image

PATAKARAN SA AML P

PATAKARAN UKOL SA ANTI-MONEY LAUNDERING

Ang patakarang ito ay itinatakda ang batayan ng mga pamantayan sa pagsunod sa mga prinsipyo at mga pananagutan ayon sa mga pangangailangan ng mga pandaigdigan at lokal na pambatas tungkol sa Anti-Money Laundering at Pagkontra sa Pagpopondo ng Terorismo (na mula rito ay tutukuyin bilang mga “Alituntunin“). Ang mga pagsangguni sa Patakarang ito ukol sa money laundering ay dapat ring ipalagay bilang pagsangguni sa pagpondo sa terorismo.

BUOD

Ang pagsunod sa mga Alituntunin ay isang di-natatapos na pananagutan upang mapanatili ang mga patakaran at pamamaraan na nilalayong labanan ang money laundering. Ang Patakarang ito at ang mga nauukol na pamamaraang panloob ay dapat suportado ng mga kontrol sa pamamahala, binabago ayon sa kung ano ang napapanahon at ipinapabatid sa mga kawani. Ang Quaestor Solutions, LLC (Ang Kompanya) ay hihiram ng isang risk based approach, habang binabago ang mga sukatang ginagamit dahil sa tinatayang ‘risk‘ o banta ng money laundering.

Ang mga susi sa pag-iwas sa money laundering ay:
 • Pagsubaybay
 • Maraming antas ng pagkakakilala ng mga kustomer; kasama na ang payak na due diligence, na ang tanging pangangailangan ay kilalanin ang IMA at walang ibang pangngailangan para mapatunayan ang impormasyon; ang Standard Due Diligence; Pinaunlad na Due diligence (na kinakailangan kung saan ang kliyente at ang pagsasama ng produkto/serbisyo ay itinuturing na mas malaking banta.)
 • Pagkilala at pag-uulat ng nalalaman o mga pinaghihinalaang money laundering;
 • Pagtatala.

MGA KARAGDAGANG PATAKARAN AT KONTROL

Mga Patakaran at Pamamaraang Panloob

Ang Kompanya ay dapat magpanatili ng mga patakaran at pamamaraang panloob para sa:

 • Know your customer (KYC) at due diligence;
 • Paguulat;
 • Pagtatala;
 • Panloob na Kontrol sa Pamamahala;
 • Pagtataya at pamamahala ng banta;
 • Ang pagsubaybay at pamamahala ng pagtalima; at
 • Ang panloob na pagpapabatid ng mga nasabing patakaran at pamamaraan.
Ang mga patakaran at pamamaraan ng Kompanya ay dapat gagamit ng isang risk based approach. Ang mga patakaraan at pamamaraan ng kompanya ay dapat:
 • Siguruhin na ang mga komplikado, mga transaksyong di-karaniwan ang laki o mga di-karaniwang transaction patterns, ay makikilala at masusuring maigi;
 • Tukuyin ang mga karagdagang sukatan na isasagawa upang maiwasan ang paggamit ng mga produkto at mga transaksyon na pumapabor sa anonyty

Ang mga nakakataas na namahala ng Kompanya ay may pananagutang siguruhin na ang mga patakaran at pamamaraan ng Kompanya ay nasa tamang lugar at mabisang nailalalapat upang masiguro ang tamang pagtaya at pamamahala ng mga banta dulot ng money laundering sa kompanya.

