawa ng, o isama sa iba pang mga gawa, ang mga nasabing Mga Ambag, at magbigay at mag-awtorisa ng mga sublicenses ng mga nauna. Ang paggamit at pamamahagi ay maaaring maganap sa anumang format ng media at sa pamamagitan ng anumang media channels.v

Ang lisensyang ito ay magagamit sa anumang form, media, o teknolohiyang kilala sa kasalukuyan o madedevelop sa hinaharap, at kasama rito ang paggamit namin ng iyong pangalan, pangalan ng kompanya, at pangalan ng prankisa, kung naangko, at anumang iba pang tatak-pangalakal, tatak ng serbisyo, pangalan sa pangangalakal, mga logo, at mga larawang personal at komersyal na ibinibigay mo. Iwinawaksi mo lahat ng mga karapatang mora sa iyong Mga Ambag, at ginagarantiya mo na ang mga karapatang moral ay hindi rin iginigiit sa iyong Mga Ambag.

Hindi namin iginigiit ang anumang pagmamay-ari sa iyong Mga Ambag. Mapapanatili mo ang buong pagmamay-ari ng iyong Mga Ambag at ng anumang mga karapatan sa yamang-isip o iba pang mga karapatan sa pagmamay-ari na naiuugnay sa iyong Mga Ambag. Wala kaming pananagutan sa anumang mga pahayag o pagsasagisag sa iyong Mga Ambag na ibinigay mo sa anumang panig ng Sites.

Ikaw ang nag-iisang may pananagutan para sa iyong Mga Ambag sa Sites at hayagan kang sumasang-ayon na walang kaming sala sa anuman at lahat ng mga responsibilidad at umiwas sa lahat ng mga paghahabla laban sa amin na may kinalaman sa iyong Mga Ambag.

Mayroon kaming karapatan, sa natatangi at ganap naming pagpapasya, (1) na i-edit, i-redact, o di kaya�y palitan ang alin mang Ambag: (2) na palitan ang kategorya ng anumang Ambag at ilagay sila sa mas tamang mga lugar sa Sites, at; (3) na paunang i-screen o burahin ang anumang Mga Ambag sa anumang oras at anumang kadahilanan, ng walang pasabi. Wala kaming obligasyong subaybayan ang iyong Mga Ambag.

MGA PATNUBAY SA MGA REVIEWS

Maaari kaming magbigay sa iyo ng mga lugar sa Sites upang mag-iwan ng mga reviews o mga marka. Sa pagpopost ng isang review, dapat kang sumunod sa mga sumusunod na pamantayan:

 1. Dapat mayroon ka nang paunang karanasan sa sinusuring tao o entity;
 2. Ang mga review mo ay dapat walang nilalamang nakakasakit na pagmumura, o abusado, racist, nakakasakit, o pananalitang may panunuklam;
 3. Ang mga review mo ay dapat walang nilalamang mga panghuhusga batay sa relihiyon, lahi, kasarian, bansang pinagmulan, edad, katayuan sa pagkakaroon ng pag-aasawa, orientasyong sekswal, o kapansanan;
 4. Ang mga review mo ay dapat walang nilalamang pagtukoy sa anumang mga gawaing ilegal;
 5. Hindi ka dapat kaakibat ng mga kakompetensya kung ikaw ay magpopost ng mga positibong review;
 6. Hindi ka dapat gumawa ng anumang palagay tungkol sa legalidad ng gawain;
 7. Hindi ka maaarng mag-post ng mga mali o nakakaligaw na mga pahayag;
 8. Hindi ka maaaring magsaayos ng kampanyang nanghihikayat sa iba na mag-post ng mga review, maging positibo man o negatibo.

Maaari kaming tumanggap, tumanggi, o magtanggal ng mga review sa sarili naming pagpapasya. Wala kaming ganap na obligasyon upang suriin ang mga review o burahin ang mga ito, maski na kung may kahit sinong tinuturing ang mga review na kasalu-salungat o di tumpak. Ang mga review ay hindi namin inendorso, at hindi tuwirang sumasagisag sa aming mga opinion o pananaw ng sino mang kaakibat o kasosyo namin.

Hindi namin ipinapalagay ang pananagutan sa anumang review o anumang mga pahayag, pananagutan, o kawalang idinulot ng anumang review. Sa pagpo-post ng isang review, binibigyan mo kami ng karapatang walang hanggan, di exlusibo, pandaigdigan, walang royalty, nabayaran nang buo, naitatalga, at maaaring i-sublicense at lisensyang paramihin, i-modify, isalin ang wika, ipadala sa anumang paraan, i-display, ganapan, at/o ipamahagi ang lahat ng content na may kinalaman sa mga reviews.

MGA PATNUBAY SA MGA REVIEWS

Lisensya sa Paggamit

Kapag ina-access moa ng Sites sa pamamagitan ng isang mobile application, binibigyan ka namin ng karapatang nababawi, di eksklusibo, di naisasalin, at limitado upang mag-install at gamitin ang mobile application sa mga wireless electronic devices na pag-aari o kontrolado mo, at access at paggamit sa mobile application sa mga nasabing mga devices lamang ayon sa mga takda at kondisyon ng lisensya ng mobile application na nakapaloob sa

Mga Takda sa Paggamit na ito.
 1. I-decompile, i-reverse engineer, buwagin at muling buuin, subukang ihalaw ang source code ng, o i-decrypt ang application;
 2. Gumawa ng anumang pagmo-modify, pag-aadapt, pagpapabuti, pagpapaunlad, pagsasalin, o halaw na gawa mula sa application;
 3. Lumabag sa anumang mga naaangkop na batas, panuntunan, o alituntuning may kinalaman sa pag-access o paggamit mo ng application;
 4. Magtanggal, magpalit, o magkukubli ng anumang abiso sa pagmamay-aring (kasama ana ang anumang abiso sa karapatang-ari o tatak-pangalakal) pinost namin o ng mga lisensyador ng application;
 5. Gamitin ang application para sa anumang pakikipagsapalarang lumilikha ng kita, komersyal na enterprise, o iba pang layuning hindi ayon sa disenyo o sadya nito;
 6. Gawing available ang application sa isang network o sa ibang kapaligirang nagbibigay-access o paggamit ng maramihang mga devices o users ng sabay-sabay;
 7. Gamitin ang application sa paggawa ng isang proyekto, serbisyo, o software na, tuwiran man o di-tuwirang, nakikipagkompetensya o sa anumang paraa�y isang pamalit sa application.
 8. Gamitin ang application upang magpadala ng otomatikong mga queries sa anumang website o magpadala ng anumang di hinihinging e-mail na komersyal;
 9. Gamitin ang anumang pag-aaring impormasyon o anuman sa aming mga interfaces o aming iba pang mga pag-aaring yamang-isip sa pagdidisenyo, pagppaunlad, pagyari, paglilisensya, o pamamahagi ng anumang application, accessories, o mga parato para gamitin kasabay ng application.

