image

Patakaran sa Cookies P

Ipinapaliwanag ng Patakaran sa Cookies na ito kung papaano ang Quaestor Solutions, na nagnenegosyo bilang, Quaestor Solutions (Quaestor), (“kami”,”namin” at “amin”) ay gumagamit ng mga cookie at mga parehong teknolohiya upang makilala ka kapag bumibisita ka sa aming mga websites sa www.Quaestor.com, Solutions.com, at www.quaestor.io, (mga “Website”). Ipinapaliwanag nito kung ano ang mga teknolohiyang ito at kung bakit namin ito ginagamit, pati na rin ang iyong mga karapatang makontrol ang paggamit ng mga ito.

Sa ilang mga pagkakataon, maaari naming gamitin ang mga cookies upang mangalap ng impormasyong personal, o posibleng impormasyong personal, kapag isinama naming ito sa iba pang impormasyon. Sa mga ganitong kaso, iiral din ang aming Patakaran tungkol sa Pananahimik bilang karagdagan sa Patakaran sa Cookie na ito.

ANO ANG MGA COOKIES?

Ang mga cookies at maliliit na data files na nilalagay sa inyong computer o mobile device kapag bumibisita kayo sa isang website. Ang mga cookies ay gamit ng maraming mga nagmamay-ari ng website upang paganahin ang kanilang mga websites, o kaya naman ay para paganihin ito ng mas mahusay, pati na rin upang makapag-ulat ng impormasyon.

Ang mga cookies na itinatakda ng may-ari ng website (sa kaso na ito, Quaestor Solutions LLC) ay tinatawag na mga “first party cookies”. Ang mga cookies na intinatakda ng mga panig maliban sa may-ari ng website ay tinatawag na “third party cookies”. Ang mga third party cookies ay nagbibigay ng mga third party na mga tampok o kakayahan na ibibigay sa pamamagitan ng website (e.g. gaya ng pag-aadvertise, mga interactive na nilalaman, at mga analitika). Ang mga panig na nagtatakda ng third-party na cookies ay kayang makilala ang iyong computer kapag binibisita nito ang nasabing website at pati na rin kapag bumibisita ito sa ibang website.

BAKIT KAMI GUMAGAMIT NG MGA COOKIES?

Maraming dahilan kaya kami gumamit ng first at third-party na mga cookies. Ang ilang mga cookies ay kinakailangan para sa mga kadahilanang teknikal. Upang mapagana naming ng maayos ang aming mga websites, binabanggit namin ang mga ito bilang mga cookies na “mahalaga” o “tunay na kinakailangan”. Ang iba pang mga cookies ay binibigyan kami ng kakayahang sundan at tukuyin ang mga interes ng mga gumagamit at paunlarin ang karanasan sa aming mga Pag-aaring Online. Ang mga third-parties ay naghahatid ng mga cookies sa pamamagitan ng aming mga Websites para sa advertisment, analitika, at iba pang mga gamit. Ito ay mas madiing tinalakay sa ibaba.

Ang mga tiyak na tipo ng first at third-party cookies na inihahatid sa pamamagitan ng aming mga Websites at ang mga layuning isinasagawa nito ay inilalarawan sa ibaiba (maaaring tandaan na ang mga tiyak na cookies na naihahatid ay maaaring magbago ayon sa partikular na Pag-aari Online na iyong binibisita.

Mga cookies para sa pagganap at kapakinabangan:

Ang mga cookies na ito ay ginagamit upang paunlarin ang pagganap at kapakinabangan ng aming mga websites, ngunit hindi lubos na kinakailangan angpaggamit ng mga ito. Gayunpaman, kapag wala ang mga cookies na ito, ang ilang mga kagamitan (gaya ng mga bidyo) ay maaaring mawala.

  • Upang tanggihan ang mga cookies na ito, maaari lamang sundan ang mga panuto sa ibaba na may pamagat na “Papaano ko ma-kokontrol ang aking mga cookies?”

