image

AML-BELEID A

Anti-witwasbeleid

Dit beleid moet de basis leggen voor normen voor de naleving van de beginselen en verplichtingen volgens de internationale anti-witwas- en antiterrorismefinancieringwetgeving en nationale vereisten (hierna "verordeningen" genoemd). Verwijzingen in dit beleid naar het witwassen van geld moeten ook worden geïnterpreteerd als verwijzingen naar terrorismefinanciering.

OVERZICHT

Het naleven van de verordeningen is een voortdurende verplichting om beleid en procedures te handhaven die zijn bedoeld om het witwassen van geld te bestrijden. Dit beleid en de relevante interne procedures moeten naar behoren worden ondersteund door beheerscontroles, bijgehouden en gecommuniceerd worden aan het personeel. Quaestor Solutions, LLC ( Het bedrijf ) zal een risicobenadering hanteren, waarbij de maatregelen die worden getroffen in het licht van het ingeschatte risico van witwassen worden gewijzigd.

De sleutel tot het voorkomen van het witwassen van geld is:
 • M onitoring
 • M ultilevel identificatie van klanten; inclusief vereenvoudiging van de due diligence met de enige vereiste om de IMA te identificeren en geen vereisten om de informatie te verifiëren; standaard Due Diligence; Verbeter de due diligence (vereist wanneer de combinatie klant en product / dienst als een groter risico wordt beschouwd)
 • I dentificatie en rapportage van kennis of vermoedens van witwassen;
 • R ecord keeping.

ONDERSTEUNING VAN BELEID EN CONTROLE

Intern beleid en procedures

Het bedrijf moet intern beleid en procedures handhaven voor:

 • K nu uw klant (KYC) en due diligence;
 • R eporteren;
 • R ecord houden;
 • I nterne managementcontroles;
 • R isk beoordeling en beheer;
 • D e bewaking en naleving van de regels; en
 • D e interne communicatie van dergelijk beleid en procedures.
Het beleid en de procedures van het bedrijf dienen een op risico gebaseerde benadering te volgen. Het beleid en de procedures van het bedrijf moeten:
 • E NSure dat complexe of ongewoon grote transacties, of ongebruikelijke patronen van transacties, worden geïdentificeerd en onderzocht;
 • S pecify de aanvullende maatregelen die zullen worden genomen om het gebruik van producten en transacties die anonimiteit bevorderen voorkomen

De effectieve leiders van de onderneming zijn ervoor verantwoordelijk dat het beleid en de procedures van de onderneming worden geïmplementeerd en effectief worden toegepast, zodat de risico's voor het witwassen van geld naar behoren worden beoordeeld en beheerd.

Genomineerde officier

Het beleid en de procedures van het bedrijf moeten ook een persoon nomineren om:
 • R eceive onthullingen van verdachte activiteiten van het personeel van de Vennootschap; en verdachte activiteit melden bij de relevante autoriteiten;
 • E NSure dat het personeel bekend te maken verdachte activiteiten aan de genomineerde Officer;
 • E NSure dat de genomineerde Officer van mening dat dergelijke onthullingen en, indien die er redelijke gronden voor kennis of vermoeden van witwassen, meldt verdachte activiteiten aan de relevante autoriteiten.
 • E NSure dat geen van de gemeld aan de bevoegde autoriteit verdachte transacties zonder voorafgaande goedkeuring van de bevoegde autoriteit wordt uitgevoerd.
 • 'Kennis' betekent kennis van witwasactiviteiten op basis van informatie die in de loop van het bedrijf van de Vennootschap aan een personeelslid of de Genomineerde Officer werd verstrekt.

  'Verdenking' betekent een mening gebaseerd op informatie of omstandigheden maar zonder enige zekerheid of bewijs.

Besturing en communicatie

De Vennootschap moet ervoor zorgen dat er interne beheerscontroles worden uitgevoerd om op de hoogte te zijn van mogelijk witwassen van geld.

