image

Algemene voorwaarden T

VOORWAARDEN VAN OVEREENKOMST

Deze gebruiksvoorwaarden vormen een juridisch bindende overeenkomst tussen u, hetzij persoonlijk of namens een entiteit ("u") en Quaestor Solutions LLC, een bedrijf met beperkte aansprakelijkheid georganiseerd in de Republiek Malta ("wij", "ons" of "onze"), betreffende uw toegang tot en gebruik van de websites Quaestor-Solutions.com en Quaestor.io, evenals andere media-vorm, mediakanalen, mobiele websites of mobiele applicatie gerelateerd, gekoppeld of anderszins daarmee verbonden (gezamenlijk, de “Sites").

U stemt ermee in dat u door het bezoeken van de Sites, hebt gelezen, dat u begrijpt en akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle gebruiksvoorwaarden, is het u uitdrukkelijk verboden om de Sites te gebruiken en moet u onmiddellijk stoppen met gebruiken.

Aanvullende voorwaarden en documenten of documenten die van tijd tot tijd op de Sites kunnen worden geplaatst, worden hier uitdrukkelijk als referentie opgenomen. We behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, deze gebruiksvoorwaarden op elk moment en om welke reden dan ook te wijzigen of aan te passen.

We zullen u op de hoogte houden van eventuele wijzigingen door de datum "Laatst bijgewerkt" van deze gebruiksvoorwaarden bij te werken en u ziet af van het recht op een specifieke kennisgeving van elke wijziging.

Het is uw verantwoordelijkheid om deze Gebruiksvoorwaarden periodiek te herzien om op de hoogte te blijven van updates. U bent onderhevig aan, en wordt geacht op de hoogte te zijn gesteld van, en te hebben aanvaard, de wijzigingen in eventuele herziene Gebruiksvoorwaarden door uw voortgezet gebruik van de Sites na de datum waarop dergelijke herziene Gebruiksvoorwaarden zijn gepost.

De informatie op de Sites is niet bedoeld voor verspreiding naar of gebruik door een persoon of entiteit in een rechtsgebied of land waar een dergelijke verspreiding of gebruik in strijd zou zijn met wet- of regelgeving of die ons zou onderwerpen aan enige registratievereiste binnen een dergelijk rechtsgebied of land .

Dienovereenkomstig doen personen, die ervoor kiezen om toegang te krijgen tot de Sites vanaf andere locaties, dit op eigen initiatief en zijn zij als enige verantwoordelijk voor de naleving van plaatselijke wetten, indien en voor zover lokale wetgeving van toepassing is.

De Sites zijn bedoeld voor gebruikers die minstens 18 jaar oud zijn. Personen jonger dan 18 jaar mogen zich niet registreren voor de Sites.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Tenzij anders aangegeven, zijn de Sites onze eigen property en alle broncode, databases, functionaliteit, software, websiteontwerpen, audio, video, tekst, foto's en afbeeldingen op de Sites (samen de "Inhoud") en de handelsmerken, service merken en logo's die daarin zijn opgenomen (de "Merken") zijn het eigendom van, worden beheerd door ons of aan ons in licentie gegeven en worden beschermd door auteursrecht en handelsmerkwetten en diverse andere intellectuele eigendomsrechten en oneerlijke concurrentiewetten van de Verenigde Staten, buitenlandse rechtsgebieden, en internationale conventies.

De inhoud en de merken worden op de sites aangeboden "AS IS" ter informatie en uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Met uitzondering van hetgeen uitdrukkelijk in deze Gebruiksvoorwaarden is bepaald, mag geen enkel deel van de Sites en geen Inhoud of Markeringen worden gekopieerd, gereproduceerd, geaggregeerd, opnieuw gepubliceerd, geüpload, gepost, publiekelijk weergegeven, gecodeerd, vertaald, verzonden, gedistribueerd, verkocht, in licentie gegeven of anderszins geëxploiteerd worden voor welk commercieel doel dan ook, zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.

Op voorwaarde, dat u in aanmerking komt om de Sites te gebruiken, krijgt u een beperkte licentie voor toegang tot en gebruik van de Sites en om een kopie te downloaden of af te drukken van elk deel van de Inhoud waartoe u op de juiste manier toegang hebt verkregen, uitsluitend voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik. Wij behouden ons alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend op en naar de Sites, de Inhoud en de Merken.

GEBRUIKERS VOORWAARDEN

Door de Sites te gebruiken, vertegenwoordigt en garandeert u dat:

 1. alle registratie-informatie, die u verstrekt, waar is, nauwkeurig, actueel en volledig.
 2. u de juistheid van dergelijke informatie zal handhaven en dergelijke registratiegegevens zo snel mogelijk zal bijwerken.
 3. u de juridische bevoegdheid heeft en instemt met het naleven van de gebruiksvoorwaarden.
 4. u niet jonger bent dan 18.
 5. geen minderjarige bent in het rechtsgebied waarin u woont.
 6. u geen toegang krijgt tot de Sites via geautomatiseerde of niet-menselijke middelen, hetzij via een bot, script of anderszins.
 7. u de Sites niet zal gebruiken voor illegale- of ongeoorloofde doeleinden.
 8. uw gebruik van de Sites geen toepasselijke wet- of regelgeving zal overtreden.

Als u informatie verstrekt die onwaar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, hebben wij het recht uw account te schorsen of te beëindigen en alle huidig of toekomstig gebruik van de Sites (of een deel daarvan) te weigeren.

GEBRUIKERS REGISTRATIE

Mogelijk moet u zich registreren bij de Sites. U stemt ermee in om uw wachtwoord vertrouwelijk te houden en zal verantwoordelijk zijn voor al het gebruik van uw account en wachtwoord. We behouden ons het recht voor om een gebruikersnaam die u selecteert te verwijderen, terug te vorderen of te wijzigen als we naar eigen goeddunken bepalen dat een dergelijke gebruikersnaam ongepast, obsceen of anderszins aanstootgevend is.

VERBODEN ACTIVITEITEN

U mag de Sites niet openen of gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor wij de Sites beschikbaar stellen. De Sites mogen niet worden gebruikt in verband met commerciële activiteiten, behalve die welke specifiek door ons zijn goedgekeurd.

