image

Политика СПП A

Политика срещу прането на пари

Тази политика е за да постави основните стандарти съобразени с принципите и задълженията свързани с политиките срещу прането на пари и финансиране на терористична дейност законодателни международни и местни изисквания (споменати по нататък като „Регулации“). Описанията в тази политика срещу прането на пари трябва да бъдат разглеждани и да се отнасят и за финансирането на терористична дейност.

Общи условия

Съгласуването с Регулациите е основно задължение за изграждането на политики и процедури , които са предназначени да се справят с прането на пари. Тази политика и прилежащите и вътрешни процедури трябва да бъдат правилно съблюдавани и контролирани от ръководството, да се обновяват и да се обменя непрекъсната информация по тях. Куестор Сълюшънс ООД (наричана Компанията) ще поеме основният риск , и ще изчисли различни променливи за да оцени какъв е точният риск за пране на пари.

Ключ към превенцията от пране на пари е:
 • Наблюдение / Мониторинг
 • Индентификация на клиентите на няколко нива; включително опростена надлежна проверка с единственото изискване да индентифицира чрез IMA (Institute of Managment Acounts) и без да изисква проверка на информацията; стандарта надлежна проверка; Засилена надлежна проверка (изисква се когато клиентът и продуктът/услугата в комбинация бъдат изчислени с ниво на голям риск)
 • Идентификация и докладване при знание или подозрение за пране на пари/li>
 • Съхраняване на архив

Поддържащи политики и контрол

Вътрешни политики и процедури

Компанията трябва да поддържа вътрешни политики и процедури за:

 • Познаване на вашите клиенти (ПВК) и надлежна проверка;
 • Докладване;
 • Съхраняване на архив;
 • Вътрешен мениджърски контрол;
 • Оценка на риска и мениджмънт на риска;
 • Наблюдение и мениджмънт на съгласуване ; и
 • Вътрешна комуникация по всяка политика и процедури.
Политиките на Компанията и процедурите трябва да избегнат основният риск. Политиките и процедурите на Компанията трябва да:
 • се уверят, че комплексни или необичайно големи транзакции, или транзакции с необичайни модели на повтаряемост са индентифицирани и е упражнен контрол върху тях;
 • Посочи допълнителни мерки, които ще бъдат предприети, за да се предотврати използването на продукти и транзакции от анонимни клиенти.

Главният мениджмънт на Компанията е отговорен да удостовери, че политиките и процедурите на компанията отговарят на риска и се прилагат ефективно, както и да подсигури правилно определяне и мениджмънт на риска от пране на пари за Компанията.

Наблюдаващ Директор

Политиките и процедурите на Компанията трябва да предвиждат служител, който:
 • Следи за разкриване на информация от за подозрителна активност от екипа на компанията; и да докладва за тази активност на съответните власти;
 • Да се увери, че екипът докладва подозрителната дейност на наблюдаващия Директор;
 • Да се увери, че Наблюдаващият Директор ще провери тази информация и ако има основателни съмнения за знания или подозрение за пране на пари, ще информира за подзрителната активност съответните власти;
 • Да се увери, че нито една от докладваните на властите подозрителни транзакции не е изпълнена без одобрението на компетентните власти.
 • „Знание“ означава познание за активност за пране на пари, базирана на информацията която идва от член на екипа или от Наблюдаващия Директор според приетия бизнескурс на Компанията.

  „Подозрително“ означава мнение базирано на информация или обстоятелства обаче без доказателства или действия.

Контрол и Комуникация

Компанията трябва да се увери че вътрешният контрол на мениджмънта е на мястото си и следи за потенциални опити за пране на пари.

Вътрешният контрол трябва да вклчва:
 • Индентификация на главните отговорници по мениджмънта;
 • Постояннен поток от информация до главният мениджмънт за риска от пране на пари;
 • Периодично опресняване на екипа относно политиките и процедурите ;
 • Документация за политиките и процедурите за мениджмънт на риска.

Компанията трябва редовно да оценява своите политики, процедури и мениджмънт инструменти за да се увери че рискът от пране на пари продължава да е известен и контролиран.

Подход базиран на риска

Подходът, базиран на риска, е подход, който е много ефективен и е правилният начин за следене на риска от пране на пари. При прилагането на подход базиран на риска, Компанията трябва да обмисли: рискът който идва от клиентите.