Mga Devices ng Apple at Android

Ang mga sumusunod na mga takda ay magagamit kung gumagamit ka ng mobile application na nakuha mula sa Apple Store o Google Play (ang bawat isa�y isang �App Distributor�) upang makapag-access sa Sites:

 1. Ang lisensyang binigay sa iyo para sa aming mobile application ay limitado sa isang di-naisasaling lisensya upang gamitin ang application sa isang device na gumagamit ng Apple iOS o Android na operating systems, kung saan nararapat, at sa pagsunod sa mga pnanuntunan sa paggamit na itinatakda sa mga takda ng serbisyo ng naaayong App Distributor;
 2. Ang website ay responsable sa pagbibigay ng anumang serbisyo para sa pagpapanatili at pagsuporta na may kinalaman sa mobile application gaya ng kung paano ito tiniyak ng mga takda at kondisyon ng lisensya ng mobile application na nilalaman ng Mga Takda sa Paggamit na ito o hinihingi ng naaayong batas, at kinikilala mo na ang bawat App Distributor ay walang anumang obligasyong magkaloob ng anumang serbisyo para sa pagpapanatili at suporta ng may pagsasaalang-alang sa mobile application;
 3. Sa oras ng anumang pagkabigo ng mobile application na sumunod sa anumang angkop na garantiya, maaari mong abisuhan ang angkop ng App Distributor, at ang App Distributor, alinsunod sa sarili nitong mga takda at patakaran, ay maaaring magbalik ng bayad sa halaga kung magkano ito nabili, kung mayroon man, at sa abot ng makakaya ng naaangkoop na batas, ang App Distributor ay hindi na magkakaroon ng anumang obligasyong gumarantiya ng may pagsasaalang-alang sa mobile application;
 4. Ipinapakita mo at ginagarantiya na (i) ikaw ay wala sa anumang bansa na nasa ilalim ng embargo ng pamahalaan ng U.S., o hinirang ng pamahalaan ng U.S. bilang isang bansang �sumusuporta sa mga terorista�, at (ii) hindi ka nabibilang sa anumang listahan ng mga pinagbabawalan o pinaghihigpitang partido ng pamahalaan ng U.S.;
 5. Kailangan mong sumunod sa mga naaangkop na Mga Takda ng Pagsang-ayon mula sa third party kapag ginagamit ng mobile application, e.g., kung mayroon kang isang VoIP application, dapat ay hindi ka lumalabag sa kanilang kasunduan sa wireless data service kapag gumagamit ng mobile application;
 6. Kinikilala mo at sumasang-ayon ka na ang mga App Distributors ay mga benepisyaryong third party ng mga takda at kondisyon sa lisensya ng mobile application na ito na nakapaloob sa Mga Takda sa Paggamit na ito, at na ang bawat App Distributor ay magkakaroon ng karapatang (at ituturing na tumanggap ng karapatang) ipatupad ang mga takda at kondisyon sa lisensya ng mobile application na nakapaloob sa Mga Takda sa Paggamit na ito laban sa iyo bilang isang benepisyaryong third-party.

SOCIAL MEDIA

Bilang bahagi ng functionality ng Sites, maaari mong i-link ang iyong account sa sa iba mo pang mga online accounts na na may mga third-party na tagapaghatid ng serbisyo (ang bawat isang account bilang �Third-Party Account�) sa pamamagitan ng: (1) pagbibigay ng impormasyon pang-log in ng iyong Third-Party Account sa pamamagitan ng Sites, o; (2) pagpayag sa aming ma-access ang iyong Third-Party Account, gaya ng pinahihintulutan sa ilalim ng mga narararapat na mga takda at kondisyong namamahala sa paggamit mo ng bawat Third-Party Account.

Sinasagisag mo at ginagarantiya na kami ay may karapatang isiwalat ang impormasyong pang-login ng iyong Third-Party Account sa amin at/o bigyan kami ng access sa iyong Third Party Account, ng walang paglabag sa iyo at sa alinman sa mga takda at kondisyong nangangasiwa ng iyong paggamit ng mga nararapat na Third-Party Account, at hindi kami ino-obligang magbayad ng anumang halaga o sinasailalim kami sa anumang mga limitasyon sa paggamit na pinapataw ng tagapaghatid ng serbisyong third-party ng Third-Party Account.

Sa pagbibigay sa amin ng access sa anumang Third-Party Accounts, nauunawaan mo na (1) maaari naming i-access, gawing available, at iimbak (kung nararapat) ang anumang content na ibinigay mo at inimbak sa iyong Third-Party Account (ang �Social Network Content�) upang maging available ito sa at sa pamamagitan ng Sites gamit ang iyong account, kasama nang walang limitasyon ang anumang listahan ng mga kaibigan, at (2) maaari kaming magsumite sa at tumanggap mula sa iyong Third-Party Account ng karagdagang impormasyon saklaw ng kung ano ang inabiso sa iyo sa oras na ini-link mo ang iyong account sa iyong Third-Party Account.

Depende sa mga Third-Party Accounts na pinili mo at sa ilalim ng mga privacy settings na itinakda mo sa mga nasabing Third-Party Accounts, ang mga impormasyong magpapakilala sa iyo ng personal na ipinopost mo sa iyong mga Third-Party Accounts ay maaaring maging available sa at sa pamamagitan ng iyong account sa Sites.

Tandaan lang na kung ang isang Third-Party Account o kaakibat na serbisyo ay nagging unavailable o ang aming access sa nasabing Third-Party Account ay nawakasan ng tagapaghatid ng serbisyong third-party, ang Social Network Content ay maaring hindi na maging available sa at sa pamamagitan ng Sites. Magkakaroon ka ng kakayahang tanggalin ang ugnayan sa pagitan ng iyong account sa Sites at sa iyong Third-Party Accounts anumang oras.

TANDAAN DIN NA ANG IYONG UGNAYAN SA MGA TAGAPAGHATID NG SERBISYONG THIRD-PARTY NA KAAKIBAT NG IYONG THIRD-PARTY ACCOUNTS AY PINANGANGASIWAAN NG (MGA) KASUNDUAN MO SA MGA NASABING TAGAPAGHATID NG SERBISONG THIRD-PARTY LAMANG. Hindi kami magsisikap na suriin ang anumang Social Network Content para sa anumang layunin, kasama na ngunit hindi nagtatapos sa, para sa katumpakan, legalidad, o di paglabag, at hindi kami responsable sa anumang Social Network Content.

Kinikilala mo at sinasang-ayunan na maaari naming i-access ang address book ng iyong email na nakaugnay sa Third-Party Account at ang listahan ng iyong mga contacts na nakaimbak sa iyong mobile device o tablet computer ay tanging para lamang sa layunin ng pagtukoy at pagpapaalam sa iyo kung sino-sino sa mga contacts na iyon ang nagrehistro rin para gumamit sa Sites.