Als gebruiker van de Sites gaat u ermee akkoord om:
 1. niet systematisch gegevens of andere inhoud van de Sites,direct of indirec,t een verzameling, compilatie, database of directory te maken of te compileren zonder schriftelijke toestemming van ons.
 2. geen ongeoorloofd gebruik te maken van de Sites, inclusief het verzamelen van gebruikersnamen en / of e-mailadressen van gebruikers via elektronische of andere middelen met het doel ongevraagde e-mail te verzenden of gebruikersaccounts te maken op geautomatiseerde wijze of onder valse voorwendselen.
 3. geen gebruik als inkoopagent of een inkoopagent te maken om aankopen te doen op de sites.
 4. op de Sites niet te adverteren of verkoop aanbieden te doen van goederen en diensten.
 5. om niet te omzeilen, uitschakelen of anderszins interfereren met beveiligings gerelateerde kenmerken van de Sites, inclusief functies die het gebruik of het kopiëren van Inhoud verhinderen of beperken of beperkingen op het gebruik van de Sites en / of de Inhoud die erin is vastgelegd afdwingen.
 6. niet deel te nemen aan het ongeoorloofd inlijsten of linken naar de Sites.
 7. ons en andere gebruikers niet te bedriegen of misleiden, vooral in elke poging om gevoelige accountinformatie te geven, zoals gebruikerswachtwoorden;
 8. geen oneigenlijk gebruik te maken van onze ondersteunende diensten of dien valse meldingen van misbruik of wangedrag.
 9. geen deelneemt aan elk geautomatiseerd gebruik van het systeem, zoals het gebruik van scripts om opmerkingen of berichten te verzenden of gebruik te maken van datamining, robots of vergelijkbare tools voor het verzamelen en extraheren van gegevens.
 10. niet te interferen met, verstoort of een overmatige belasting vormt voor de sites of de netwerken of services, die zijn verbonden met de sites.
 11. om u niet voor te doen als een andere gebruiker of persoon of de gebruikersnaam van een andere gebruiker gebruikt.
 12. uw profiel niet te verkopen of anderszins over te dragen.
 13. geen gebruik te maken van alle verkregen informatie van de Sites om iemand anders lastig te vallen, te misbruiken of te schaden.
 14. geen gebruik te maken van de Sites als onderdeel van een poging om met ons te concurreren of anderszins de Sites en / of de Inhoud een onderneming die inkomsten genereert of een commerciële onderneming.
 15. niet te ontcijferen, broncodes om te zetten of uit te elkaar halen, software te monteren of terug te zetten, die een deel van de Sites bevat of op welke manier dan ook.
 16. u niet probeert alle maatregelen van de Sites, die zijn ontworpen om de toegang tot de Sites of een deel van de Sites te voorkomen, te beperken of te omzeilen.
 17. u niet onze medewerkers of agenten, die betrokken zijn bij het leveren van een deel van de Sites, lastig valt, irriteert, intimideert of bedreigt.
 18. niet de copyright- of andere eigendomsrechten-kennisgeving van elke Inhoud verwijdert.
 19. u geen aanpassingen doet aan de software van de Sites of deze kopiëert, inclusief maar niet beperkt tot Flash, PHP, HTML, JavaScript of andere code.
 20. u geen virussen, Trojaanse paarden probeert te verzenden te uploaden of ander materiaal, waaronder overmatig gebruik van hoofdletters en spamming (doorlopend plaatsen van herhalingstekst), die het ononderbroken gebruik en genot van de Sites wijzigt, schaadt, verstoort, verandert of het gebruik beïnvloedt van functies, werking of onderhoud van de Sites.
 21. niet te uploaden of verzenden (of proberen te uploaden of verzenden) van materiaal dat fungeert als een passief of actief mechanisme voor het verzamelen of verzenden van informatie, inclusief maar niet beperkt tot duidelijke grafische uitwisselingsformaten ("gifs"), 1 × 1 pixels, web bugs, cookies of andere soortgelijke apparaten (ook wel "spyware" of "passieve verzamelmechanismen" of "pcms" genoemd).
 22. met uitzondering van het standaardgebruik van de zoekmachine of het gebruik van de internetbrowser, geen geautomatiseerd systeem te gebruiken, lanceren, ontwikkelen of distribueren, inclusief maar niet beperkt tot spider-, robot-, cheat-hulpprogramma's, scraper of offline-lezers die toegang hebben tot de Sites, of gebruiken of starten van ongeoorloofd script of andere software.
 23. niet geringschattend te doen of schade te brengen aan ons en / of de Sites.
 24. de Sites niet op een manier te gebruiken die niet strookt met de toepasselijke wet- en regelgeving.

DOOR GEBRUIKERS GEGENEREERDE BIJDRAGEN

De Sites kunnen u uitnodigen om te chatten, een bijdrage te leveren aan, of deel te nemen aan blogs, mededelingen borden, online forums en andere functies en kunnen u de mogelijkheid bieden om te creëren, in te dienen, posten, weer te geven, verzenden, uit te voeren, publiceren, verspreiden, of inhoud en materialen naar ons te sturen of op de Sites, inclusief maar niet beperkt tot tekst, geschriften, video, audio, foto's, grafische afbeeldingen, opmerkingen, suggesties of persoonlijke informatie of ander materiaal (gezamenlijk "Bijdragen").

Bijdragen kunnen zichtbaar zijn voor andere gebruikers van de Sites en via websites van derden. Als zodanig kunnen alle bijdragen die u verzendt, als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk worden behandeld. Wanneer u bijdragen levert of beschikbaar maakt, verklaart en garandeert u dat :

 1. u met het maken, verspreiden, verzenden, openbaar weergeven of uitvoeren en het openen, downloaden of kopiëren van uw bijdragen geen inbreuk doet op de eigendomsrechten, inclusief maar niet beperkt tot het auteursrecht, patent, handelsmerk, handelsgeheim of morele rechten van een derde partij.
 2. u de maker en eigenaar bent van of beschikt over de benodigde licenties, rechten, toestemmingen, releases en machtigingen om ons, de Sites en andere gebruikers van de Sites te gebruiken om uw Bijdragen te gebruiken op elke manier die door de Sites wordt overwogen en deze Gebruiksvoorwaarden.
 3. u schriftelijke toestemming geeft vrijgave en / of toestemming van elke identificeerbare individuele persoon in uw Bijdragen om de naam of beeltenis van elke identificeerbare individuele persoon te gebruiken om inclusie en gebruik van uw Bijdragen mogelijk te maken op elke manier die wordt overwogen door de Sites en deze gebruiksvoorwaarden.
 4. uw bijdragen niet onjuist, onnauwkeurig of misleidend zijn.
 5. uw bijdragen geen ongevraagde of ongeautoriseerde advertenties, promotiemateriaal, piramidespelen, kettingbrieven, spam, massale mailingen of andere vormen van verzoeken zijn.
 6. uw bijdragen niet obsceen, onzedelijk, wulps, smerig, gewelddadig, intimiderend, smadelijk, lasterlijk of anderszins aanstootgevend (zoals door ons bepaald) zijn.
 7. uw bijdragen doen niemand spot, spot, kleineren, intimideren of misbruiken.
 8. uw bijdragen niet pleiten voor de gewelddadige omverwerping van een regering of het aanzetten, aanmoedigen of bedreigen van fysieke schade aan een ander.
 9. uw bijdragen niet in strijd zijn met enige toepasselijke wet, regelgeving of regel.
 10. uw bijdragen niet in strijd zijn met de privacy- of publiciteitsrechten van derden.
 11. uw bijdragen geen materiaal bevatten dat persoonlijke informatie opvraagt van iemand onder de 18 jaar of mensen misbruikt onder de 18 op een seksuele of gewelddadige manier.
 12. uw bijdragen niet in strijd zijn met federale- of staatswetgeving met betrekking tot kinderpornografie, of anderszins bedoeld om de gezondheid of het welzijn van minderjarigen te beschermen.
 13. uw bijdragen geen beledigende opmerkingen bevatten, die verband houden met ras, nationale afkomst, geslacht, seksuele voorkeur of lichamelijke handicap.
 14. uw bijdragen niet anderszins in overtreding zijn, of verwijzen naar materiaal, dat in overtre-ding is, enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden of enige toepasselijke wet- of regelgeving.

Elk gebruik van de Sites in strijd met het voorgaande is in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden en kan onder andere resulteren in de beëindiging of schorsing van uw rechten om de Sites te gebruiken.

LIDMAATSCHAPSBIJDRAGE

Het gebruik en de distributie kunnen plaatsvinden in alle media-indelingen en via alle mediakanalen. Deze licentie is van toepassing op alle vormen, media of technologie die nu of hierna worden ontwikkeld en omvat ons gebruik van uw naam, bedrijfsnaam en franchisenaam, indien van toepassing en elk van de handelsmerken, servicemerken, handelsnamen, logo's, persoonlijke en commerciële afbeeldingen die u verstrekt. U ziet af van alle morele rechten in uw Bijdragen en u garandeert dat morele rechten niet anders zijn gesteld in uw Bijdragen.