Следните клиенти и ползватели трябва да се разгледат като рискови:
 • • Следните клиенти и ползватели трябва да се разгледат като рискови:
  1. Списъкът на Европейският Съюз с лица, на които са наложени санкции
  2. Списъкът на Европейският Съюз на терористични организации
  3. Държави срещу които са предприети финансови санкции и терористични организации
  4. Забранителният списък на Английската Банка
  5. Забранителният инвестиционен списък на Английската Банка 6. Списъкът на интерпол за търсени лица особенно с червена бюлетина 7. Списък на OFAC за влизане в страната на определени националности 8. Списък на OFAC за държави с ноложени санкции 9. Списък номер десет за най-търсени теористи на департамента на САЩ 10. Забранителният списък на Обединените Нации.
 • Ако отговора на клиента е неясен или няма никакъв отговор
 • Ако поведението на клиента е необичайно
 • Ако клиента нелогично променя модела на транзакции, които тя или той използва
 • Ако клиентът не е способен да осигури точна информация за източника на парите за депозита
 • Ако клиента се опитва да заобиколи изискванията за необходимите лични данни когато се регистрира за да използва продуктите и услугите на компанията
 • Ако клиента се опитва да изтегли пари без да се притеснява от големите такси
 • Ако клиентът иска да плати за да премине по-бързо процеса по изтегляне на парите
 • Ако клиентът е депозирал много повече пари от това дали той или тя се очаква че разполага (спорен неговият нейният профил)
 • Ако стойността на депозираните суми не отговаря на историята на неговия / нейния профил
 • Ако клиента се опитва да прехвърлни суми на друг клиент, но няма логично икономическо обяснение за транзакцията
 • Ако клиентът не може да идентифицира себе си, включително след като му е поискана идентификация
 • Ако клиентът иска детайлна информация за вътрешният правилник на Компанията относно процедурите и политиките за пране на пари
 • Ако клиентът изтегли парите си за много кратък период (от 24 часа) след депозита без да е поръчан никаква услуга или продукт
 • Ако клиентът говори за престъпления или придобито незаконно имущество
 • Ако клиентът изпрати фалшифицирана лична карта или друг идентификационен документ с цел да използва продуктите и услугите на Компанията
 • Ако нов клиент направи голяма еднократна транзакция
 • Ако клиентът заема публична или държавна служба
 • Ако клиентът работи в сферата и знае за големият риск от прането на пари
 • Ако рискът поет от представител на клиента е прекалено голям
 • Ако клиентът е параван за друг човек
 • Ако клиентът показва склонност да предприема непопулярни мерки и рискове
Компанията трябва да наблюдава риска от пране на пари с повишено внимание за схемите на бизнес транзакциите, включително и:
 • Необичайно разрастване на бизнеса на съществуващ клиент;
 • Транзакции, които не са свързани с обичайната и известна активност на клиента;
 • Необичайно увеличение на активността в определени времеви зони; и
 • Непознати или нетипични клиенти или транзакции.
Процедурата по контрол на риска включва:
 • идентификация на клиента;
 • проверка на идентификацията на клиента; и
 • допълнителна идентификация на клиента или прилагане на засилена проверка на клиента в случай на по-висок риск.

Задължителна проверка на клиентите, идентификация, наблюдение и ограничения

Задължителна проверка на клиентите

Обектът на задължителната проверка на клиента е да идентифицира клиента и да провери неговата самоличност.

Задължителната проверка на клиента включва проверка на забранителните финансови списъци на компетентните власти на техният сайт. Компанията не може да работи със човек или организация която попада в тези списъци и има наложени финансови санкции.

Компанията трябва да може да покаже, че нейната задължителна проверка и мерки отговарят на минималният риск за Компанията за пране на пари. Стъпките в процеса Опознай Клиента Си са:

 • Идентификация на клиентите; включително опростена задължителна проверка само по изискванията за идентификация на IMA и не се изисква проверка на информацията(прилага се само където е почти изключено да има риск за услугите на компанията или клиентът да е намесен в пране на пари или терористична дейност).
Бизнес отношенията трябва да се наблюдават продължително за събития които може да изискват по задълбочена задължителна проверка в бъдеще.
 • Има някой ситуации където съществува потенциален риск, но с времето този риск се изчиства и стопява (риск, който се появява моментно и изчезва).

Стандартната задължителна проверка и процедурата за това изискват идентификация на клиента както и проверка на неговата идентичност. В допълнение , компанията подсигурява събирането на информация за да може да установи какви са бизнес отношенията с клиента. Тази процедура за задължителна проверка ни дава доверие , че знаем кои са клиентите ни и че нашите продукти и услуги няма да се ползват за пране на пари или друга криминална дейност.

За разлика от опростената задължителна проверка ние наблюдаваме нашите клиенти през цялото време на бизнес отношенията ни, което ни позволява да забележим събития които да изискват задействане на задълбочена задължителна проверка.