Interne controles moeten het volgende omvatten:
 • I dentificatie van verantwoordelijkheden van het senior management;
 • R eguliere informatieverstrekking aan het hoger management over de risico's van het witwassen van geld;
 • R elevante opleiding van het personeel over beleid en procedures;
 • D ocumentatie van het beleid en de procedures voor risicobeheer;

De Vennootschap dient haar beleid, procedures en beheerscontroles regelmatig te evalueren om ervoor te zorgen dat de risico's van het witwassen van geld nog steeds bekend en beheerd worden.

RISICOGEBASEERDE AANPAK

Een op risico gebaseerde benadering is een benadering die een kosteneffectieve en evenredige manier is om het risico van het witwassen van geld te beheren. Bij het implementeren van een op risico gebaseerde benadering dient het bedrijf rekening te houden met: het risico dat de klant loopt.

De volgende klanten en gedrag moeten als risicovoller worden beschouwd:
 • Als de klant afkomstig is uit een land van de FATF, EU-lijsten, OFAC-lijst of is ingevoerd in sommige van die lijsten:
  1. Geconsolideerde lijst van de Europese Unie
  2. Lijst van terroristen van de Europese Unie
  3. Financial Action Task Force Niet-coöperatieve landen en terroristen
  4. Hare Majesteit's Schatkist - ook bekend als Bank of England (geconsolideerde lijst)
  5. Hare Majesteitenschatkist (Lijst met investeringsbancaden) 6. Interpol Lijst van meest gezochte - Recente gebeurtenis Rode waarschuwingen 7. US Treasury Office of Foreign Assets Control (OFAC) Speciaal aangewezen onderdanen 8. US Treasury Office of Foreign Assets Control (OFAC) SanctionedCountries 9 Lijst met buitenlandse uitzonderingen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten. 10. Sanctielijst van de Verenigde Naties.
 • Als de reactie van de klant onduidelijk is of er zelfs geen reactie is.
 • Als het gedrag van de klant ongebruikelijk is
 • Als de klant het door hem gebruikte transactiemodel onlogisch wijzigt
 • Als de klant niet terughoudend is met het verstrekken van informatie over de herkomst van het geld voor een aanbetaling
 • Als de klant probeert de vereiste te omzeilen om de nodige voldoende persoonlijke informatie te verstrekken bij de registratie om de producten en services van het bedrijf te gebruiken.
 • Als de klant geld wil opnemen zonder zich veel aan de kosten te houden
 • Als de klant steekpenningen wil geven om het opnameproces te versnellen.
 • Als de klant veel meer geld stort dan hij / zij verwacht te hebben (volgens zijn / haar profiel)
 • Als het bedrag van de gestorte gelden niet overeenkomt met zijn / haar profielgeschiedenis.
 • Als de klant probeert een overboeking naar een andere klant uit te voeren als er geen coherente economische reden is voor de transactie
 • Als de klant niet terughoudend is om zichzelf te identificeren, ook op verzoek
 • Als de klant details nodig heeft over de interne AML / CTF-procedures en limieten van het bedrijf.
 • Als de klant zijn geld op zeer korte termijn intrekt (binnen 24 uur) na het storten en zonder een product of dienst te kopen
 • Als de klant spreekt over misdaden of eigendommen verkregen door een dergelijke handeling.
 • Als de klant vervalste ID of andere documenten indient om de producten en diensten van het Bedrijf te gebruiken;
 • Als een nieuwe klant een grote eenmalige transactie doet;
 • Als de klant een publieke of bestuurlijke functie bekleedt;
 • Als de klant actief is in rechtsgebieden waarvan bekend is dat deze een hoog risico op witwassen met zich meebrengen.
 • Als het risico van het gedrag van de cliënt voldoende is.
 • Als de klant lijkt te handelen in naam van een andere persoon;
 • Als de klant bereid is om niet-commerciële straffen of andere risico's te dragen.
Het bedrijf moet het risico van het witwassen van geld bewaken door zich bewust te zijn van patronen van zakelijke transacties, waaronder:
 • U nusual verhoging van het bedrijf van een bestaande klant;
 • T ransacties die niet relevant zijn voor de bekende activiteit van de klant;
 • U nusual toename van de activiteit op bepaalde tijdstippen; en
 • U nfamiliar of atypisch types van klanten of transacties.
Op risico gebaseerde controleprocedures omvatten:
 • klantidentificatie;
 • het verifiëren van klantidentificatie; en
 • extra identificatie van klanten of het implementeren van verbeterde customer due diligence in het geval van een hoger risico.