We doen geen eigendomsrecht op uw Bijdragen. U behoudt het volledige eigendom van al uw Bijdragen en alle intellectuele eigendomsrechten of andere eigendomsrechten die aan uw Bijdragen zijn gekoppeld. Wij zijn niet aansprakelijk voor uitspraken of voorstellingen in uw Bijdragen die u op enig gebied op de Sites verstrekt.

U bent zelf verantwoordelijk voor uw Bijdragen aan de Sites en u stemt er uitdrukkelijk mee in ons te ontheffen van elke en alle verantwoordelijkheid en af te zien van juridische stappen tegen ons met betrekking tot uw Bijdragen.

We hebben het recht om naar eigen goeddunken (1) Bijdragen te bewerken, te wijzigen of anderszins te wijzigen; (2) om Bijdragen opnieuw te categoriseren om ze op meer geschikte locaties op de Sites te plaatsen; en (3) om Bijdragen vooraf te screenen of te verwijderen op elk moment en om welke reden dan ook, zonder kennisgeving. We zijn niet verplicht om uw bijdragen te controleren.

RICHTLIJNEN VOOR BEOORDELINGEN

Wij kunnen u gebieden op de Sites verschaffen om recensies of beoordelingen achter te laten. Wanneer u een beoordeling plaatst, moet u voldoen aan de volgende criteria:

 1. U moet ervaring hebben uit de eerste hand met de persoon / entiteit die wordt beoordeeld;
 2. Uw beoordelingen mogen geen aanstootgevende, godslastering, of beledigende, racistische, aanstootgevende of haattaal bevatten;
 3. Uw beoordelingen mogen geen discriminerende referenties bevatten, die gebaseerd zijn op religie, ras, geslacht, nationale afkomst, leeftijd, burgerlijke staat, seksuele geaardheid of handicap;
 4. Uw beoordelingen mogen geen verwijzingen naar illegale activiteiten bevatten;
 5. U mag niet gelieerd zijn aan concurrenten als u negatieve beoordelingen plaatst;
 6. U moet geen conclusies trekken met betrekking tot de legaliteit van gedrag;
 7. U mag geen valse of misleidende verklaringen plaatsen;
 8. U mag geen campagne organiseren waarin anderen worden aangemoedigd om beoordelingen te publiceren, ongeacht of deze positief of negatief zijn.

We kunnen naar eigen goeddunken beoordelingen accepteren, weigeren of verwijderen. We zijn absoluut niet verplicht om beoordelingen te controleren of recensies te verwijderen, zelfs als iemand beoordelingen als aanstootgevend of onnauwkeurig beschouwt. Recensies worden niet door ons goedgekeurd en vertegenwoordigen niet noodzakelijk onze mening of de mening van een van onze partners of affiliates.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige beoordeling of voor claims, aansprakelijkheden of verliezen die voortvloeien uit een beoordeling. Door een beoordeling te plaatsen, verleent u ons hierbij een eeuwigdurend, niet-exclusief, wereldwijd, royaltyvrij, volledig betaald, toewijsbaar en onherroepbaar recht en licentie voor het reproduceren, wijzigen, vertalen, verzenden op welke manier dan ook, weergeven, uitvoeren, en / of alle inhoud met betrekking tot beoordelingen te verspreiden.

RICHTLIJNEN VOOR BEOORDELINGEN

Gebruik Licentie

Als u de Sites opent via een mobiele applicatie, verlenen wij u een herroepbaar, niet-exclusief, niet-overdraagbaar, beperkt recht om de mobiele applicatie te installeren en te gebruiken op draadloze elektronische apparaten, die eigendom zijn van of beheerd worden door u en om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de mobiele applicatie op dergelijke apparaten, strikt in overeenstemming met de bepalingen en voorwaarden van deze mobiele applicatie licentie in deze

Gebruiksvoorwaarden.
 1. Omzetten, terugzetten, demonteren, proberen de broncode te herleiden of de toepassing te decoderen;
 2. Wijzigingen aanbrengen, aanpassingen, verbeteringen, uitbreidingen, vertalingen of afgeleide werken van de toepassing;
 3. Schending van toepasselijke wetten, regels of voorschriften in verband met uw toegang tot of gebruik van de toepassing;
 4. Een eigendomsverklaring (inclusief eventuele kennisgeving van copyright of handelsmerk) die door ons of de licentiegevers van de toepassing is geplaatst, verwijderen, wijzigen of verbergen;
 5. Gebruik de applicatie voor inkomsten genererende activiteiten, commerciële ondernemingen of andere doeleinden waarvoor deze niet is ontworpen of bedoeld;
 6. Maak de toepassing beschikbaar via een netwerk of een andere omgeving, die toegang of gebruik door meerdere apparaten of gebruikers tegelijkertijd mogelijk maakt;
 7. Gebruik de toepassing voor het maken van een product, dienst of software, die direct of indirect concurrerend is met of op een andere manier een aanvulling is voor de toepassing;
 8. Gebruik de toepassing om geautomatiseerde zoekopdrachten naar een website te verzenden of om ongevraagde commerciële e-mail te verzenden;
 9. Gebruik alle vertrouwelijke informatie of een van onze interfaces of onze andere intellectuele eigendommen bij het ontwerpen, ontwikkelen, produceren, licentiëren of distribueren van toepassingen, accessoires of apparaten voor gebruik met de toepassing.

Apple en Android-apparaten

De volgende voorwaarden zijn van toepassing wanneer u een mobiele app gebruikt die is verkregen van de Apple Store of Google Play (elk een "App-distributeur") om toegang te krijgen tot de Sites:

 1. De licentie die aan u is verleend voor onze mobiele applicatie is beperkt tot een niet-overdraagbare licentie om de applicatie te gebruiken op een apparaat dat gebruik maakt van de Apple iOS- of Android-besturingssystemen, indien van toepassing, en in overeenstemming met de gebruiksregels die zijn uiteengezet in de toepasselijke app Servicevoorwaarden van de distributeur;
 2. De websites zijn verantwoordelijk voor het verlenen van onderhouds- en ondersteunings-services met betrekking tot de mobiele applicatie, zoals gespecificeerd in de bepalingen en voorwaarden van deze mobiele applicatielicentie, die in deze gebruiksvoorwaarden zijn opgenomen of zoals anders vereist, door de toepasselijke wetgeving en u erkent dat elke app-distributeur geen enkele verplichting heeft om onderhouds- en ondersteuningsdiensten met betrekking tot de mobiele applicatie te leveren;
 3. In het geval dat de mobiele applicatie niet voldoet aan enige toepasselijke garantie, kunt u de toepasselijke App-distributeur hiervan op de hoogte stellen, en de App-distributeur zal, in overeenstemming met zijn voorwaarden en polissen, de aankoopprijs, indien van toepassing, terugbetalen voor de mobiele applicatie en voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, heeft de App-distributeur geen enkele andere garantieverplichting met betrekking tot de mobiele applicatie;
 4. U verklaart en garandeert dat (i) u zich niet bevindt in een land dat is onderworpen aan een embargo van de Amerikaanse overheid, of dat door de Amerikaanse overheid is aangewezen als een land dat "terroristen ondersteunt" en (ii) u niet op een lijst staat van de Amerikaanse overheid van verboden of beperkte partijen;
 5. U moet zich houden aan de toepasselijke voorwaarden van een derde partij bij het gebruik van de mobiele applicatie, bijv. Als u een VoIP-toepassing heeft, mag u bij het gebruik van de mobiele applicatie niet in overtreding zijn van hun draadloze gegevensservice overeenkomst;
 6. U erkent en gaat ermee akkoord dat de App-distributeurs derde begunstigden zijn van de bepalingen en voorwaarden in deze mobiele toepassingslicentie in deze Gebruiksvoorwaarden, en dat elke App-distributeur het recht heeft (en geacht wordt het recht te hebben aanvaard) om de bepalingen en voorwaarden in deze mobiele toepassingslicentie in deze Gebruiksvoor-waarden tegen u als derde begunstigde daarvan af te dwingen.