 • Задълбочена задължителна проверка се прилага , когато комбинацията клиент продукт/услуга се определят като високо рискови. Най-високото ниво на задължителна проверка се изисква за да се намали високият риск. Високо рисковите ситуации основно се появяват , когато има увеличение на възможността за пране на пари или финансиране на терористична дейност чрез продуктите и услугите, които се предлагат на клиента.

Това, до което задълбочената задължителна проверка всъщност ще доведе зависи най-вече от структурата и характеристиката на риска. Допълнителната задължителна проверка на Компанията може да има много форми – от събирането на допълнителна информация за да се провери идентичността на клиента или източника на приходите или дори проверка на негативи публикации в медиите. Проверките трябва да бъдат свързани и да отговарят с нивото на установеният риск и трябва да убедят , че всеки риск е смекчен до минимум и този риск може да бъде изчистен.

Компанията изисква нейните клиенти да посочва дали или не заемат или са заемали в миналото публични правителствени постове и да се убеди, че тези клиенти се определят с като най-рискови.

Идентификация и Проверка

Идентификацията може да бъде с документи, електрона или комбинация от двете. Записите трябва да съхраняват всяко доказателство , което доказва идентичността на съответният клиент. Документите за идентификация трябва да бъдат придружени от допълнителни документи за идентификация като настоящи битови сметки или банково извлечение, което е поне за 3 месеца назад и което съдържа името и адреса на клиента.

Постоянно наблюдение - Мониторинг

Компанията трябва да наблюда постоянно активността на клиентите.

Постоянното наблюдение включва:
 • упражняване на контрол над транзакциите, включително и източника на парите, и посоките от които идват; промяна на модела на транзакциите,
 • Осигуряване и поддържане на актуална информация за клиента към настоящият момент.

Наблюдението може да включва и преглед на предишни транзакции и може да става ръчно или автоматизирано. Екипът трябва да е обучен да ръководи постоянното наблюдение.

Пазене на записи

Достатъчно е записите да се запазят за да демонстрира, че се спазват Регулациите, което включва слените записи от дейности:
 • Политики и процедури;
 • Контрол и комуникация;
 • Рискови анализи на клиенти и транзакции;
 • Задължителна проверка на клиенти, включително доказателства за идентичността на клиента и съпътстващи за това документи;
 • Доклади от постоянното наблюдение; и
 • Записи на транзакции и бизнес записи, за да могат да послужат при одит.

Записите трябва да се съхраняват през цялото време на съвместната работа с клиента и поне 5 години след прекратявано на бизнес отношенията с клиента.

При никакви обстоятелства КОМПАНИЯТА, нейните служители , консултанти или представители не трябва да влизат в преговори с терористични организации. Подозрения за терористи или терористична активност трябва незабавно да бъдат докладвани на компетентните власти.

КОМПАНИЯТА, под защитата на закона и освобождаване от отговорност , може доброволно да получи или в друг случай да сподели информация с всяка финансова или правителствена институция, при необходимост да се установи идентичността на индивидуална личност или на цяла организация , когато е докладвана активност , която е възможно да е замесена терористична организация или пране на пари.

Ограничения за теглене, свързани с прането на пари

За да влязат в изискванията на правилата за регулация срещу прането на пари, Членовете могат да теглят пари единствено и само от личните си сметки(банкови сметки, банкови карти, Monteline акаунти и др.). Компанията ще страртира процедурата за теглене на пари само от членове с доказани документи за идентичност. Заявки за теглене от трети лица не са разрешени. При опит да се извършат транзакции, които Компанията подозира че са свързани с прането на пари или друг вид криминална дейност, Компанията си запазва правото да прекрати тези операции и има пълните права да блокира временно или да преустанови отношенията със подозрителният съществуващ член и да действа според съответните вътрешни процедури.

Тегленето е единствено разрешено само от личните приходи на членовете, техните бонуси, награди и др. На членовете не се разрешава да прехвърлят средства на други членове в техните акаунти и да бъдат изтегляни от акаунти на трети лица. Тегленето от акаунтите трябва да отговаря на съдържанието на акаунта на съответният член и неговата активност.

Всички работници и агенти са снабдени с копие от тази политика. Всички нови работници и агенти също ще бъдат снабдени с копие от тази политика, по време на наемането им на работа.

Оценяваме вашето разбиране и пълното съдействие за съдействието на привеждането на тази политика в изпълнение.

Тази политика беше одобрена от Мениджмънта на 18.01.2017.

Всички въпроси, отнасящи се до тази политика трябва да бъдат отправени към правният oтдел.