Mga Hinirang na Opisyal

Ang mga patakaran at pamamaraan ng Kompanya ay dapat ding humihirang sa isang indibidwal na:
 • Tumanggap ng mga pagsisiwalat ng mga kahina-hinalang gawain mula sa mga kawani ng Kompanya, at; mag-ulat ng kahina-hinalang gawain sa mga kinauukulan;
 • Siguruhin na ang mga kawani ay isisiwalat ang kahina-hinalang gawain sa Hinirang na Opisyal;
 • Siguruhin na ang Hinirang na Opisyal ay isasaalang-alang ang mga nasabing pagsisiwalat at, kung mayroong makatuwirang batayan para sa kaalaman o paghihinala ng money laundering, ay iuulat ang kahina-hinalang gawain sa kinauukulan, at;
 • Siguruhin na wala sa mga kahina-hinalang gawaing iniulat sa kinauukulan ang maisasakatuparan ng walang naunang pagpapatibay ng maaasahang awtoridad.
 • Ang ’Kaalaman’ ay nangangahulugang ang kaalaman sa mga gawaing may kinalaman sa money laundering ayon sa impormasyong dumating sa kasapi ng mga kawani o sa Hinirang na Opisyal habang nagaganap ang negosyo ng Kompanya,

  Ang ’Hinala‘ ay nangangahulugang isang opinyon ayon sa impormasyon o mga pangyayari, ngunit wala pang kasiguruhan o patunay.

Mga Kontrol at Pagpapatalastas

Dapat siguruhin ng Kompanya na ang mga kontrol sa pamamahalang panloob ay nasa lugar upang mapag-alaman ang mga posibleng money laundering.

Ang mga panloob na kontrol ay dapat mayroong:
 • Pagkilala sa tungkulin ng mga namamahalang nakakataas;
 • Palagiang pagtustos ng kaalaman sa namamahalang nakakataas tungkol sa mga banta ng money laundering;
 • Nauukol na pagsasanay sa mga kawani tungkol sa mga patakaran at pamamaraan;
 • Dokumentasyon ng mga patakaran at pamamaraan sa pamamahala ng banta.

Dapat ay palagiang tinataya ng Kompanya ang kaniyang mga patakaran, pamamaraan at mga kontrol sa pamamahala upang masiguro na ang mga banta na dulot ng money laundering ay patuloy na mapag-aalaman at mapapamahalaan.

ANG RISK BASED APPROACH

Ang risk based approach ay isang matipid at katimbang na paraan upang pamahalaan ang banta ng money laundering. Sa pagsasapatupad ng isang risk based approach, dapat isaalang-alang ng Kompanya ang banta na inilalagay ng kustomer.