Mga cookies para sa analitika at customization:

Ang mga cookies na ito ay nangangalap ng impormasyon na maaaring gamitin sa pinagsamang anyo upang matulungan kaming maintindihan kung papaano ginagamit ang aming mga Websites o kung gaano kabisa ang aming mga kampanyang pang-marketing, o para matulungan kaming i-customize ang aming mga Websites para sa inyo,

  • Upang tanggihan ang mga cookies na ito, maaari lamang sundan ang mga panuto sa ibaba na may pamagat na “Papaano ko ma-kokontrol ang aking mga cookies?”

MGA COOKIES PARA SA PAG-AADVERTISE:

Ang mga cookies na ito ay ginagamit para gawing mas may kaugnayan ang mapadalang mga mensaheng pang-advertise sa iyo. Gumagawa sila ng mga tungkulin gaya ng pagpigil sa parehong ad para magpakita ng paulit-ulit, habang sinisigurong tama ang pagpapakita ng mga ads bilang pampagana, at sa ilang mga pagkakataon ay pilin ang mga advertisement ayon sa iyong mga interes,

  • Upang tanggihan ang mga cookies na ito, maaari lamang sundan ang mga panuto sa ibaba na may pamagat na “Papaano ko ma-kokontrol ang aking mga cookies?”

Mga Cookies para sa Social Networking:

Ang mga cookies na ito ay ginagamit upang bigyan ka ng kakayahan na makapagbahagi ng mga pahina at nilalaman mula sa aming Websites na sa tingin mo ay interesante sa pamamagitan ng third-party na social networking at iba pang mga websites. Ang mga cookies na ito ay maaari ring gamitin para sa advertisment.

  • Upang tanggihan ang mga cookies na ito, maaari lamang sundan ang mga panuto sa ibaba na may pamagat na “Papaano ko ma-kokontrol ang aking mga cookies?”

PAANO NAMAN ANG IBANG MGA TEKNOLOHIYANG GAMIT SA PAG-TRACK, GAYA NG MGA WEB BEACONS?

Hindi lang mga cookies ang tanging paraan upang matukoy o ma-track ang mga bumibisita sa isang website. Maaari rin kaming gumamit ng mga katulad na teknolohiya minsan, gaya ng mga web beacons (minsan ay kilala ang mga ito bilang “tracking pixels” o “clear gifs”). Ito ay mga maliliit na graphics files na naglalaman ng isang natatanging identifier na binbibigyan kami ng kakayahan na malaman kung ang isang tao ay bumisita sa aming mga Websites o nagbukas ng email na ipinadala naming sa kanila. Halimbawa, hinayhayaan kami nito na: masundan ang traffic patterns ng mga users mula sa unang pahina sa loob ng aming mga Websites patungo sa isa pa; para maghatid o magpabatid sa mga cookies; upang maintindihan kung tumungo ka ba sa aming mga Websites mula sa isang advertisment online na ipinakita sa isang third-party website; upang pagalingin ang pagganap ng site, at; upang sukatin ang tagumpay ng mga kampanyang pang-marketing gamit ang email. Sa maraming pagkakataon, ang mga teknolohiyang ito ay umaasa sa mga cookies para gumana ng maayos, kaya naman ang pagtanggi sa cookies ay makakapinsala sa pag-gana ng mga ito.

GUMAGAMIT BA KAYO NG MGA FLASH COOKIES O LOCAL SHARED OBJECTS?

Maaari ding gumamit ang aming mga websites ng tinatawag na mga “Flash Cookies” (kilala rin bilang Local Shared Objects o “LSOs”) upang, bukod pa sa ibang mga bagay, mangolekta at mag-impok ng impormasyon ayon sa pag-gamit mo ng aming mga serbisyo, pag-iwas sa pandaraya, at iba pang mga operasyon ng site.

Kung hindi mo gustong mag-impok ng Flash Cookies sa iyong computer, maaari mong ayusin ang settings ng iyong Flash player upang harangan ang pag-iimbak ng mga Flash Cookies gamit ang mga kasangkapan na matatagpuan sa Website Storage Settings Panel. Maaari mo ring kontrolin ang mga Flash Cookies sa pamamagitan ng pagpunta sa Global Storage Settings Panel at pagsunod sa mga panuto (na maaaring may kasamang panuto na nagpapaliwanag, halimbawa, kung papaano burahin ang umiiral na Flash Cookies (tinutukoy bilang “impormasyon” sa Macromedia site), kung papaano iwasang malagay ang Flash LSO sa iyong computer ng walang pag-sangguni sa iyo, at (para sa Flash Player 8 o mas bago pa) papaano hadlangan ang Flash Cookies na hindi inihahatid ng tagapamahala ng pahina kung saan ka naroroon sa oras na iyon.