Maari mong i-deactive ang ugnayan sa pagitan ng Sites at ng iyong Third-Party Account sa pamamagitan ng pag-kontak sa amin gamit ang contact information sa ibaba o sa pamamagitan ng iyong account settings (kung naaangkop). Susubukan namin burahin ang anumang impormasyong nakaimbak sa aming mga servers na nakuha sa pamamagitan ng nasabing Third-Party Account, maliban na lang sa username at profile picture na naiugnay na sa iyong account.

MGA PAGSUSUMITE

Kinikilala mo at sinasang-ayunang anumang mga tanong, komento, mungkahi, ideya, feedback o iba pang mga impormasyon tungkol sa Sites (�Mga Pagsusumite�) na binigay mo sa amin ay hindi kompidensyal at magiging pag-aari namin. Magkakaroon kami ng eksklusibong mga karapatan, kasama na ang lahat ng mga karapatan sa yamang-isip, at magbibigay sa amin ng kalayaan sa paggamit ng walang paghihigpit at pagpapakalat ng Mga Pagsusumiteng ito para sa anumang layuning makatarungan, komersyal, o kung ano pa man, ng hindi ka kinikilala o binabayaran.

Dahil dito, iwinawaksi mo ang lahat ng mga karapatang moral sa anuman sa mga nasabing Pagsusumite, at ginagarantiya mo rin na anuman sa nasabing Mga Pagsusumite ay nagmula sa iyo o na may karapatan kang ipasa ang mga nasabing Pagsusumite. Sinasangayunan mo na walang magiging pagdulog laban sa amin para sa anumang pinaghihinalaan o aktwal na paglabag o maling paggamit ng anumang karapatan sa pagmamay-ari sa iyong Mga Pagsusumite.

MGA THIRD-PARTY WEBSITES AT CONTENT

Ang Sites ay maaaring maglaman (o maaari kang maipadala sa pamamagitan ng Sites) ng mga links patungo sa ibang mga websites ("Third-Party Websites") pati na rin mga articles, mga litrato, tekso, larawan, disenyo, musika, tugtog, video, impormasyon, mga applications, software, at iba pang mga content o mga bagay na pagmamay-ari ng o nagmula sa mga third party ("Third-Party Content").

Ang mga nabanggit na Third-Party Websites at Third-Party Content ay hindi namin iniimbestigahan, sinusubaybayan, o sinusuri para sa katumpakan, pagkaakma, o kakumpletuhan, at hindi kami responsable sa anumang Third-Party Websites na naa-access sa pamamagitan ng Sites o anumang Third-Party Content na ipinost sa, available sa pamamagitan ng, o ininstall mula sa Sites, kasama ang content, katumpakan, pagiging nakakapanakit, mga opinion, pagiging maaasahan, mga kasanayan sa pananahimik, o iba pang mga patakaran ng o nakapaloob sa mga Third-Party Websites o Third-Party Content.

Ang pagsama sa, paglink sa, o pagpayag sa paggamit o pag-iinstall ng anumang Third-Party Websites o Third-Party Content ay hindi nangangahulugan ng pag-apruba o pag-eendorso mula sa amin. Kung pipiliin mong umalis sa Sites at mag-access sa Third-Party Websites o gumamit o mag-install ng anumang Third-Party Content, ginagawa mo ito sa sarili mong pagpapasya, at naiintindihan mo na hindi na ito saklaw ng Mga Takda sa Paggamit na ito.

Dapat mong suriin ang mga naaangkop na mga takda at patakaran, kasama na ang mga kasanayan sa pananahimik at pangangalap ng datos, ng anumang website kung saan ka nagna-navigate mula sa Sites o anumang mga applications na ginagamit o ini-install mo mula sa Sites. Ang anumang pagbili mo sa pamamagitan ng mga Third-Party Websites ay magiging sa pamamagitan ng ibang mga websites at mula sa kanilang mga kompanya, at wala kaming magiging pananagutan na may kinalaman sa mga nasabing pagbili na eksklusibong sa pagitan mo at ng naaangkop ng third party.

Sumasang-ayon ka at kinikilala mo na hindi kami nag-eendorso ng mga produkto o serbisyong inaalok sa mga Third-Party Websites at wala kaming magiging pinsala mula sa anumang kasamaang idudulot ng iyong pagbili ng mga nasabing produkto o serbisyo. Dagdag pa rito, wala kaming magiging pinsala mula sa anumang mga kawalang mapapanatili mo o pinsalang idinulot sa iyo tungkol sa at sa anumang paraa�y bunga ng anumang Third-Party Content o anumang ugnayan sa mga Third-Party Websites.

MGA ADVERTISERS

Maaari naming payagan ang mga advertisers na i-display ang kanilang mga advertisements at iba pang impormasyon sa ilang mga panig ng Sites, gaya ng mga sidebar advertisements o banner advertisements. Kung ikaw ay isang advertiser, Hawak mo ang buong responsibilidad sa anumang patalastas na inilalagay mo sa Sites at anumang serbisyong ibinibigay sa Sites o mga produktong mabebenta sa pamamagitan ng mga advertisements na ito.

Higit pa rito, bilang isang advertiser, ginagarantiya mo at sinasagisag na taglay mo ang lahat ng karapatan at kapangyarihang ilagay ang mga advertisements sa Sites, kasama, ngunit hindi nagtatapos sa, mga karapatan sa yamang-isip, karapatan sa pagpapahayag, at mga karapatan sa kontrata.

Bilang isang advertiser, sumasang-ayon ka na ang mga nasabing mga advertisements ay sumasailalim sa mga probisyon ng aming Mga Pabatid at Patakaran Ayon sa Digital Millennium Copyright Act (�DMCA�) gaya ng inilalarawan sa ibaba, at nauunawaan at sinasang-ayunan mo na walang magiging refund o iba pang mga pagbabayad para sa mga isyung may kinalaman sa pagtatanggal ayon sa DMCA. Nagbibigay lamang kami ng lugar upang ilagay ang mga nasabing mga advertisements, at wala kaming iba pang ugnayan sa mga advertisers.

PANGANGASIWA NG SITES

Taglay namin ang karapatan, ngunit hindi ang obligasyon na:

 1. Subaybayan ang Sites para sa mga paglabag ng Mga Takda sa Paggamit na ito;
 2. Magsagawa ng nararapat na aksyong legal laban sa sinomang, ayon sa aming sariling pagpapasya, lumalabag sa batas o sa Mga Takda sa Paggamit na ito, kasama nang walang limitasyon ang pag-uulat sa nasabing user sa mga tagapagpatupad ng batas;
 3. Umayaw, higpitan ang access, bawasan ang availability ng, o i-disable (sa abot ng makakaya ng teknolohiya) ang anuman sa iyong Mga Ambag o anumang bahagi nito sa sarili naming pagpapasya at ng walang limitasyon;
 4. Gamit ang sarili naming pagpapasya at walang limitasyon, tanggalin mula sa Sites o di kaya�y i-disable ang lahat ng mga files at content na labis ang laki o na sa anumang paraan ay nakakabigat sa aming mga sistema;
 5. Kung hindi ma�y pangasiwaan ang Sites sa paraang dinisenyo upang pangalagaan ang aming mga karaptan at pag-aari at upang pangunaan ang tamang pag-andar ng aming Sites.

