image

Patakaran sa Pananahimik P

Salamat sa pagpiling maging bahagi ng aming komunidad dito sa Quaestor Solutions LLC, na nagnenegosyo bilang Quaestor Solutions (Quaestor), (“kami”,”namin” at “amin”). Kami ay nakatuon sa pangangalaga ng iyong impormasyong personal at sa iyong karapatan sa pananahimik. Kung mayroon kang kahit na anong mga mungkahi o pag-aalala tungkol sa aming patakaran, o sa aming mga kasanayan tungkol sa iyong impormasyong personal, maaari lamang na makpag-ugnayan sa amin sa adres sa ibaba.

Kapag binibisita mo ang aming website at ginagamit ang aming mga serbisyo, ipinagkakatiwala mo sa amin ang iyong impormasyong personal. Sineseryoso naming mabuti ang iyong pananahimik. Sa pabatid na ito tungkol sa pananahimik, inilalarawan naming ang aming patakaran sa pananahimik. Nilalayon naming ipaliwanag sa iyo sa pinakamalinaw na paraang maaari kung anu-anong mga impormasyon ang kinakalap namin, papaano naming ito ginagamit at anu-anong karapatan ang mayroon ka ayon dito. Inaasahan naming paglalaanan mo ng panahong basahin ito ng maigi, bilang ito’y mahalaga. Kung may mga bagay sa patakaran sa pananahimik na ito na hindi ka sang-ayon, maaari lamang ay huminto na sap ag-gamit ng aming website at ng aming mga serbisyo.

Ang patakaran sa pananahimik na ito ay naangkop sa lahat ng kaalamang kinakalap sa pamamagitan ng aming mga websites at/o anumang may kinalamang serbisyo, pagbebenta, marketing o mga kahanapan (tinutukoy naming ito panlahatan bilang “Sites”).

Maaari lang basahin ng mabuti ang patakaran sa pananahimik na ito bilang makakatulong ito upang makagawa ng matalinong mga desisyon ukol sa pagbabahagi ng personal na mga impormasyon sa amin.
image

Talaan Ng Mga Nilalaman T