Maaaring tandaan na ang pagtakda sa Flash Player na higpitan o limitahan ang pagtanggap ng Flash Cookies ay maaaring makabawas o makasagabal sa kagamitan ng ilang mga Flash applications, gaya halimbawa ng Flash applications na may ginagamit ayon sa pangangailangan ng aming mga serbisyo o mga nilalaman online.

NAGHAHATID BA KAYO NG TARGETED ADVERTISMENT?

Ang mga third parties ay maaaring maghatid ng mga cookies sa iyong computer o mobile device upang maghatid ng advertisment gamit ang aming mga Websites. Maaaring gamitin ng mga kompanyang ito ang kaalaman tungkol sa iyong mga pagbisita dito at sa iba pang mga websites upang makapagbigay ng naaayong mga advertisment ng mga goods at serbisyong maaaring makapukaw ng iyong interes. Maaari rin silang gumamit ng teknolohiyang tutulong sumukat ng pagiging mabisa ng mga advertisements. Magagawa nila ito sa pamamagitan ng paggamit ng mga cookies o mga web beacons upang mangalap ng kaaalaman tungkol sa iyong mga pagbisita dito at sa iba pang mga sites upang makapaghatid ng naaayong mga advertisments tungkol sa mga goods at mga serbisyong maaaring makapukaw ng iyong interes. Ang mga impormasyong nakalap gamit ang paraang ito ay hindi nagbibigay sa amin o sa kanila ng kakayahang kilalanin ang iyong pangalan, mga contact details o iba pang mga detalye na tuwirang makakapagpakilala sa iyo maliban na lang kung kusa mo itong ibibigay.

PAPAANO KO MA-KOKONTROL ANG AKING MGA COOKIES?

Maaari mong itakda o baguhin ang iyong mga kontrol sa iyong web browser para tumanggap o tumanggi sa mga cookies. Kung pipiliin mong tanggihan ang mga cookies, maaari mo pa ring magamit ang aming website. Gayunpaman, ang ilang mga kakayahan at ang mga lugar sa aming website ay maaaring limitado. Sa kadahilanang ang mga paraan upang tanggihan ang mga cookies sa pamamagitan ng iyong mga kontrol sa web browser ay nagiiba-iba ayon sa browser, Nararapat na tumungo sa help menu ng iyong browser para sa mga karagdagang impormasyon.

Dagdag pa rito, ang karamihan ng mga networks na gamit sa advertisment ay binibigyan ka ng paraan upang piliing huwag makilahok sa targeted advertising. Kung gusto mo pa ng higit na kaalaman tungkol dito, maaaring magtungo lamang sa http://www.aboutads.info/choices/ o sa http://www.youronlinechoices.com.

GAANO KADALAS NINYO BINABAGO ANG PATAKARAN SA COOKIE NA ITO?

Maaari naming baguhin ang Patakaran sa Cookies na ito pana-panahon upang halimbawa’y masalamin ang mga pagbabago sa mga cookies na aming ginagamit para sa ibang operasyonal, legal o pang-alituntuning mga kadahilanan. Maaari lamang regular na puntahan ang Patakaran sa Cookies na ito upang magkaroon lagi ng kaalaman tungkol sa pag-gamit naming ng mga cookies at iba pang parehong teknolohiya.

Ang petsa sa itaas ng Patakaran sa Cookies na ito ay nagpapahiwatig kung kalian ito huling binago.

SAAN AKO MAAARING KUMUHA NG KARAGDAGANG KAALAMAN?

Kung mayroon ka pang ibang katanungan tungkol sa paggamit namin ng mga cookies o iba pang mga teknolohiya, maaari lamang i-email kami sa support@Quaestor.io.