PATAKARAN SA PANANAHIMIK

Lubos naming iniingatan ang pananahimik at seguridad ng mga datos. Maaari lamang ay sumangguni sa aming mga Patakaran sa Pananahimik na naka-post sa aming Sites. Sa paggamit ng Sites, sumasang-ayon ka na mabigkis sa aming mga Patakaran sa Pananahimik kalakip nitong Mga Takda sa Paggamit. Tandaan na ang Sites ay maaaaring naka-host sa Estados Unidos.

Kung iaa-access mo ang Sites mula sa Unyong Europeo, Asya, o anumang iba pang rehiyon sa mundo na may batas o iba pang pangangailangang nangangasiwa sa pangangalap, paggamit, o pagsisiwalat ng personal na datos na naiiba mula sa mga naaangkop na batas sa Estados Unidos, sa patuloy mong paggamit ng Sites ay isinasalin moa ng iyong datos sa Estados Unidos, ay hayagan mong pinapayagan na ilipat at iproseso sa Estados Unidos ang iyong datos.

ANG MGA PABATID AT PATAKARAN AYON SA DIGITAL MILLENNIUM COPYRIGHT ACT (DMCA) (NG USA AT IBA PASA PAMAMAGITAN NG TREATY O KASUNDUAN)

Mga Pagpapabatid

Ginagalang namin ang mga karapatan sa yamang-isip ng iba. Kung naniniwala kang may anumang materyales na makukuha sa o sa pamamagitan ng aming Sites na lumalabag sa anumang karapatang-aring pagmamay-ari o kontrolado mo, maaari lamang agad na sabihan ang aming Itinalagang Ahente sa Karapatang-ari gamit ang contact information na inilagay namin sa ibaba (isang �Pagpapabatid�).

Isang kopya ng iyong Pagpapabatid ang ipapadala sa taong nag-post o nag-imbak ng materyal na binanggit sa Pagpapabatid. Maaari lamang unawain na bilang pagsunod sa mga batas pederal, maaari kang magkaroon ng pananagutan sa anumang pinsala kung magkakaroon ka ng maling paglalarawan sa isang Pagpapabatid. Kaya naman kung hindi ka sigurado kung ang materyal na nasa Sites, o naka-link sa pamamagitan ng Sites ay lumalabag sa iyong karapatang-ari, dapat mo munang isaalang-alang ang pagsangguni sa isang abugado.

Ang lahat ng Mga Pagpapabatid ay dapat tumalima sa mga hinihingi ng DMCA 17 U.S.C. � 512(c)(3) at isama ang sumusunod na mga impormasyon:
 1. Isang pisikal o elektronikong pirma ng taong awtorisadong kumilos sa ngalan ng may-ari ng isang karapatang eksklusibong pinaghihinalaang nilabag;
 2. Pagtukoy sa mga gawang may karapatang-aring sinasabing nilabag, o, kung maraming mga gawang may karapatang-ari sa mgga Sites ang saklaw ng Pagpapabatid, isang listahang kumakatawan sa nasabing mga gawa sa Sites;
 3. Pagtukoy sa mga materyales na sinasabing lumalabag o magiging punterya ng gawaing paglabag at matatanggal o access sa mga madi-disable, at impormasyong sapat upang mahayaan kaming mahanap ang materyal;
 4. Impormasyong sapat upang mahayaan kaming makontak ang nagrereklamong partido, gaya ng adres, numero sa telepono, at kung maaari, isang email address kung saan maaaring makontak ang nagrereklamong partido;
 5. Isang pahayag na ang nagrereklamong partido ay may tapat na paniniwalang ang paggamit ng materyal sa paraan kung papaano ito inirereklamo ay hindi awtorisado ng may-ari ng karapatang-ari, ahente nito, o ng batas;
 6. Isang pahayag na ang impormasyon sa pagpapabatid ay tumpak, at sa ilalim ng kaparusahan sa pagbubulaan, na ang nagrereklamong partido ay may kapangyarihang kumilos sa ngalan ng may-ari ng eksklusibong karapatang pinaghihinalaang nalabag.

Kontra-Pagpapabatid

Kung naniniwala kang isang pag-aari mong materyal na ikaw ang may karapatang-ari ay natanggal mula sa aming Sites bilang bunga ng isang pagkakamali o maling pagkilala, maaari kang magsumite ng isang kasulatan ng kontra-pagpapabatid sa [amin/aming itinalagang Itinalagang Ahente sa Karapatang-ari] gamit ang contact information na ibinigay sa ibaba (isang �Kontra Pagpapabatid�).

Upang maging isang mabisang Kontra Pagpapabatid sa ilalim ng DMCA, ang iyong Kontra Pagpapabatid ay dapat kapalooban ng mga sumusunod:
 1. Pagtukoy ng mga materyal na natanggal o dinisable at ang lugar kung saan ang materyales ay lumitaw bago ito matanggal o ma-disable;
 2. Isang pahayag na pinapahintulutan mo ang hurisdiksyon ng Pederal na Korteng Pandistrito kung saan naroon ang iyong adres, o kung ang iyong adres ay nasa labas ng Estados Unitos, para sa anumang distritong humuhukom kung saan tayo naroon;
 3. Isang pahayag na tinatanggap mo ang serbisyo ng pagpoproseso mula sa partido na nag-file ng Pagpapabatid o ng ahente ng partido;
 4. Ang iyong pangalan, adres, at numero sa telepono;
 5. Isang pahayag sa ilalim ng kaparusahan sa pagbubulaan na buo ang paniniwala mo na ang materyales na kinukuwestion ay tinanggal o dinisable bilang resulta ng pagkakamali o maling pagkilala sa materyal na matatanggal o idi-disable;
 6. Ang iyong pisikal o elektronikong pirma.

Kung mapapadalhan mo kami ng isang wasto at nasusulat na Kontra Pagpapabatid na sumusunod sa mga pangangailangang hinihingi sa itaas, ibabalik namin ang iyong natanggal o na-disable na materyal, maliban na lang kung mauna kaming makatanggap ng abiso mula sa partidong nagpasa ng Pagapapabatid na pinapaalam sa amin na ang nasabing partido ay naghabla upang pigilan ka sa pagpapatuloy sa gawaing lumalabag na may kinalaman sa kinukuwestyong materyal.

Tandaan na kung may ebidensyang mali mong inilarawan na ang mga na-disable o natanggal na content ay mali ang pagkakatanggal o pagkakatukoy, maaari kang magkaroon ng panangutan sa ma pinsala, kasama na ang mga gagastusin at mga bayad sa abugado. Ang paghahabla ng maling Kontra Pagpapabatid ay nagtatag ng pagbubulaan.