KLANT DUE DILIGENCE, IDENTIFICATIE, MONITORING EN BEPERKINGEN

Klant Due Diligence

Het doel van customer due diligence is om klanten te identificeren en hun identiteit te verifiëren.

Klantonderzoek moet het controleren van de lijst van financiële sanctiedoelstellingen op de website van de bevoegde autoriteiten omvatten. Het bedrijf mag geen zaken doen met een persoon of entiteit die onderworpen is aan een financiële sanctie.

De onderneming moet kunnen aantonen dat haar due diligence-maatregelen (KYC) geschikt zijn in het licht van het risico van witwaspraktijken door. Stappen in het KnowYour Customer (KYC) -proces zijn:

 • I dentificatie van klanten; inclusief het vereenvoudigen van de due diligence met de enige vereiste om de IMA te identificeren en geen vereisten om de informatie te verifiëren (geschikt waar het nauwelijks mogelijk is of er is een laag risico dat de diensten van de onderneming of de klant betrokken raken bij het witwassen van geld of terrorismefinanciering).
De zakelijke relatie moet voortdurend worden gecontroleerd op triggergebeurtenissen die mogelijk een vereiste vormen voor verdere due diligence in de toekomst.
 • Dit zijn over het algemeen situaties waarbij er een potentieel risico is, maar het is onwaarschijnlijk dat deze risico's zullen kristalliseren (een risico dat is opgetreden en verlies is opgetreden.

De standaard due diligence-procedure vereist identificatie van klanten en het verifiëren van de identiteit van de klant. Daarnaast zorgt het bedrijf voor het verzamelen van informatie om de aard van de zakelijke relatie met de klant te begrijpen. Deze due diligence-procedure moet ons vertrouwen geven dat we weten wie onze klanten zijn en dat onze diensten of producten niet worden gebruikt voor het witwassen van geld of voor enige andere criminele activiteit.

Net als bij vereenvoudigde due diligence houden we onze klanten nauwlettend in de gaten in de hele zakelijke relatie, wat ons in staat stelt mogelijke triggergebeurtenissen te benadrukken die mogelijk resulteren in verdere due diligence.

 • Verbetering Due Diligence is vereist wanneer de combinatie klant en product / dienst als een groter risico wordt beschouwd. Dit hogere niveau van due diligence is vereist om het verhoogde risico te mitigeren. Een situatie met een hoog risico komt over het algemeen voor wanneer er een verhoogde kans op witwassen van geld of financiering van terrorisme is via de service en het product aan de klant.

Wat de versterkte due diligence inhoudt, hangt af van de aard en de ernst van het risico. De aanvullende due diligence van het bedrijf kan vele vormen aannemen: van het verzamelen van aanvullende informatie tot het verifiëren van de identiteit of bron van inkomsten van de klant of misschien van een negatieve controle van de media. De controles moeten relatief zijn en in verhouding staan tot het vastgestelde risiconiveau en moeten vertrouwen geven dat enig risico is verzacht en dat het risico niet waarschijnlijk is dat

Het bedrijf vraagt zijn klanten om aan te geven of zij al dan niet een prominente publieke overheidsfunctie bekleden of hebben en ervoor zorgen dat dergelijke klanten als een hoog risico worden behandeld.