SOCIALE MEDIA

Als onderdeel van de functionaliteit van de Sites kunt u uw account koppelen aan onlineaccounts die u heeft met externe serviceproviders (elk dergelijk account, een "Account van derden") door: (1) uw derde account login-informatie te verstrekken via de Sites; of (2) ons toegang te verlenen tot uw derde account, zoals is toegestaan onder de toepasselijke algemene voorwaarden, die van toepassing zijn op uw gebruik van elk extern account.

U verklaart en garandeert, dat u gerechtigd bent om de inloggegevens van uw Account van derden aan ons bekend te maken en / of ons toegang kunt verlenen tot uw externe account, zonder dat enige van de bepalingen en voorwaarden die van toepassing zijn op uw gebruik van het toepasselijke Account van derden en zonder ons te verplichten om vergoedingen te betalen of ons te onderwerpen aan eventuele gebruiksbeperkingen, die zijn opgelegd door de externe serviceprovider van het externe account.

Door ons toegang te verlenen tot Accounts van derden, begrijpt u dat (1) wij alle content die u hebt verstrekt en opgeslagen in uw Account van derden (het "Sociale Netwerk") kunnen openen, beschikbaar stellen en opslaan (indien van toepassing). Inhoud ") zodat deze beschikbaar is op en via de Sites via uw account, inclusief maar niet beperkt tot vriendenlijsten en (2) we kunnen aanvullende informatie aan u verstrekken en ontvangen van uw derde Account, voor zover u op de hoogte wordt gebracht wanneer u uw account verbindt met het account van derden.

Afhankelijk van de door u gekozen externe accounts en afhankelijk van de privacy-instellingen, die u in dergelijke Externe Accounts hebt ingesteld, is persoonlijk identificeerbare informatie, die u naar uw externe accounts verzendt, mogelijk beschikbaar op en via uw account op de sites.

Houd er alstublieft rekening mee dat, als een externe account of bijbehorende service niet langer beschikbaar is of onze toegang tot een dergelijke derde partij wordt beëindigd door de externe serviceprovider, de inhoud van sociale netwerken mogelijk niet langer beschikbaar is op en via de sites. U kunt op elk gewenst moment de verbinding tussen uw account op de Sites en uw Externe Accounts uitschakelen.

HOUD ER ALSTUBLIEFT REKENING MEE, DAT UW RELATIE MET DE DERDE PARTIJ SERVICE PROVIDERS, DIE VERBONDEN ZIJN MET UW DERDE PARTIJ ACCOUNTS, UITSLUITEND BESTAAT UIT UW OVEREENKOMST MET DEZE DIENSTVERLENERS VAN DERDEN. We doen geen moeite om de inhoud van een sociaal netwerk te herzien voor welk doel dan ook, inclusief maar niet beperkt tot nauwkeurigheid, legaliteit of niet-inbreuk, en we zijn niet verantwoordelijk voor inhoud van het sociale netwerk.

U erkent en gaat er mee akkoord dat wij toegang kunnen krijgen tot uw e-mailadresboek dat is gekoppeld aan een Externe Account en uw contactenlijst, die is opgeslagen op uw mobiele apparaat, tablet of computer, uitsluitend om u te identificeren en te informeren over die contacten, die zich ook hebben geregistreerd om de Sites te gebruiken .

U kunt de verbinding tussen de Sites en uw Externe Account deactiveren door contact met ons op te nemen via de onderstaande contactgegevens of via uw accountinstellingen (indien van toepassing). We zullen proberen alle informatie die op onze servers is opgeslagen en die via een dergelijke Externe Account is verkregen, te verwijderen, met uitzondering van de gebruikersnaam en profielfoto die aan uw account zijn gekoppeld.

INZENDINGEN

U erkent en gaat ermee akkoord dat alle vragen, opmerkingen, suggesties, ideeën, feedback of andere informatie met betrekking tot de Sites ("Inzendingen") die u aan ons verstrekt, niet-vertrouwelijk zijn en ons eigendom worden. Wij bezitten de exclusieve rechten, inclusief alle intellectuele eigendomsrechten en hebben recht op het onbeperkte gebruik en de verspreiding van deze Inzendingen voor elk wettig doel, commercieel of anderszins, zonder erkenning of compensatie aan u.

U doet hierbij afstand van alle morele rechten op dergelijke Inzendingen en u garandeert hierbij dat dergelijke Inzendingen origineel bij u zijn of dat u het recht hebt om dergelijke Inzendingen in te dienen. U stemt ermee in dat er geen verhaal bij ons kan worden gehaald voor enige vermeende of daadwerkelijke inbreuk op, of verduistering van enig eigendomsrecht in uw Inzendingen.

WEBSITES EN HUN INHOUD VAN DERDEN

De Sites kunnen (of u kunt verzonden worden via de Sites) links naar andere websites ("Websites van Derden") bevatten, evenals artikelen, foto's, tekst, afbeeldingen, ontwerpen, muziek, geluid, video, informatie, applicaties, software en andere inhoud of items, die toebehoren aan of afkomstig zijn van derden ("Inhoud van derden").

Dergelijke websites van derden en de inhoud er van worden niet door ons onderzocht, gecontroleerd of gecontroleerd op juistheid of volledigheid en we zijn niet verantwoordelijk voor enige websites van derde partijen, waartoe toegang wordt verkregen via de Sites of geposte inhoud van derden, beschikbaar via of geïnstalleerd op de sites, inclusief de inhoud, nauwkeurigheid, beledigingen, meningen, betrouwbaarheid, privacy praktijken of ander beleid van of opgenomen in de websites van derden of de inhoud er van.

Het opnemen van, linken naar of toestaan van het gebruik of de installatie van websites van derden of inhoud van derden houdt geen goedkeuring of goedkeuring door ons in. Als u besluit de Sites te verlaten en toegang krijgt tot de Websites van derden of om de Inhoud van derden te gebruiken of te installeren, doet u dit op eigen risico en dient u zich ervan bewust te zijn dat deze Gebruiksvoorwaarden niet langer van toepassing zijn.

U dient de van toepassing zijnde voorwaarden en beleidslijnen, inclusief privacy- en verzamelde gegevens van elke website waarnaar u navigeert vanaf de Sites te bekijken of die betrekking hebben op alle applicaties die u gebruikt of installeert vanaf de Sites. Alle aankopen die u via websites van derden doet, zullen via andere websites en bij andere bedrijven plaatsvinden en wij nemen geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot dergelijke aankopen, die exclusief tussen u en de toepasselijke derde partij plaatsvinden.