Itinalagang Ahente sa Karapatang-ari
Quaestor Solutions, LLC
Attn: Ahente sa Karapatang-ari
135, Kyle Buildings, Triq il-Mediterran,
St. Julian�s. STJ 1870, Malta, EU
support@Quaestor.io

MGA PAGLABAG SA KARAPATANG-ARI

Ginagalang namin ang mga karapatan sa yamang-isip ng iba. Kung naniniwala kang may anumang materyal na available sa o sa pamamagitan ng aming Sites ang lumalabag sa anumang karapatang-aring pagmamay-ari o kontrolado mo, maaaring agad itong ipabatid sa amin gamit ang contact information sa ibaba (isang �Pagpapabatid�). Isang kopya ng iyong Pagpapabatid ang ipapadala sa taong nag-post o nag-imbak ng materyal na tinutukoy sa Pagpapabatid.

Tandaan lamang na alinsunod sa batas pederal, maari kang magkaroon ng pananagutan sa anumang pinsala na kung may ebidensyang may mali kang inilarawan sa isang Pagpapabatid. Kaya naman kung hindi ka sigurado na ang materyales na nasa o naka-link sa pamamagitan ng Sites ay lumalabag sa iyong karapatang-ari, dapat mong isaalang-alang ang pagsangguni muna sa isang abugado.

MGA TAKDA AT PAGWAWAKAS

Ang Mga Takda sa Paggamit na ito ay mananatiling ganap na umiiral at mabisa hanggang nakikita mo ito sa Sites. HABANG DI PUMIPIGIL SA ANUMANG IBANG PROBISYON NG MGA TAKDA SA PAGGAMIT NA ITO, TAGLAY NAMIN ANG KARAPATAN NA, SA SARILI NAMING PAGPAPASYA AT WALANG KINAKAILANGANG ABISO O PANANAGUTAN, TUMANGGI SA ACCESS AT PAGGAMIT NG SITES (KASAMA ANG PAGHARANG SA ILANG MGA IP ADDRESSES), SA SINUMANG TAO PARA SA ANUMANG DAHILAN O KAHIT WALANG DAHILAN, KASAMA NANG WALANG LIMITASYON PARA SA PAGLABAG NG ANUMANG PAGSAGISAG, PAGGARANTIYA, O TIPANG NAKAPALOOB SA MGA TAKDA SA PAGGAMIT NA ITO O NG ANUMANG NAAANGKOP NA BATAS O ALITUNTUNIN. MAAARI NAMING WAKASAN ANG PAGGAMIT O PAKIKILAHOK MO SA SITES O BURAHIN [ANG IYONG ACCOUNT AT] ANUMANG CONTENT O IMPORMASYONG IPINOPOST MO ANUMANG PANAHON, NG WALANG BABALA, SA SARILI NAMING PAGPAPASYA.

Kung wawakasan namin o sususpendihin ang iyong accont sa anumang kadahilanan, pinagbabawalan ka na sa magrehistro o lumikha ng bagong account sa ilalim ng iyong pangalan, o gamit ang peke o hiram na pangalan, o pangalan ng anumang third party, kahit na kumikilos ka sa ngalan ng third party.

Karagdagan sa pagwawakas o pagsususpinde ng iyong account, taglay namin ang karapatang gumawa ng anumang narararapat na aksyong legal, kasama nang walang limitasyon ang pagsasampa ng pagwawastong sibil, kriminal at injunctive.

MGA PAGBABAGO AT PAG-AANTALA

Taglay namin ang karapatang palitan, baguhin, o tanggalin ang mga laman ng Sites sa anumang panahon, o sa anumang rason ayon sa sarili naming pagpapasya ng walang pasabi. Gayunpaman, wala kaming obligasyon na i-update ang anumang impormasyon sa aming Sites. Taglay din namin ang karapatang baguhin o hindi ipagpatuloy ang lahat o bahagi ng Sites ng walang pasabi anumang panahon.

Hindi namin sinisiguro na ang Sites ay magiging available sa lahat ng panahon. Maaari kaming makaranas ng mga problema sa hardware, software, o iba pang kailangang magsagawa ng pagpapanatili na may kinalaman sa Sites, na magdudulot ng pagkaantala, abala o mga pagkakamali.

Taglay namin ang karapatang palitan, rebisahin, i-update, suspendihin, di ipagpatuloy, o di kaya�y baguhin ang Sites sa anumang panahon o sa anumang dahilan ng walang abiso sa iyo. Sumasang-ayon ka na wala kaming magiging pananagutan sa anumang magiging kawalan, pinsala, o abalang idudulot ng kawalang-kakayahan mong maaccess o maggamit ang Sites habang ang mga ito ay nasa downtime o hindi tumutuloy.

Wala sa Mga Takda sa Paggamit na ito ang mangangahulugang obligahin kami na panatilihin at suportahan ang Sites o manustos ng anumang pagtatama, updates, o releases na may kinalaman dito.

NANGANGASIWANG BATAS

Ang Mga Takda sa Paggamit na ito at ang iyong paggamit ng mga Sites ay pinangangasiwaan sa pamamagitan ng at pinakakahulugan ayon sa mga batas ng Republika ng Malta na angkop sa mga kasunduang ginawa at gaganapin ang kabuuan sa loob ng Republika ng Malta nang walang pagsasaalang-alang sa mga salungatan nito ng mga prinsipyong pambatas.

PAGLUTAS NG ALITAN

Unang Pagpipilian:

Anumang aksyong legal ng anumang kalikasang idinulot mo o namin (sama-sama bilang �Mga Partido�, isa-isa bilang �Partido�) ay sisimulan o uusigin sa mga korte na nasa Republika ng Malta, at ang Mga Partido ay pumapayag na iwaksi ang lahat ng depensa o kawalan ng personal na hurisdiksyon at forum non conveniens ng may pagsasaalang-alang sa lugar at kinasasakupan ng mga nabanggit na korte.

Pangalawang Pagpipilian: Mga Negosasyong Impormal

Upang mapadali ang paglutas at kontrolin ang gastos ng anumang Alitan, kontrobersiya, o pahayag na may kinalaman sa Mga Takda sa Paggamit na ito (Bawat isa bilang �Alitan� at sama-sama bilang �Mga Alitan�), ang Mga Partido ay sumasang-ayon na una munang subukang pagkasunduan ang anumang Alitan (maliban sa Mga Alitan na hayagang ibinigay sa ibaba) sa impormal na paraan sa loob ng hindi bababa sa 60 araw bago magsimula ng pamamagitan. Ang mga nasabing negosasyong impormal ay magsisimula sa pagbibigay ng kasulatan ng abiso mula sa isang Partido sa isa pang Partido.

Pamamagitang Umiiral

Kung ang Mga Partido ay hindi maresolba ang isang Alitan sa pamamagitan ng negosasyong impormal, ang Alitan (maliban sa Mga Alitan na hayagang ibinukod sa ibaba) ay ganap at eksklusibong mareresolba sa pamamagitan ng pag-iral ng pamamagitan. NAUUNAWAAN MO NA KUNG WALA ANG PROBISYONG ITO, MAYROON KA SANANG KARAPATANG MAGHABLA SA KORTE AT MARKAROON NG PAGLILITIS SA HARAP NG ISANG JURY.