Ang mga sumusunod na mga kustomer at pag-aasal ay dapat ituring na mas malaking banta:
 • Kung ang kustomer ay mula sa isang bansa na mula sa FATF, mga listahan ng EU, mga listahan ng OFAC o napabilang sa ilan sa mga listahang nabanggit:
  1. Pinagtibay na Listahan ng Unyong Europeo
  2. Listahan ng mga Terorista ng Unyong Europeo
  3. Mga Di-nakikiisang Bansa at mga Terorista ayon sa Financial Action Task Force
  4. Kagawaran ng Kabang-yaman ng Kanyang Kamahalan – kilala rin bilang Bangko ng Ingglatera (Pinagtibay na Listahan)
  5. Kagawaran ng Kabang-yaman ng Kanyang Kamahalan (Listahan ng mga Pinagbabawalang Mamuhunan)
 • Kung ang sagot ng kustomer ay hindi malinaw o mas lalo kung wala itong sagot
 • Kung di-karaniwan ang asal ng kustomer
 • Kung binabago ng walang sapat na katuwiran ng kustomer ang modelo ng transaksyong kanyang ginagamit
 • Kung ang kustomer ay di nag-aatubiling magbigay ng impormasyon tungkol sa pagkukunan ng pondong i-dedeposit.
 • Kung sinusubukan ng kustomer na dayain ang pangangailangang ibigay ang kinakailangang sapat na impormasyong personal kapag nagrerehistro para magamit ang mga produkto at serbisyo ng kompanya.
 • Kapag gusto ng kustomer na i-withdraw ang kanyang pondo ng hindi gaanong nagaalala tungkol sa mga kailangang bayaran
 • Kapag ang kustomer ay gustong manuhol para mapabilis ang proseso ng pagkuha
 • Kapag ang kustomer ay nag-dedeposit ng perang higit kaysa sa inaasahang kakayahan nito (ayon sa kanyang profile)
 • Kapag ang halaga ng mga idine-deposit na pondo ay hindi tumutugma sa kasaysayan ng kanyang profile.
 • Kapag ang kustomer ay sinusubukang magsalin ng kanyang pondo sa isa pang kustomer ng walang maliwanag na katuwirang ekonomiko para sa transaksyon
 • Kung ang kustomer ay hindi nag-aatubiling ipakilala ang kanyang sarili, kasama kapag hiniling ito
 • Kung ang kustomer ay humihingi ng mga detalye ukol sa mga proseso at hangganan ng panloob na AML/CTF.
 • Kung ang kustomer ay nag-wiwithdraw sa mga sobrang iikling mga takda (sa loob ng 24 na oras) matapos magdeposit at walang binibiling anu mang produkto o serbisyo
 • Kung ang kustomer ay nagsasalita tungkol sa mga krimen o anumang pag-aaring nakuha sa ganoong paraan
 • Kung ang kustomer ay nagsusumite ng pekeng ID o iba pang mga dokumento para magamit ang mga produkto at serbisyo ng Kompanya
 • Kung ang isang bagong kustomer ay gumawa ng isang mabilis at malakihang transaksyon
 • Kung ang kustomer ay may katungkulan sa publiko o sa pamahalaan;
 • Kung ang kustomer ay kumikilos sa mga saklaw na kilalang mataas ang banta ng money laundering.
 • Kung ang banta na ipinakita ng asal ng kliyente ay sapat.
 • Kung ang kustomer ay mukhang kumikilos sa ngalan ng ibang tao;
 • Kung ang kliyente ay nagpapakita ng kagustuhang magdala ng mga multang di-komersyal o iba pang mga banta.
Dapat subaybayan ng Kompanya ang banta ng money laundering sa pamamagitan ng pagkakaroon ng kaalaman sa mga pattern ng mga transaksyong pangnegosyo, kasama ang:
 • Di-karaniwang paglaki ng negosyo ng isang umiiral na kustomer;
 • Mga transaksyong walang kinalaman sa mga nalalamang gawain ng kustomer;
 • Di-karaniwang pagtaas ng gawain sa mga tiyak na pagkakaton, at;
 • Di-kilala o di tipikal na uri ng mga kustomer o transaksyon.
Ang mga pamamaraan sa pagkontrol na ayon sa banta ay may kinabibilangan ng:
 • pagkakakilanlan ng kustomer;
 • pagpapatunay ng pagkakakilanlan ng kustomer, at;
 • pga karagdagang pagkakakilanlan ng kustomer o pagpapatupad ng pinaunlad na due diligence ng kustomer dahil sa mas mataas na banta.

DUE DILIGENCE NG KUSTOMER, PAGKILALA, PAGSUBAYBAY AT MGA PAGHIHIGPIT

Due Diligence ng Kustomer

Ang layunin ng due diligence ng kustomer ay kilalanin ang mga kustomer at patunayan ang kanilang pagkakakilanlan.

Dapat kasama sa due diligence ng kustomer ang pagsusuri sa listahan ng mga tinutukoy ng mga sanction sa pananalapi na nakalista sa website ng mga maaasahang awtoridad. Hindi rin dapat nakikipagnegosyo ang Kompanya sa isang tao o entity na nasa ilalim ng mga sanction sa pananalapi.

Dapat maipakita ng Kompanya na ang mga sukatan nito sa due diligence (KYC) ay naaangkop dahil sa banta ng money laundering. Ang mga hakbang sa proseso ng Know Your Customer (KYC) ay ang:

 • Pagkilala sa mga kustomer; kasama na ang payak na due diligence na ang tanging pangangailangan lang ay kilalanin ang IMA at walang pangangailangan na patunayan ang impormasyon (nararapat kung saan hindi halos posible o kung saan may mababang banta na madawit ang mga serbisyo o kustomer ng Kompanya sa money laundering o pagpopondo sa mga terorista).
Ang ugnayan sa negosyo ay dapat patuloy na sinusubaybayan para sa mga trigger events na maaaring lumikha ng pangangailangan para sa karagdagang due diligence sa hinaharap.
 • Kadalasan, ito ay mga sitwasyon kung saan mayroong potensyal na banta ngunit maaaring hindi maisakatuparan (may banta na nangyari at may mga nawala).