Identificatie en verificatie

Identificatie kan documentaire, elektronische of een combinatie van beide zijn. Van al het bewijs dat is genomen om de identiteit van de klant vast te stellen, moet een register worden bijgehouden.Identificatiedocumentatie moet worden aangevuld met aanvullende identificatie zoals een recente energierekening of een bankafschrift dat minder dan 3 maanden oud is en waarop de naam en het adres van de klant staan.

Doorlopende bewaking

Het bedrijf moet de klantactiviteit op een permanente basis controleren.

Continue monitoring omvat:
 • S crutinising-transacties, waaronder de bron van fondsen, de aanwijzingen van fondsen; wijzigingen van transactiemodellen,
 • Het bijhouden van informatie over klanten wordt up-to-date gehouden

Monitoring kan plaatsvinden als onderdeel van een beoordeling van eerdere transacties en kan handmatig of geautomatiseerd zijn. Medewerkers moeten worden getraind in het houden van continue monitoring.

RECORD HOUDEN

Er moeten voldoende gegevens worden bijgehouden om aan te tonen dat de voorschriften worden nageleefd, inclusief gegevens over:
 • P BELEID en procedures;
 • C ontrols en communicatie;
 • C ustomer- en transactierisicoanalyse;
 • C ustomer-due diligence, inclusief bewijs van klantidentiteit en eventuele ondersteunende documentatie;
 • O doorlopende monitoring; en
 • T ransacties en bedrijfsdocumenten, in een vorm die voldoende is om een controletraject samen te stellen.

Registraties moeten worden bewaard tijdens de zakelijke relatie en verder gedurende 5 jaar vanaf de datum waarop de relatie met de klant eindigt.

In geen geval zullen het BEDRIJF, zijn werknemers, adviseurs of vertegenwoordigers in onderhandeling treden met terroristen. Verdacht gedrag of daden zullen onmiddellijk worden gemeld aan bevoegde autoriteiten.

Het BEDRIJF, onder de bescherming van de veilige haven tegen aansprakelijkheid, kan vrijwillig informatie ontvangen of anderszins delen met een andere financiële instelling of overheidsinstantie met betrekking tot personen, entiteiten of andere organisaties met het doel om meldingsactiviteiten te identificeren en, waar mogelijk, mogelijk een terrorist te betrekken. of witwasactiviteiten.

Anti-Money Laundering (AML) Opnames Beperkingen

Om te voldoen aan algemeen aanvaarde AML-regels en -voorschriften, kunnen leden alleen geld opnemen op hun eigen rekeningen (bankrekening, bankkaart, Monteline-account, enz.). Het bedrijf voert alleen opnameverzoeken uit van leden met goedgekeurde KYC-documenten. Uitbetalingsverzoeken aan derden zijn niet toegestaan. In het geval van een poging om transacties uit te voeren, waarvan de Vennootschap vermoedt dat deze verband houdt met het witwassen van geld of enige andere criminele activiteit, behoudt het Bedrijf zich het recht voor dergelijke operaties op te schorten en heeft het de volledige discretie om de relatie met het verdachte bestaande lid tijdelijk te blokkeren of te beëindigen. en om te handelen volgens de interne rapportageprocedure.

Uitbetalingen zijn alleen toegestaan voor het persoonlijke inkomen, de bonussen, de beloningen enz. Leden mogen geen geld overboeken naar het account van een ander lid om te worden opgenomen in een account van een derde partij. Het opnemen van accounts moet de activiteit van het account en van het lid vertegenwoordigen.

Alle medewerkers en agenten hebben een exemplaar van het huidige beleid ontvangen. Alle nieuwe werknemers en agenten krijgen een kopie van dit beleid op het moment van hun aanwerving.

We waarderen uw begrip en volledige samenwerking met betrekking tot de implementatie van dit beleid.

Het huidige beleid is goedgekeurd door de directie op 18.01.2017.

Alle vragen over dit beleid moeten worden gericht aan de juridische afdeling en de afdeling Compliance