Ang pamamagitan ay maaaring simulan sa personal, sa pamamagitan ng pagsusumite ng mga dokumento, telepono, o online. Ang tagapamagitan ay gagawa ng desisyon sa pamamagitan ng kasulatan, ngunit hindi kailangang magbigay ng pahayag ng mga dahilan maliban lang kung hihilingin ng sinomang Partido.

Dapat sundin ng tagapamagitan ang mga naangkop na batas, at anumang gantimpala ay maaaring hamunin kung mabibigo ang tagapamagitan na gawin ito. Maliban sa kung saan kakailanganin ng naaangkop na panuntunan o naangkop na batas, ang pamamagitan ay magaganap sa Republika ng Malta.

Maliban kung ibibigay dito, ang Mga Partido ay maaaring mag-litigate sa korte upang pilitin ang pamamagitan, ipa-stay proceedings ang mga nakabinbing pamamagitan, o para kumpirmahin, baguhin, iwan, o pasukan nang paghuhukom sa gantimpalang pinasok ng tagapamagitan.

Kung sa anumang kadahilana’y, ang isang Alitan ay nilitis sa korte sa halip na sa isang pamamagitan, ang Alitan ay sisimulan o uusigin sa mga korteng nasa Republika ng Malta, at ang Mga Partido ay pumapayag sa, at iwinawaksi ang lahat ng depensa ng kakulangan ng hurisdiksyong personal, at forum non conveniens ng may pagsasaalang-alang sa lugar at nasasakupan ng mga nasabing korte.

Ang pagpapairal ng United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods and the Uniform Computer Information Transaction Act (UCITA) ay isinantabi sa Mga Takda sa Paggamit na ito.

Hindi mangyayaring ang anumang Alitang dinulot ng sinomang Partidong may kinalaman sa Sites ang sisimulan ng higit sa isang taon matapos ang paglitaw ng sanhi ng pagkilos. Kung ang probisyong ito ay malalamang ilegal o hindi mapapatupad, walang sino man sa dalawang Partido ang hahalal na mamagitan sa anumang Alitang masasantabi sa loob ng bahagi ng probisyong ito na napag-alamang ilegal o hindi mapapatupad, at ang nasabing Alitan ay pagdedesisyunan ng isang korte ng maaasahang hurisdiksyon sa loob ng mga korteng nilista para sa hurisdiksyon sa itaas, at ang Mga Partido ay sumasang-ayong magpasailalim sa hurisdiksyong personal ng korteng iyon.

Pangatlong Pagpipilian: Pamamagitang Umiiral

Upang mapadali ang paglutas at pagkontro sa anumang gastos ng anumang alitan, pagtatal, o pahayag na may kinalaman sa Mga Takda sa Paggamit na ito (bawat isa bilang “Alitan”, at sama-sama bilang “Mga Alitan”), anumang Alitang dulot mo o namin (isa-isa bilang “Partido”, at sama-sama bilang “Mga Partido”) ay huli at ganap na lulutasin ng isang pamamagitang umiiral.

NAUUNAWAAN MO NA KUNG WALA ANG PROBISYONG ITO, MAYROON KA SANANG KARAPATANG MAGHABLA SA KORTE AT MARKAROON NG PAGLILITIS SA HARAP NG ISANG JURY. Ang pamamagitan ay dapat simulan at isagawa sa ilalim ng mga Panuntunan sa Pamamagitang Komersyal saklaw ng Republika ng Malta.

Ang mga gastos sa pamamagitan at ang iyong ambag sa bayad sa mamamagitan ay pinangangasiwaan ng Panuntunan.

Ang pamamagitan ay maaaring simulan sa personal, sa pamamagitan ng pagsusumite ng mga dokumento, telepono, o online. Ang tagapamagitan ay gagawa ng desisyon sa pamamagitan ng kasulatan, ngunit hindi kailangang magbigay ng pahayag ng mga dahilan maliban lang kung hihilingin ng sinomang Partido. Dapat sundin ng namamagitan ang naaangkop na batas, at anumang gantimpala’y maaaring mahamon kung mabibigo ang namamagitang gawin ito.

Maliban sa kung saan kakailanganin ng naaangkop na panuntunan o naangkop na batas, ang pamamagitan ay magaganap sa Republika ng Malta. Maliban kung ibibigay dito, ang Mga Partido ay maaaring mag-litigate sa korte upang pilitin ang pamamagitan, ipa-stay proceedings ang mga nakabinbing pamamagitan, o para kumpirmahin, baguhin, iwan, o pasukan nang paghuhukom sa gantimpalang pinasok ng tagapamagitan.

Kung sa anumang kadahilana’y, ang isang Alitan ay nilitis sa korte sa halip na sa isang pamamagitan, ang Alitan ay sisimulan o uusigin sa Republika ng Malta, at ang Mga Partido ay pumapayag sa, at iwinawaksi ang lahat ng depensa ng kakulangan ng hurisdiksyong personal, at forum non conveniens ng may pagsasaalang-alang sa lugar at nasasakupan ng mga nasabing korte.

Ang pagpapairal ng United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods and the Uniform Computer Information Transaction Act (UCITA) ay isinantabi sa Mga Takda sa Paggamit na ito. Hindi mangyayaring ang anumang Alitang dinulot ng sinomang Partidong may kinalaman sa Sites ang sisimulan ng higit sa isang taon matapos ang paglitaw ng sanhi ng pagkilos.

Kung ang probisyong ito ay malalamang ilegal o hindi mapapatupad, walang sino man sa dalawang Partido ang hahalal na mamagitan sa anumang Alitang masasantabi sa loob ng bahagi ng probisyong ito na napag-alamang ilegal o hindi mapapatupad, at ang nasabing Alitan ay pagdedesisyunan ng isang korte ng maaasahang hurisdiksyon sa loob ng mga korteng nilista para sa hurisdiksyon sa itaas, at ang Mga Partido ay sumasang-ayong magpasailalim sa hurisdiksyong personal ng korteng iyon.

Pangalawa/Pangatlong Pagpipilian: Mga Paghihigpit

Sumasang-ayon ang mga partidong anumang pamamagitan ay dapat limitahan sa Alitan sa pagitan ng kada isa ng Mga Partido. Sa buong kakayahang pinapayagan ng batas, (a) walang pamamagitan ang maaaring lahukan ng anumang iba pang paglilitis; (b) walang karapatan o kapangyarihan para ang anumang Alitan ay pamamagitanan sa isang batayang class-action o upang magamit sa mga paglilitis para sa class-action, at; (c) walang karapatan o kapangyarihan para ang anumang Alitan ay madala sa kakayahang pangangahulugang pagkakatawan sa ngalan ng masa o sino mang mga tao.