Ang pamamaraang standard due diligence ay nangangailangan ng pagkakakilanlan ng kustomer, kasama na ang pagpapatunay rito. Dadagdag pa riyan, sinisiguro ng Kompanya ang pangangalap ng impormasyon upang maintindihan ang kalikasan ng ugnayang pangnegosyo kasama ang kustomer. Ang pamamaraang ito ng due diligence ay dapat magbigay sa atin ng kumpiyansa na kilala natin ang ating mga kustomers at na ang ating mga serbisyo at produkto ay hindi ginagamit para sa money laundering o para sa iba pang krimen.

Sa payak na due diligence naman, sinusubaybayan namin ang aming mga mamimili sa kabuuan ng aming ugnayang pangnegosyo. Binibigyan kami nito ng kakayahang malaman ang mga trigger events na maaaring magbunga ng karagdagang due diligence na kakailanganin.

 • Ang Pinaunlad na Due diligence ay kinakailangan kung saan ang pagsasama ng kustomer at produkto/serbisyo ay maituturing na mas malaking banta. Ang mas mataas na antas na due diligence na ito ay kinakailangan upang mapahupa ang nadagdag na banta. Ang isang sitwasyon na mataas ang banta ay kadalasang nangyayari kung saan mayroong nadagdag na pagkataon para sa money laundering o pagpondo ng mga terorista gamit ang mga produkto at serbisyong ibinigay sa kustomer.

Ang totoong nasasaklaw ng pinaunlad na due diligence ay nakadepende sa kalikasan at kalubhaan ng banta. Ang karagdagang due diligence ng Kompanya ay maaaring magkaroon ng maraming anyo: mula sa pagkalap ng karagdagang impormasyon, hanggang sa pagpapatunay ng pagkakakakilanlan ng kustomer o pagkukunan nito ng kita o maaaring isang kabilaang na pagsuri ng media. Ang mga pagsusuri ay dapat nababagay at patas sa antas ng banta na tinukoy. Dapat ding magbigay ng kumpiyansa na ano mang iba pang banta ay pinapagaan na at wala nang kakayahan pang lumala.

Tinatanong ng kompanya ang mga kustomer nito kung humahawak ba sila o dating humawak ng prominenteng posisyon sa pamahalaan o hindi, at sinisigurong ang mga nasabing kustomer na ito ay itatrato bilang malaking banta.

Mga Pagkakakilanlan at Pagpapatunay

Ang mga pagkakakilanlan ay maaaring maging sa anyo ng dokumento, elektroniko o kombinasyon ng dalawa. Ang lahat ng mga ebidensyang nakalap para magpatunay ng pagkakakilanlan ng kustomer ay dapat mapag-ingatan sa isang talaan. Ang pagdokumento ng pagkakakilanlan ay dapat ding pagtibayan ng karagdagang mga papeles, gaya ng isang bagong utility bill o isang pahayag mula sa bangko na hindi bababa sa tatlong buwan ang gulang at nagpapakita ng pangalan at tirahan ng kustomer.

TULUYANG PAGSUSUBAYBAY

Dapat subaybayan ng Kompanya ang gawain ng mga kustomer sa isang palagiang batayan.

Kasama sa isang tuluyang pagsubaybay ang:
 • Masinsing pagsiyasat sa mga transaksyon, kasama na ang pinagkukunan ng pondo at direksyon nito; mga pagbabago sa modelo ng transaksyon
 • Pagsisigurong ang impormasyon tungkol sa mga kustomer ay napapanahon.