U stemt ermee in en erkent dat wij de producten of diensten die worden aangeboden op websites van derden niet onderschrijven en dat u ons vrijwaart van schade veroorzaakt door uw aankoop van dergelijke producten of diensten. Bovendien zult u ons vrijwaren van alle verliezen die u heeft geleden of schade die aan u is toegebracht met betrekking tot of op enigerlei wijze voortvloeiend uit inhoud van derden of enig contact met websites van derden.

ADVERTEERDERS

We kunnen adverteerders toestaan om hun advertenties en andere informatie in bepaalde delen van de Sites weer te geven, zoals advertenties aan de zijkant of banneradvertenties. Als u een adverteerder bent draagt u de volledige verantwoordelijkheid voor alle advertenties die u op de Sites plaatst en voor alle diensten die op de Sites worden aangeboden of producten die via die advertenties worden verkocht.

Verder garandeert en verklaart u als adverteerder dat u alle rechten en bevoegdheid bezit om advertenties op de Sites te plaatsen, inclusief, maar niet beperkt tot, intellectuele eigendomsrechten, publiciteitsrechten en contractuele rechten.

Als adverteerder gaat u ermee akkoord dat dergelijke advertenties zijn onderworpen aan onze Digital Millennium Copyright Act ("DMCA"), Kennisgeving- en Beleidsbepalingen zoals hieronder beschreven en u begrijpt en gaat ermee akkoord, dat er geen terugbetaling of andere compensatie voor DMCA neergehaalde gerelateerde problemen zal zijn. We bieden gewoon de ruimte om dergelijke advertenties te plaatsen en we hebben geen andere relatie met adverteerders.

SITESBEHEER

We behouden ons het recht voor, maar hebben niet de plicht, om:

 1. de sites te controleren op overtredingen van deze gebruiksvoorwaarden;
 2. gepaste juridische stappen tegen iedereen te ondernemen die, naar eigen goeddunken, de wet of deze gebruiksvoorwaarden schendt, inclusief maar niet beperkt tot het melden van dergelijke gebruikers aan wetshandhavingsinstanties;
 3. naar eigen goeddunken en zonder beperking, de toegang tot, de beperking van de beschikbaarheid van of het uitsluiten (voor zover technisch mogelijk) van uw Bijdragen of een deel daarvan te beperken of onmogelijk maken;
 4. naar eigen goeddunken en zonder beperking, kennisgeving of aansprakelijkheid de Sites te verwijderen of op een andere manier alle bestanden en inhoud, die overdreven groot zijn of die op enige manier belastend zijn voor onze systemen, uit te schakelen;
 5. de Sites op een manier te beheren dan die is ontworpen om onze rechten en eigendommen te beschermen en om de goede werking van de Sites te vergemakkelijken.

PRIVACY BELEID

Wij geven om privé gegevens en de beveiliging. Lees ons Privacy beleid op de Sites. Door de Sites te gebruiken, gaat u er mee akkoord gebonden te zijn aan ons Privacy beleid, dat is opgenomen in deze Gebruiksvoorwaarden. Houd er rekening mee dat de sites mogelijk worden gehost in de Verenigde Staten.

Als u toegang krijgt tot de Sites van de Europese Unie, Azië of andere delen van de wereld met wetten of andere vereisten, die van toepassing zijn op het verzamelen, gebruiken of vrijgeven van persoonlijke gegevens, die verschillen van toepasselijke wetgeving in de Verenigde Staten, dan door uw voortgezet gebruik van de Sites, draagt u uw gegevens over aan de Verenigde Staten en stemt u er uitdrukkelijk mee in dat uw gegevens worden overgedragen naar en verwerkt in de Verenigde Staten.

DIGITALE MILLENNIUM COPYRIGHT ACT (DMCA) KENNISGEVING EN BELEID (VERENIGDE STATEN IN VERDRAG OF OVEREENKOMST)

Meldingen

We respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Als u van mening bent dat enig materiaal dat beschikbaar is op of via de Sites inbreuk maakt op enig auteursrecht dat u bezit of beheert, dient u onmiddellijk onze Aangewezen Copyright Agent hiervan op de hoogte te stellen via de onderstaande contactgegevens (een "Melding").

Een kopie van uw melding wordt verzonden naar de persoon die het materiaal heeft gepost of opgeslagen en dat is geadresseerd in de melding. Houd er rekening mee dat u volgens de federale wetgeving aansprakelijk kan worden gesteld voor schade als u een onjuiste voorstelling van zaken maakt in een melding. Als u er niet zeker van bent dat materiaal dat zich bevindt op of waarnaar wordt gelinkt door de Sites inbreuk maakt op uw auteursrecht, moet u overwegen eerst contact op te nemen met een advocaat.

Alle meldingen moeten voldoen aan de vereisten van DMCA 17 USC § 512 (c) (3) en de volgende informatie bevatten:
 1. Een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarop naar verluidt inbreuk is gemaakt;
 2. Identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan wordt beweerd dat het is geschonden of als meerdere auteursrechtelijk beschermde werken op de Sites onder de Kennisgeving vallen, een representatieve lijst van dergelijke werken op de Sites;
 3. Identificatie van het materiaal waarvan wordt beweerd dat het inbreuk maakt of dat het onderwerp is van een inbreuk en dat moet worden verwijderd of waartoe de toegang moet worden uitgeschakeld en informatie die redelijkerwijs voldoende is om ons in staat te stellen het materiaal te lokaliseren;
 4. Informatie die redelijkerwijs voldoende is om ons in staat te stellen contact op te nemen met de klagende partij, zoals een adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, een e-mailadres waarmee de klagende partij kan worden gecontacteerd;
 5. Een verklaring dat de klagende partij te goeder trouw gelooft dat het gebruik van het materiaal op de manier waarover wordt geklaagd niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, diens vertegenwoordiger of de wet;
 6. Een verklaring dat de informatie in de kennisgeving nauwkeurig is en op straffe van meineed, dat de klagende partij gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht, waarop naar verluidt inbreuk wordt gemaakt.

INDIENEN VAN EEN KLACHT

Als u denkt dat uw eigen auteursrechtelijk beschermd materiaal van de Sites is verwijderd als gevolg van een fout of onjuiste identificatie kunt u bij ons, onze Aangewezen Copyright Agent, een schriftelijk verweer indienen met behulp van de contactgegevens hieronder (een "Klacht").

Om een effectieve klacht volgens de DMCA in te dienen, moet uw aanklacht hoofdzakelijk het volgende bevatten:
 1. Identificatie van het materiaal dat is verwijderd of uitgeschakeld en de locatie waarop het materiaal verscheen voordat het werd verwijderd of uitgeschakeld;
 2. Een verklaring dat u instemt met de bevoegdheid van de federale rechtbank waarin uw adres is gevestigd, of als uw adres zich buiten de Verenigde Staten bevindt, voor een gerechtelijk arrondissement waarin wij zijn gevestigd;
 3. Een verklaring dat u diensten van proces accepteert van de partij die de kennisgeving heeft ingediend of de agent van de partij;
 4. Uw naam, adres en telefoonnummer;
 5. Een verklaring op straffe van meineed dat u te goeder trouw gelooft dat het betreffende materiaal is verwijderd of uitgeschakeld als gevolg van een fout of onjuiste identificatie van het materiaal dat moet worden verwijderd of uitgeschakeld;
 6. Uw fysieke of elektronische handtekening.

Als u ons een geldige, schriftelijke Klacht stuurt die voldoet aan de hierboven beschreven vereisten, zullen wij uw verwijderde of uitgeschakelde materiaal herstellen, tenzij we eerst bericht ontvangen van de partij die de Kennisgeving indient en ons meedeelt dat die partij een rechtszaak heeft aangespannen om u tegen te houden van het plegen van inbreuk makende activiteiten met betrekking tot het betreffende materiaal.