Pangalawa/Pangatlong Pagpipilian: Mga Liban sa Mga Negosasyon at Pamamagitang Impormal

Ang Mga Partido ay sumasang-ayon na ang sumusunod na mga Alitan ay hindi napapasailalim ng mga probisyong ibinigay sa itaas patungkol sa [mga negosasyong impormal at] pamamagitang umiiral: (a) anumang Alitang ang pakay ay ipatupad o pangalagaan ang, o tungkol sa pagkakatotoo ng, anumang mga karapatan sa yamang-isip ng isang Partido; (b) anumang Alitang may kinalaman sa, bungad sa, paratang ng pagnanakaw, pamimirata, pananalakay ng pananahimik, o di awtorisadong paggamit, at; (c) anumang pahayag dahil sa ginhawang dulot ng pagpigil.

Kung ang probisyong ito ay malalamang ilegal o hindi maipapatupad, walang sino man sa dalawang Partido ang hahalal na mamagitan sa anumang Alitang masasantabi sa loob ng bahagi ng probisyong ito na napag-alamang ilegal o hindi mapapatupad, at ang nasabing Alitan ay pagdedesisyunan ng isang korte ng maaasahang hurisdiksyon sa loob ng mga korteng nilista para sa hurisdiksyon sa itaas, at ang Mga Partido ay sumasang-ayong magpasailalim sa hurisdiksyong personal ng korteng iyon.

MGA PAGTATAMA

Maaaring magkaroon ng impormasyon sa Sites na naglalaman ng pagkakamaling tipograpikal, kakulangan ng katumpakan, o pagtatanggal na maaring may kinalamang sa Sites, kasama na dito ang mga paglalarawan, presyo, availability, at marami pang ibang impormasyon. Taglay namin ang karapatang itama ang anumang mga pagkakamali, kakulangan ng katumpakan, o pagtatanggal at upang baguhin o i-update ang imposmasyon sa Sites sa anumang pahahon, nang walang nauunang pasabi.

PAGTATATUWA

ANG SITES AY IBINIBIGAY SA ISANG BATAYANG AS-IS AT AS-AVAILABLE. SUMASANG-AYON KA NA ANG PAGGAMIT MO NG SITES AT NG AMING MGA SERBISYO AY NASA SARILI MONG PAGDEDESISYON. SA PINAKAMALAKING KAKAYAHAN NA PINAPAYAGAN NG BATAS, ITINATATUWA NAMIN LAHAT NG MGA GARANTIYA, HAYAGAN O BILANG PAHIWATIG, NA MAY KINALAMAN SA SITES AT SA MGA PAGGAMIT MO NITO, KASAMA, NANG WALANG LIMITASYON, ANG PINAHAHAYAG NA MGA PAGGARANTIYA NG MERCHANTABILITY, PAGKAANGKOP PARA SA ISANG PARTIKULAR NA LAYUNIN, AT DI-PAGLABAG. WALA KAMING HINAHAYAG NA MGA GARANTIYA O PAGKAKATAWAN TUNGKOL SA KATUMPAKAN O KAKUMPLETUHAN NG MGA CONTENT NG SITES O ANG CONTENT NG ANUMANG MGA WEBSITES NA NAKA-LINK SA SITES AT WALA KAMING PANANAGUTAN O TUNGKULIN PRA SA ANUMANG: (1) MGA ERRORS, PAGKAKAMALI, O KAKULANGAN NG KATUMPAKAN NG CONTENT AT NG MGA MATERYALES, (2) PINSALANG PERSONAL O PINSALA SA PAG-AARI, ANUMANG KALIKASAN NITO, NA NAGDUDULOT MULA SA IYONG ACCESS AT PAGGAMIT NG SITES, (3) ANUMANG DI AWTORISADONG ACCESS SA O PAGGAMIT NG AMING MGA SECURE SERVERS AT/O ANUMAN AT LAHAT NG MGA IMPORMASYONG PERSONAL AT/O PINANSYAL NA NAROON, (4) ANUMANG PAGKAANTALA O PAGHUPA NGPAGPAPADALA SA O SA PAMAMAGITAN NG SITES NG ANUMANG THIRD PARTY, AT/O (6) ANUMANG MGA PAGKAKAMALI O PAGBUBURA NG ANUMANG CONTENT AT MGA MATERYALES O PARA SA ANUMANG URI NG KAWALAN O PINSALA NA BUNGA NG PAGGAMIT NG ANUMANG CONTENT NA PINOST, PINADALA, O DI KAYA’Y GINAWANG AVAILABLE SA PAMAMAGITAN NG SITES NA ITO. HINDI NAMIN GINAGARANTIYA, INEENDORSO, SINISISIGURO, O PINAGPAPALAGAY ANG RESPONSIBILIDAD PARA SA ANUMANG MGA PRODUKTO O SERBISYO NA INA-ADVERTISE O INAALOK NG ISANG THIRD PARTY SA PAMAMAGITAN NG SITES, ANUMANG NAKA-HYPERLINK NA WEBSITE, O ANUMANG WEBSITE O MOBILE APPLICATION NA TINAMPOK SA ANUMANG BANNER O IBA PANG PATALASTAS, AT HINDI KAMI MAGIGING PARTIDO SA O SA ANUMANG PARAAN AY MAGKAKARESPONSIBILIDAD NA SUBAYBAYAN ANG ANUMANG TRANSAKSYON SA PAGITAN MO AT NG SINO MANG THIRD-PARTY NA TAGAPAGHATID NG MGA PRODUKTO O SERBISYO.

GAYA NG PAGBILI NG ISANG PRODUKTO O SERBISYO GAMIT ANG ANUMANG MEDIUM O SA ANUMANG KAPALIGIRAN, DAPAT MONG GAMITIN ANG IYONG MATALINONG PAGPAPASYA AT SANAYIN ANG PAG-IINGAT KUNG SAAN NAANGKOP.

MGA LIMITASYON NG PANANAGUTAN

WALANG ANUMANG PANGYAYARI NA KAMI O ANG AMING MGA DIREKTOR, KAWANI, O AHENTE, AY MAGKAKAROON NG PANANGUTAN SA IYO O SA KANINOMANG THIRD PARTY PARA SA ANUMANG TUWIRAN, DI TUWIRAN, MAHALAGA, ULIRAN, DALA NG PAGKAKATAON, ESPESYAL, O NAGPAPARUSANG MGA PINSALA, KASAMA NA ANG NAWALANG KITA, NAWALANG RENTAS, KAWALAN NG DATOS, O IBA PANG MGA PINSALANG NAGMULA SA IYONG PAGGAMIT NG SITES, KAHIT NA KAMI AY INABISUHAN TUNGKOL SA POSIBILIDAD NG MGA NASABING PINSALA.

SA KABILA NG ANUMANG SALUNGAT NA NILALAMAN NITO, ANG AMING PANANAGUTAN SA IYO PARA SA ANUMANG DAHILAN AT WALANG PAGSASAALANG-ALANG SA ANUMANG ANYO NG AKSYON, AY PALAGING MAGIGING LIMITADO SA BINAYAD MONG HALAGA SA AMIN, KUNG MAYROON MAN, SA LOOB NG LABINDALAWANG BUWAN NA PALUGIT UNA SA AMUMANG DAHILAN NG NAGBUBUNGANG PAGKILOS.