Ang pagsubaybay ay maaaring maganap bilang bahagi ng isang pagsusuri ng mga nakaraang transaksyon at maaaring maging manwal o awtomatiko. Ang mga kawani ay dapat sanayin sa pagsasagawa ng tuluyang pagsubaybay.

PAG-IINGAT NG TALAAN

Dapat ay mag-ingat ng sapat na talaan upang maipakita ang pagsunod sa mga Alituntunin, kasama ang talaan ng:
 • Mga patakaran at pamamaraan;
 • Mga control at pagpapatalastas;
 • Pag-analisa ng banta ng kustomer at transaksyon;
 • Due diligence ng kustomer, kasama na ang patunay ng pagkakakilanlan ng kustomer at anu mang sumusuportang mga papeles;s
 • Tuluyang pagsubaybay, at;
 • Talaan ng mga transaksyon at negosyo, sa isang anyo na sapat upang makatipon ng susundang bakas para sa pagtutuos.

Ang mga talaan ay dapat pag-ingatan sa panahon ng ugnayan sa negosyo hanggang limang taon matapos ang pagkikpagugnayan sa kustomer.

Ang KOMPANYA, ang mga kawani nito, mga kasangguni, o ang mga kinatawan nito, ay hindi kailanman makikisali sa mga negosasyon kasama ang mga terorista. Anumang kahina-hinalang asal o kilos ay kaagad iuulat sa mga maaasahang awtoridad.

Ang KOMPANYA, sa ilalim sa proteksyon ng ligtas na silungan mula sa pananagutan, ay maaaring kusang-loob na tumanggap o kung hindi ma‘y magbahagi ng impormasyon sa alin mang ibang institusyon ng pamahalaan o institusyong pinansyal tungkol sa mga indibidwal, mga entity o ibang mga organisasyon sa layuning matukoy at kung saan wasto ay iulat ang mga gawain na maaaring magdawit ng posibleng mga pangteroristang gawain o money laundering.

Mga Paghihigpit sa Pag-wiwithdraw Sang-ayon Anti-Money Laundering (AML)

Upang tumalima sa pinakakatanggap-tanggap na panuntunan at alituntunin ng AML, ang mga kasapi ay maaari lamang mag-withdraw sa kanilang mga sariling account (account sa bangko, bank card, account sa Monteline, atbp.). Isasakatuparan lamang ng Kompanya ang mga kahilingang mag-withdraw mula sa mga kasaping may mga aprubadong dokumento sa KYC. Ang mga hiling na mag-withdraw gamit ang third-party ay hindi pinapayagan. Kapag may pagsubok na magsagawa ng mga transaksyon na pinaghihinalaan ng Kompanyang maaaring may kinalaman sa money laundering o anumang iba pang kriminal na gawain, may karapatan ang Kompanya upang pigilin ang mga nasabing operasyon. Mayroon ding kalayaan ang Kompanya upang panandaliang pigilin o tuluyang wakasan ang ugnayan sa pinaghihinalaang kasapi, at kumilos ayon sa pamamaraang panloob sa pag-uulat.

Ang mga Pag-wiwithdraw ay pinapayagan lamang sa mga personal na kita ng kasapi, mga bonus, mga gantimpala, atbp. Ang mgakasapi ay hindi pinapayagang maglipat ng pondo sa account ng iba pang miyembro upang makuha ito gamit ang third-party account. Ang mga Pag-wiwithdraw ay dapat ipinapakita ang mga gawain ng account at ng kasapi.

Ang lahat ng mga kawani at ahente ay nabigyan na ng kopya ng kasalukuyang patakaran. Ang mga bagong kawani at ahente ay bibigyan ng kopya ng patakarang ito sa panahon ng kanilang pagkakatanggap.

Lubos naming ikinalulugod ang inyong pang-unawa at buong-loob pakikisama sa pagpapatupad ng patakarang ito.

Ang kasalukuyang patakaran ay pinagtibay ng Pamatnugutan noong 18.01.2017.

Lahat ng mga tanong ukol sa patakarang ito ay dapat idulog sa Kagawaran ng Legal at Pagsunod