Houd er rekening mee dat als u er ten onrechte van uitgaat dat de uitgeschakelde of verwijderde inhoud per abuis of onjuiste identificatie is verwijderd, u mogelijk aansprakelijk bent voor schade, inclusief kosten en lonen van advocaten. Het indienen van een valse tegenvordering is meineed.

Aangewezen Copyright Agent
Quaestor Solutions, LLC
Tav: Copyright Agent
135, Kyle Buildings, Triq il-Mediterran,
St. Julian's. STJ 1870, Malta, EU
support@Quaestor.io

INBREUK OP AUTEURSRECHT

We respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Als u van mening bent dat materiaal dat beschikbaar is op of via de Sites inbreuk maakt op auteursrechten die u bezit of beheert, dient u ons onmiddellijk op de hoogte te stellen via de onderstaande contactgegevens (een "Kennisgeving"). Een kopie van uw kennisgeving wordt verzonden naar de persoon die het materiaal heeft gepost of opgeslagen dat is vernoemd in de melding.

Houd er rekening mee dat u volgens de federale wetgeving aansprakelijk kan worden gesteld voor schade als u een onjuiste voorstelling van zaken maakt in een kennisgeving. Als u er niet zeker van bent dat materiaal dat zich bevindt op of waarnaar wordt gelinkt door de Sites inbreuk maakt op uw auteursrecht, moet u overwegen eerst contact op te nemen met een advocaat.

TERMIJN EN BEËINDIGING

Deze Gebruiksvoorwaarden blijven volledig van kracht terwijl u de Sites gebruikt. ZONDER BEPERKING VAN ENIGE ANDERE BEPALING VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN BEHOUDEN WE ONS HET RECHT VOOR DAT ONZE WILLEKEURIGHEID EN ZONDER KENNISGEVING OF AANSPRAKELIJKHEID DE TOEGANG TOT EN HET GEBRUIK VAN DE SITES BETREFFEND (MET INBEGRIP VAN HET BLOKKEREN VAN BEPAALDE IP-ADRESSEN) AAN IEDERE PERSOON OM ENIGE REDEN OF GEEN ENKELE REDEN, INCLUSIEF ZONDER BEPERKING VAN SCHENDING VAN ENIGE VERKLARING, GARANTIE OF VERBAND IN DEZE ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN OF VAN ENIGE TOEPASSELIJKE WETGEVING OF REGELGEVING. WIJ KUNNEN UW GEBRUIK OF PARTICIPATIE IN DE SITES BEËINDIGEN OF VERWIJDEREN [UW ACCOUNT EN] ALLE INHOUD OF INFORMATIE DIE U OP ELK MOMENT HEEFT GEPLAATST, ZONDER WAARSCHUWING OF TERUGHOUDENDHEID.

Als we uw account om welke reden dan ook beëindigen of opschorten, is het u verboden om te registreren en een nieuw account aan te maken onder uw naam, een valse of geleende naam of de naam van een derde partij, zelfs als u namens de derde partij optreedt.

Behalve het beëindigen of opschorten van uw account, behouden we ons het recht voor om gepaste juridische stappen te ondernemen, inclusief maar niet beperkt tot civielrechtelijk, strafrechtelijk en gerechtelijk verhaal.

AANPASSINGEN EN ONDERBREKINGEN

We behouden ons het recht voor de inhoud van de sites op elk gewenst moment of om welke reden dan ook naar eigen goeddunken zonder kennisgeving te wijzigen, aan te passen of te verwijderen. We zijn echter niet verplicht om informatie op onze Sites bij te werken. We behouden ons ook het recht voor om op enig moment de Sites geheel of gedeeltelijk zonder kennisgeving te wijzigen of te beëindigen.

We zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of beëindiging van de Sites.

We kunnen niet garanderen dat de Sites te allen tijde beschikbaar zullen zijn. We kunnen hardware, software of andere problemen ervaren of onderhoud uitvoeren met betrekking tot de Sites, wat resulteert in onderbrekingen, vertragingen of fouten.

Wij behouden ons het recht voor om de Sites te allen tijde of om welke reden dan ook zonder kennisgeving aan u te wijzigen, herzien, bij te werken, op te schorten, stop te zetten of anderszins te wijzigen. U stemt ermee in dat wij op geen enkele manier aansprakelijk zijn voor enig verlies, schade of ongemak veroorzaakt door uw onvermogen om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Sites tijdens enige downtime of beëindiging van de Sites.

Niets in deze Gebruiksvoorwaarden zal worden uitgelegd als een verplichting voor ons om de Sites te onderhouden en te ondersteunen of om eventuele correcties, updates of releases in verband daarmee aan te leveren.

TOEPASSELIJK RECHT

Deze gebruiksvoorwaarden en uw gebruik van de sites worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de Republiek Malta die van toepassing zijn op gemaakte en volledig uitgevoerde overeenkomsten binnen de Republiek Malta, zonder rekening te houden met de beginselen van conflictenrecht.

GESCHILLENBESLECHTING

Optie 1:

Elke juridische actie van welke aard dan ook, die door u of ons wordt gebracht (collectief, de "Partijen" en individueel, een "Partij") wordt begonnen of vervolgd in de rechtbanken in Republiek Malta en de Partijen stemmen hierbij in en zien af van alle verweren van gebrek aan persoonlijke jurisdictie en beschikbaarheid met betrekking tot locatie en jurisdictie in dergelijke rechtbanken.

Optie 2: informele onderhandelingen

Om de oplossing te bespoedigen en de kosten te beheersen van geschillen, strijdpunten of vorderingen in verband met deze gebruiksvoorwaarden (elk een "geschil" en gezamenlijk de "geschillen") die door u of ons (individueel, een "partij" en collectief) zijn ingediend , de "Partijen"), komen de Partijen overeen om eerst tenminste 60 dagen voorafgaand aan het in gang zetten van een arbitrage, informeel te onderhandelen over Geschillen (met uitzondering van de hieronder nadrukkelijk uiteengezette geschillen). Dergelijke informele onderhandelingen beginnen na schriftelijke kennisgeving van de ene partij aan de andere partij.

Bindend besluit

Indien de Partijen een geschil niet kunnen oplossen door middel van informele onderhandelingen, zal het geschil (met uitzondering van de geschillen die hieronder uitdrukkelijk worden uitgesloten) uiteindelijk en uitsluitend worden opgelost door bindende arbitrage. U BEGRIJPT DAT ZONDER DEZE BEPALING U HET RECHT ZAL HEBBEN OM EEN RECHTZAAK AAN TE SPANNEN MET EEN JURY UITSPRAAK.

De arbitrage kan persoonlijk worden uitgevoerd, via de indiening van documenten, telefonisch of online. De arbiter zal schriftelijk een beslissing nemen, maar hoeft geen motivering te geven tenzij een van beide partijen daarom verzoekt.

De arbiter moet de toepasselijke wet volgen en elke uitspraak kan worden betwist als de arbiter nalaat dit te doen. Tenzij anders vereist door de toepasselijke regels of toepasselijke wetgeving, vindt de arbitrage plaats in de Republiek Malta.

Tenzij anders hierin bepaald, kunnen de partijen in de rechtbank procederen om arbitrage te eisen, de procedure te schorsen in afwachting van arbitrage, of om de uitspraak van de arbiter te bevestigen, te wijzigen, te verwijderen of in te stellen.