KUNG ANG MGA BATAS NA ITO AY MAGAGAMIT SA IYO, ANG ILAN O ANG LAHAT NG MGA NASA ITAAS NA MGA PAGTATATUWA O LIMITASYON AY MAAARING HINDI MAGAMIT SA IYO, AT MAAARING MAGKAROON KA NG MGA KARAGDAGANG KARAPATAN.

PAGBABAYAD-PINSALA

Sumasang-ayon kang ipagtanggol, magbayad-pinsala, at panatilihin kaming walang pinsala, kasama ang aming mga sangay, kaakibat, at lahat ng aming mga nauukol na opisyales, mga ahente, kasosyo, at mga empleyado, mula sa at laban sa anumang kawalan, kasiraan, pananagutan, pahayag, o demanda, kasama na ang mga makatuwirang bayad at gastos sa abogado, dulot ng sinumang third party dahil sa o bunga ng: (1) iyong Mga Ambag; (2) paggamit ng Sites; (3) paglabag sa Mga Takda sa Paggamit na ito; anumang paglabag ng iyong pagsasagisag at paggarantiya na itinakda ng Mga Takda sa Paggamit na ito; (5) ang paglabag mo sa mga karapatan ng isang third party, kasama na ngunit hindi nagtatapos sa mga karapatan sa yamang-isip, o; (6) anumang hayagang nakakasirang gawa patungkol sa sinomang iba pang gumagamit ng Sites na nakaugnayan mo sa pamamagitan ng Sites.

Sa kabila ng mga naunang nabanggit, taglay namin ang karapatan, sa sarili mong gastos, na ipalagay ang natatanging pagtatanggol at kontrol ng anumang bagay na kinakailangan kang magbayad-pinsala para sa amin, at sumasang-ayon kang makisama, sa sarili mong gastos, sa pagtatanggol namin sa mga nasabing mga pahayag. Gagamit kami ng mga makatuwirang pagsisikap upang ipabatid sa iyo ang anumang gaya nitong mga pahayag, aksyon, o paglilitis na napapasailalim ng pagbabayad-pinsalang ito sa oras na ito’y mapag-alaman.

MGA DATOS NG USER

Papanatilihin namin ang ilang mga datos na ipinapadala mo sa Sites para sa layuning mapangasiwaan ang Sites, pati na rin ang mga datos na may kinalaman sa iyong paggamit ng Sites. Bagamat regular kaming nagba-backup ng mga datos, mayroon kang natatanging pananagutan para sa lahat ng mga datos na ipinapadala mo o na may kinalaman sa anumang gawain na idinaos mo gamit ang Sites.

Sumasang-ayon ka na wala kaming magiging pananagutan sa iyo para sa anumang kawalan o kasiraan ng mga nasabing datos, at iwinawaksi mo lahat ng karapatang kumilos laban sa amin dulot ng kawalan o pagkasira ng mga nabanggit na datos.

MGA KOMUNIKASYON, TRANSAKSYON, AT PIRMANG ELEKTRONIKO

Ang pagbisita sa Sites, pagpapadala sa amin ng mga emails, at pagkumpleto ng mga online forms ay ang mga bumubuo ng komunikasyong elektroniko. Pinapahintulutan mo ang pagtanggap ng mga komunikasyong elektroniko, at sumasang-ayon ka sa lahat ng mga kasunduan, pabatid, pagsisiwalat, at iba pang mga pakikipag-ugnayang inihahatid namin sa iyo sa paraang electroniko, sa pamamagitan ng email at sa Sites, ay naksasapat para sa anumang pangangailangang legal gaya ng kapag nasusulat ang nasabing komunikasyon.

SA PAMAMAGITAN NITO, SUMASANG-AYON KA SA PAGGAMIT NG ELEKTRONIKONG MGA PIRMA, KONTRATA, ORDERS, AT IBA PANG MGA TALA, AT SA ANUMANG PAGPAPADALA NG MGA PABATID, PATAKARAN, AT MGA TALA NG TRANSAKSYONG SINIMULAN O KINUMPLETO NAMIN O SA PAMAMAGITAN NG SITES SA ELEKTRONIKONG PARAAN.

Dahil dito, iwinawaksi mo ang anumang mga karapatan o pangangailangan sa ilalim ng anumang mga batas, alituntunin, panuntunan, ordinansa, o iba pang mga batas at anumang hurisdiksyong nangangailangan ng orihinal na pirma o pagpapadala o pananatili ng mga di-elektronikong mga tala, o sa mga pagbabayad o paggagawad ng mga credits sa anumang pamamaraan bukod sa elektroniko.

MISCELLANEOUS

Ang Mga Takda sa Paggamit na ito at ang mga patakaran o mga panuntunan sa pagpapatakbong pinost namin sa mga Sites ay nagtatatag ng buong kasunduan at unawaan sa pagitan mo at namin. Ang kabiguan naming sanayin o ipatupad ang anumang karapatan o probisyon sa Mga Takda sa Paggamit na ito ay hindi magagamit bilang isang pagtatatuwa ng mga nasabing karapatan o probisyon.

Ang Mga Takda sa Paggamit na ito ay gagana sa abot ng makakaya nitong pinapahintulutan ng batas. Maaari kaming italaga ang anuman o lahat ng aming mga karapatan at obligasyon sa iba anumang oras. Hindi kami magiging responsable at mananagot para sa anumang kawalan, pinsala, pagkahuli, o kabiguang kumilos dulot ng anumang dahilang higit sa aming makatuwirang pagkokontrol.

Kung anumang probisyon o bahagi ng isang probisyong ng Mga Takda sa Paggamit ay mattutukoy na labag sa batas, walang bisa, o di mapapatupad, ang nasabing probisyon o bahagi ng isang probisyon ay ituturing na maaaring ihiwalay mula sa Mga Takda sa Paggamit na ito at hindi makakaapekto sa katibayan at kakayahang mapatupad ng mga natitirang probisyon.

Walang malilikhang ugnayang maituturing na magkasamang pakikipasapalaran, pakikipagsososyo, trabaho, o ahensya sa pagitan mo at namin bilang resulta ng Mga Takda sa Paggamit na ito o sa paggamit ng Sites. Sumasang-ayon ka na ang Mga Takda sa Paggamit na ito ay hindi magagamit laban sa amin sa ilalim ng kapangyarihang ibingay ng paglikha nito.

Dahil dito, iwinawaksi mo ang anuman o lahat ng mga pagtatanggol na taglay mo batasy sa electronic form ng Mga Takda sa Paggamit nito, at ang kawalan ng pirma ng mga partido dito ay nagpapaganap ng Mga Takda sa Paggamit na ito.

KONTAKIN KAMI

Upang malutas ang anumang reklamong may kinalaman sa Sites o upang makatanggap ng karagdagang impormasyon tungkol sa paggamit ng Sites, maaari kaming kontakin sa:

Quaestor Solutions LLC
135, Kyle Buildings, Triq il-Mediterran,
St. Julian’s. STJ 1870, Malta, EU