Als om welke reden dan ook een geschil voor de rechtbank plaatsvindt in plaats van arbitrage, wordt het geschil aanhangig gemaakt of vervolgd voor de rechtbanken in de Republiek Malta en geven de partijen hierbij toestemming en zien af van alle verweren wegens gebrek aan persoonlijke jurisdictie en bij gebrek aan rechtsbeschikbaarheid met betrekking tot locatie en jurisdictie in dergelijke rechtbanken.

Toepassing van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken en de Uniforme wet Informatica voor computerinformatie (UCITA) zijn van deze gebruiksvoorwaarden uitgesloten.

In geen geval zal enig geschil dat door een van de partijen wordt aangespannen op welke manier dan ook tegen de Sites worden gestart later dan een jaar nadat de oorzaak van de actie is ontstaan. Als deze bepaling onwettig of onuitvoerbaar wordt bevonden, zal geen van beide partijen er voor kiezen enig geschil te beslechten dat valt onder dat gedeelte van deze bepaling dat als onwettig of onuitvoerbaar wordt beschouwd en een dergelijk geschil zal worden beslecht door een bevoegde rechtbank binnen de rechtbanken, die zijn vermeld voor jurisdictie hierboven en de partijen komen overeen zich te onderwerpen aan de persoonlijke jurisdictie van die rechtbank.

Optie 3: Bindende Arbitrage

Om de oplossing te bespoedigen en de kosten te beheersen van elk geschil, meningsverschil of vordering in verband met deze Gebruiksvoorwaarden (elk een "geschil" en collectief, "geschillen"), elk geschil dat door u of ons wordt gebracht (individueel, een "partij" en gezamenlijk, de "Partijen") worden uiteindelijk en exclusief opgelost door bindende arbitrage.

U KUNT BEGRIJPEN DAT ZONDER DEZE BEPALING U HET RECHT ZAL HEBBEN EEN AANKLACHT IN TE DIENEN BIJ HET GERECHTSHOF MET EEN JURY. De arbitrage wordt aangevangen en uitgevoerd onder de commerciële arbitrageregels die van toepassing zijn binnen de Republiek Malta.

Uw arbitragekosten en uw aandeel in de arbitragetegemoetkoming worden bepaald door de Regels.

De arbitrage kan persoonlijk worden uitgevoerd, via de indiening van documenten, telefonisch of online. De arbiter zal schriftelijk een beslissing nemen, maar hoeft geen motivering te geven tenzij een van beide partijen daarom verzoekt. De arbiter moet de toepasselijke wet volgen en elke uitspraak kan worden betwist als de arbiter nalaat dit te doen.

Except where otherwise required by the applicable rules or applicable law, the arbitration will take place in the Republic of Malta. Except as otherwise provided herein, the Parties may litigate in court to compel arbitration, stay proceedings pending arbitration, or to confirm, modify, vacate, or enter judgment on the award entered by the arbitrator.

Als om welke reden dan ook, een geschil voor de rechtbank in plaats van arbitrage plaatsvindt, zal het geschil worden ingesteld of vervolgd in de Republiek Malta en stemmen de partijen hierbij in en zien af van alle verweren van een gebrek aan persoonlijke jurisdictie en rechtsinstantie naar beschikbaarheid met respect voor de locatie en jurisdictie in dergelijke rechtbanken.

Toepassing van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken en de Uniforme wet Informatica voor computerinformatie (UCITA) zijn van deze gebruiksvoorwaarden uitgesloten. In geen geval zal enig geschil dat door een van de partijen wordt aangespannen met betrekking tot de Sites of Diensten worden gestart meer dan drie jaar nadat de oorzaak van de actie is ontstaan.

Als deze bepaling onwettig of onuitvoerbaar wordt bevonden, zal geen van beide partijen ervoor kiezen enig geschil te beslechten dat valt onder dat gedeelte van deze bepaling dat als onwettig of onuitvoerbaar wordt beschouwd en een dergelijk geschil zal worden beslecht door een bevoegde rechtbank binnen de rechtbanken die zijn vermeld voor jurisdictie hierboven en de partijen komen overeen zich te onderwerpen aan de persoonlijke jurisdictie van die rechtbank.

Optie 2 / Optie 3: Beperkingen

De partijen komen overeen dat elke arbitrage beperkt blijft tot het geschil tussen de afzonderlijke partijen. Voor zover toegestaan door de wet, (a) wordt geen enkele arbitrage gevoegd bij een andere procedure; (b) er is geen recht of autoriteit voor een Geschil om te worden gearbitreerd op basis van groepsvordering of om groepsvordering te gebruiken; en (c) er is geen recht of autoriteit voor een geschil in een vermeende representatieve functie namens het grote publiek of enige andere personen.

Optie 2 / Optie 3: Uitzonderingen op informele Onderhandelingen en Arbitrage

De Partijen komen overeen dat de volgende Geschillen niet onderworpen zijn aan de bovenstaande bepalingen met betrekking tot [informele onderhandelingen en] bindende arbitrage: (a) Geschillen die proberen af te dwingen of te beschermen, of betreffende de geldigheid van enige intellectuele eigendomsrechten van een Partij; (b) Geschillen met betrekking tot of voortvloeiend uit beschuldigingen van diefstal, piraterij, inbreuk op privacy of ongeoorloofd gebruik; en (c) elke vordering voor een voorlopige voorziening.

Als deze bepaling onwettig of onuitvoerbaar wordt bevonden, zal geen van beide partijen er voor kiezen enig geschil te beslechten dat valt onder dat gedeelte van deze bepaling dat als onwettig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd en een dergelijk geschil zal worden beslecht door een bevoegde rechtbank binnen de rechtbanken, die zijn vermeld voor jurisdictie hierboven en de partijen komen overeen zich te onderwerpen aan de persoonlijke jurisdictie van die rechtbank.

VERBETERINGEN

Er kan informatie op de Sites zijn met typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen die mogelijk verband houden met de Sites, inclusief beschrijvingen, prijzen, beschikbaarheid en diverse andere informatie. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te verbeteren en de informatie op de Sites te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of bij te werken.

UITZONDERINGEN

DE SITES WORDEN GELEVERD OP EEN ALS-IS EN ALS-BESCHIKBAAR BASIS. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT UW GEBRUIK VAN DE SITES EN ONZE DIENSTEN OP GEBRUIK VAN EIGEN RISICO ZAL ZIJN . VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, WIJZEN WE ALLE GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND AF, DIE IN VERBAND STAAN MET DE SITES EN HET GEBRUIK ERVAN, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN ZONDER INBREUK. WIJ GEVEN GEEN GARANTIES OF VERKLARINGEN OVER DE NAUWKEURIGHEID OF VOLLEDIGHEID VAN DE INHOUD VAN DE SITES OF DE INHOUD VAN ENIGE WEBSITES, DIE VERBAND HOUDEN MET DE SITES EN WIJ ZULLEN GEEN AANSPRAKELIJKHEID OF VERANTWOORDELIJKHEID AANVAARDEN VOOR EVENTUELE (1) FOUTEN, FOUTEN OF ONNAUWKEURIGHEDEN VAN INHOUD EN MATERIALEN, (2) SCHADE VAN PERSOONLIJK AARD OF EIGENDOM, VAN WELKE AARD DAN OOK, HET GEVOLG VAN UW TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE SITES, (3) ENIGE ONBEVOEGDE TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN ONZE VEILIGE SERVERS EN / OF ENIGE PERSOONSGEGEVENS EN / OF FINANCIËLE GEGEVENS DIE DAARIN OPGESLAGEN ZIJN, (4) ENIGE ONDERBREKING OF BEËINDIGING VAN OVERDRACHT NAAR OF VAN DE SITES, (5) ELKE BUGS, VIRUSSEN, TROJAN-PAARDEN OF SOORTEN DIE DOOR ENIGE DERDE KUNNEN WORDEN VERZONDEN NAAR / VIA DE SITES EN / OF (6) EVENTUELE FOUTEN OF WEGLATINGEN IN IEDERE INHOUD EN MATERIALEN OF VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK ALS RESULTAAT VAN HET GEBRUIK VAN ENIGE INHOUD DIE IS GEPLAATST, VERZONDEN OF ANDERSZINS BESCHIKBAAR IS VIA DE SITES. WIJ GEVEN GEEN GARANTIE, BEËINDIGEN, GARANDEREN OF AANVAARDEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ENIG PRODUCT OF DIENST GEADVERTEERD OF AANGEBODEN DOOR EEN DERDE PARTIJ, DOOR DE SITES, ELKE HYPERLINKED WEBSITE, OF ENIGE WEBSITE OF MOBIELE TOEPASSING, DIE IN ENIGE BANNER OF ANDERE RECLAME IS GEKENMERKT.

ZOALS MET DE AANKOOP VAN EEN PRODUCT OF DIENST VIA ELK MIDDEL OF IN ELKE OMGEVING, DIENT U UW BESTE OORDEEL TE GEVEN MET GEPASTE VOORZICHTIGHEID.

AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN

In geen geval zullen wij of onze bestuurders, werknemers of agenten AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR U OF EEN DERDE PARTIJ VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, MORELE, INCIDENTELE, SPECIALE, of bestraffende schade, INCLUSIEF gederfde winst, gemiste INKOMSTEN, VERLIES VAN GEGEVENS, OF ANDERE SCHADE, ALS GEVOLG VAN UW GEBRUIK VAN DE WEBSITES, ZELFS ALS WIJ OP DE HOOGTE ZIJN VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

Niets van wat HIERIN OPGENOMEN is daarentegen IN STRIJD is met onze aansprakelijkheid tegenover u voor enige oorzaak dan ook ongeacht de aard van de actie en zal worden beperkt te allen tijden worden betaald, indien enig, door u aan ons TIJDENS DE TWAALF MAANDEN VOORAFGAAND AAN EVENTUELE OORZAAK VAN ACTIE.

ALS DEZE WETTEN OP U VAN TOEPASSING ZIJN, ZIJN SOMMIGE OF ALLE BOVENSTAANDE DISCLAIMERS OF BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING EN KUNT U EXTRA RECHTEN HEBBEN.

SCHADEVERGOEDING

U komt overeen om ons te verdedigen, schadeloos te stellen en ons te vrijwaren, inclusief onze dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en al onze respectievelijke functionarissen, agenten, partners en werknemers, van en tegen enig verlies, schade, aansprakelijkheid, claim of vraag, inclusief redelijke advocaten vergoedingen en onkosten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit: (1) uw bijdragen; (2) gebruik van de Sites; (3) schending van deze gebruiksvoorwaarden; (4) elke inbreuk op uw verklaringen en garanties uiteengezet in deze Gebruiksvoorwaarden; (5) uw schending van de rechten van een derde partij, inclusief maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten; of (6) elke openlijke schadelijke handeling jegens een andere gebruiker van de Sites waarmee u verbonden bent via de Sites.

Niettegenstaande het voorgaande behouden wij ons het recht voor om, op uw kosten, de exclusieve verdediging en controle te aanvaarden over elke zaak waarvoor u ons moet vrijwaren en u gaat ermee akkoord op onze kosten samen te werken met onze verdediging van dergelijke claims. We zullen redelijke inspanningen leveren om u op de hoogte te stellen van een dergelijke vordering, actie of procedure, die onderworpen is aan deze vrijwaring wanneer u ervan op de hoogte wordt gesteld.

GEBRUIKERSGEGEVENS

Wij zullen bepaalde gegevens die u naar de Sites verstuurt voor het beheer van de Sites, evenals gegevens met betrekking tot uw gebruik van de Sites onderhouden. Hoewel we regelmatig routinematige back-ups van gegevens maken, bent u als enige verantwoordelijk voor alle gegevens die u verzendt of die betrekking hebben op activiteiten die u via de Sites hebt ondernomen.

U gaat ermee akkoord dat wij niet aansprakelijk zijn voor enige verlies of beschadiging van dergelijke gegevens en u doet hierbij afstand van enig recht van actie tegen ons als gevolg van een dergelijk verlies of beschadiging van dergelijke gegevens.

ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE, TRANSACTIES EN HANDTEKENINGEN

Het bezoeken van de Sites, het aan ons verzenden van e-mails en het invullen van online formulieren vormen elektronische communicatie. U stemt in met het ontvangen van elektronische communicatie en gaat ermee akkoord dat alle overeenkomsten, mededelingen, bekendmakingen en andere communicatie, die wij u bieden elektronisch, via e-mail en op de Sites, voldoen aan alle wettelijke eisen die schriftelijk zijn vastgelegd.

U gaat hiermee akkoord met het gebruik van elektronische handtekeningen, contracten, orders, en andere documentatie en de elektronische aflevering van kennisgevingen, beleid en transactiedocumenten gemaakt of ingevuld door ons of via de sites.

Hierbij doet u afstand van alle rechten of vereisten krachtens enige statuten, voorschriften, regels, verordeningen of andere wetten in een rechtsgebied waarvoor een originele handtekening of levering of bewaring van niet-elektronische archieven vereist is, of tot betalingen of het toekennen van kredieten op elke andere wijze dan elektronische middelen.

DIVERSEN

Deze Gebruiksvoorwaarden en alle beleidsregels of bedieningsregels die door ons op de Sites worden geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons. Ons verzuim om enig recht of bepaling van deze gebruiksvoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, zal niet werken als een verklaring van afstand van dit recht of deze bepaling.

Deze gebruiksvoorwaarden worden zoveel mogelijk door de wet toegestaan. We kunnen onze rechten en plichten op elk moment aan anderen overdragen. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enig verlies, schade, vertraging of nalatendheid door enige oorzaak buiten onze redelijke controle.

Als wordt bepaald dat een bepaling of een deel van een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, dan is die bepaling of een deel van de bepaling te beschouwen als scheidbaar van deze Gebruiksvoorwaarden en heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van eventuele resterende voorzieningen.

Er is geen joint venture, partnerschap, werkrelatie of agentschapsrelatie gecreëerd tussen u en ons als gevolg van deze Gebruiksvoorwaarden of het gebruik van de Sites. U stemt ermee in dat deze gebruiksvoorwaarden niet tegen ons zullen worden geïnterpreteerd op grond van het feit dat ze zijn opgesteld.

U doet hierbij afstand van alle mogelijke verdedigingen die u mogelijk heeft, gebaseerd op de elektronische vorm van deze Gebruiksvoorwaarden en het ontbreken van ondertekening door de partijen hiertoe om deze Gebruiksvoorwaarden uit te voeren.

CONTACT US

Om een klacht over de Sites op te lossen of om meer informatie te ontvangen over het gebruik van de Sites, kunt u contact met ons opnemen op:

Quaestor Solutions LLC
135, Kyle Buildings, Triq il-Mediterran,
St. Julian's. STJ 1870, Malta, EU